تحقیق فتو شیمیایی و آثار مخرب آن

تحقیق فتو شیمیایی و آثار مخرب آن
فتو شیمیایی و آثار مخرب آن
انقلاب صنعتی دلیل اصلی پیدایش آلودگی هوا در سه دهه اخیر به شمار می آید. قبل از۱۹۵۰ آلودگی هوا ناشی از سوخت ذغال سنگ (برای تولید انرژی) بود. لندن یکی از مشهورترین شهرهایی بود که شدیدا با مه صنعتی آلوده می شد . در دسامبر ۱۹۵۲طی ۵روز هوای سرد مه آلود سمی لندن ، جان ۴۰۰۰ انسان را گرفت.
امروزه استفاده از سایر سوختهای فسیلی بجای ذغال سنگ همچون سوختهای بنزینی نوع آلودگی را به تولید مه دود فتوشیمیایی تغییر داده است.

چگونگی تولید مه دود فتوشیمیایی Photochemical smog
. در اثر فعالیتهای صنعتی بشر ترکیبات سمی جدیدی به عناصر سازنده هوا افزوده شده است. این ترکیبات شیمیایی جدید منجر به تولید ابر گازی شکل زرد متمایل به قهوه ای را در سطح شهرها می شودکه ما آن را مه دود فتوشیمیایی می نامیم.

تصویر فوق چگونگی انجام واکنشهای را که منجر به تشکیل مه دود فتوشیمیایی می شود را نشان می دهد. رادیکالها اتمهایی یا ملکولهایی با الکترونهای آزاد هستند .آنها از نظر شیمیایی بسیار واکنش پذیر هستند
*- سولفور دی اکسید: SO2 از اکسیداسیون سوختهای فسیلی(مانند ذغال سنگ و بنزین) که ترکیبات سولفوری دارند ایجاد می شود.
*- مونوکسید کربن : CO این ماده نیز از سوختهای ناقص فسیلی ایجاد می شود.
*-انواع هیدروکربنهای فرار شامل PAHs ازجمله بنزو پیرین که ماده سرطانزا است. این مواد همگی از سوخت ناقص بنزین بوحود می آید
*-اکسیدهای نیتروژن NOx از احتراق عناصر O2 و N2در سیلندرهای موتور ماشین حاصل می شود
از ترکیب اکسیدهای نیتروژن و هیدرو کربن ها و اکسیژن در زیر نور خورشید سبب انجام واکنشهای شیمیایی می شود که منجر به تولید اکسیدانهای بسیار قوی مانند ازن O3 و پیروکسی استیل نیترات PAN می شود.
شرایط افزاینده مه دود فتوشیمیایی:
۱- ترافیک صبحگاهی منبع اصلی تولیداکسیدهای نیتروژن(NOx) و ترکیبات آلی فرار هستند.پس از کاهش حجم ترافیک در اواسط روز با افزایش تراکم این مواد در اثر تابش آفتاب این ترکیبات شروع به انجام واکنشهای تولید و انتشار مواد سمی Peroxyacetyl Nitrates (PAN و ازن می کنند. با غروب آفتاب تولید ازن متوقف می شود .ازن باقیمانده در اتمسفربه مصرف واکنشهای متفاوت دیگری می رسد .
۲- عوامل آب و هوایی موثربر مه دود فتوشیمیایی :
الف- هر جه مقدار نزولات آسمانی بیشتر باشد می تواند از میزان مه دود بکاهد و با بارندگی از سطح اتمسفر بشوید.
ب- وزیدن باد سبب جابجا یی مه دود فتوشیمیایی با هوای تمیز می شود اما مشکل آلودگی را به مناطق دورتر می برد
ج- وارونگی و افزایش دمای هوا بشدت مه دود را افزایش میدهد. معمولا در طول روز مناطق نزدیک به سطح زمین گرمتر می شود و هوای گرم باخود ذرات آلاینده را به ارتفاعات بالاتر می برد .اگر هوای سرد فوقانی مانع متصاعد شدن هوای گرم شود , وارونگی هوا ایجاد می شود و الاینده ها در سطح پایین زمین به دام می افتند.وارونگی هوا سبب کاهش انتشار عمودی آلاینده ها درسطح اتمسفر می شود و ممکن است از چند روز تا چند هفته ادامه یابد.
۳-شکل زمین از عوامل مهم تاثیر گذار بر افزایش مه دود فتوشیمیایی است.ساکنین دره ها بشدت از این امر آسیب می پذیرند, زیرا تپه ها و کوههای اطراف دره ها موجب کاهش جریان هوا افزایش غلظت آلودگی می شود.بعلاوه با افزایش دما , وارونگی در این مناطق شدیدتر خواهد شد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 11

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.