مقاله لایه اوزون

دانلود مقاله لایه اوزون

اوزون به عنوان یک پوشش حفاظتی ملکولهای اوزون با جذب پرتوهای فرا بنفش از تاثیر مخرب آنها بر اکوسیستمهای خشکی وآبی می کاهند واز طرف دیگراین مسئله باعث گرم شدن استراتوسفرمی گردد که عامل اصلی وارونگی دما یی این لایه نسبت به تروپوسفر است.این وا- رونگی با ایجاد شرایط پایداری اتمسفری دراین لایه از انتقال آلودگی های هوا و کاهش غلظت آنها جلوگیری می کند.

شدت پرتوهای که به زمین می رسند به پرتوهای وارد شده به استراتوسفربسیارکم است۰ پرتوهایی که به سطح زمین می رسند باطول موجهای کمتراز۳۲۰ تا۲۹۵ نانومتر قرارمی گیرند که خوشبختانه شدت آنها بسیار کاهش یافته است۰ پرتوهای U.Vبه دوبخش تقسیم شده اندU.V-BوU.V-Aبه این صورت که طیفU.V-A طول موجهای ۴۰۰- ۳۲۰ نانومتروطیف U.V-Bطول موجهای کمتر از ۳۲۰ نانومتر رادربرمی گیرند. پرتوهایی که دربخش U.V-A قرار می گیرنددرمقادیر تابشهای معمولی درسطح زمین سرطان زا نیستند درعوض پرتوهایU.V-B

دارای انرزی فراوان بوده واز این نظرموجودات زنده نسبت به آن حساس هستند.

این پرتوها باصدمه زدن به نسوج باعث بروز آفتاب سوختگی وسرطان پوست در انسان می گردند دراین میان نقش لایه اوزون در کاهش شدت پرتوهای U.V-B بسیار مهم وحائز اهمیت است. تخریب لایه اوزون اوزون استراتوسفری در اثرواکنشهای جوی کلرین, برمین واکسیدهای نیتروزن آنهانقش کاتالیزوردارند درحال تخریب است۰ دلیل این گونه واکنشها نیز افزایش ورودموادآلاینده به اتمسفر زمین است.


فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 14

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط