دانلود مقاله پرورش قارچ

Article mushroom cultivation

دانلود مقاله پرورش قارچ

پرورش قارچ
مقدمه‎
قارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقد‎ ‎ریشه‎ ‎،‎ ‎ساقه‎ ‎و‎ ‎برگ‎ ‎هستند و در ‏یکی از پنج‎ ‎سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. این موجودات به علت ‏فقدان‎ ‎کلروفیل‎ (‎سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در نتیجه ناگزیرند ‏به صورت ساپروفیت بر‎ ‎روی مواد آلی مرده گیاهی و جانوری و یا به ‏صورت انگل بر روی یاخته‌های زنده و یا‎ ‎داخل آنها زیست کنند. نوع دیگر ‏زندگی همزیستی قارچها با دیگر موجودات است که در‎ ‎میکوریزا و‎ ‎گلسنگها‎ ‎دیده می‌شود‎. ‎

فهرست مطالب
مقدمه‎ ‎
ساختار قارچ‎ ‎
تولید مثل در قارچها‎ ‎
تقسیم بندی قارچها‎ ‎
زیر شاخه ماستیگو مایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه زیگومایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه آسکومایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه با زیدیومایکوتینا‎ ‎
زیر شاخه دوترومایکوتینا‎ ‎
میکوریزا‎ ‎
میکرریزا خارجی‎ ‎
میکوریزای داخلی‎ ‎
تولید قارچ
اطلاعات اولیه‎ ‎
تولید مثل غیر جنسی‎ ‎
قطعه قطعه شدن‎ ‎
جوانه زدن‎ ‎
تقسیم دو تایی‎ ‎
تشکیل اسپور‎ ‎
تشکیل کنیدی‎ ‎
تکثیر بوسیله هاگ‎ ‎
تولید مثل جنسی در قارچها‎ ‎
پلانوگامی‎ ‎
گامتانژی‎ ‎
گامتانژیوگامی‎ ‎
اسپرماتیزیشن‎ ‎
سوماتوگامی‎ ‎
منبع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 21

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط