پاورپوینت درمان شناختی رفتاری (اصول و نظریه ها)

پاورپوینت درمان شناختی رفتاری (اصول و نظریه ها)

اصول و شیوه کلی در درمان شناختی– رفتاری
در رویکرد شناختی – رفتاری تأکید زیادی می‏شود که مفاهیم به طور عملیاتی بیان شوند و اعتباریابی درمان به طور تجربی صورت پدیرد: بدین منظور در شرایط پژوهشی و نیز در کار بالینی روزمره، از طرحهای آزمایشی گروهی و تک آزمودنی استفاده می‏شود. باید شیوه درمانی، برحسب تعاریف عملیاتی مشخص شود و اثر آن به کمک معیارهایی پایا و عینی موارد ارزیابی قرار گیرد. قسمت اعظم درمان بر اساس  رویکرد ” اینجا و اینک“ (Here and Now) صورت می‏گیرد.

هدف عمده درمان، عبارت است از کمک به بیمار به نحوی که بتواند تغییراتی مطلوب در زندگی خود پدید آورد. بنابراین تأکید در درمان، متوجه فراهم آوردن فرصتی برای یادگیریهای انطباقی جدید و نیز ایجاد تغییراتی در فضای زندگی بیرون از حیطه بالینی (درمانگاه یا مطب) می‏شود. حل مسأله، جزء مهم لاینفک درمان را تشکیل می‏دهد. تمامی جنبه‏های درمانی برای بیمار توضیح داده می‏شود. درمانگر و بیمار سعی می‏کنند ارتباطی متقابل با هم برقرار کنند و راهبردهایی را برای مقابله با مسائل دقیقاً مشخص شده، با هم وضع نمایند.
و…..

فهرست مطالب:
اصول و شیوه کلی در درمان شناختی– رفتاری
ساختار شناخت
درمان شناختی- رفتاری کودکان
روش استاندارد درمان شناختی- رفتاری (1)
روش استاندارد درمان شناختی- رفتاری (2)
ارتباط عوامل تکاملی و عاطفی با درمان  شناختی- رفتاری کودک و خانواده
تمایز درمان شناختی- رفتاری کودکان از بزرگسالان
شناخت رفتار درمانی کودک در مقایسه با روان درمانی و رفتار درمانی سنتی
درمان شناختی- رفتاری کودک در مقایسه با سایر درمانها
درمان شناختی- رفتاری کودک بر اساس محیط پیرامون وی
خصوصیات عمدة درمانگران
تمایلات زمینه‌ای در درمان شناختی- رفتاری
ارزش مداخلة به موقع در نزد کودکان
ماهیت کم نظیر درمان شناختی- رفتاری  کودکان
ملاحظات تکاملی در درمان شناختی- رفتاری
تمایزگذاری بین یک واکنش تکاملی طبیعی و  یک اختلال رفتاری
تلفیق نظریة تکاملی در درمان شناختی- رفتاری
سن به عنوان واسطه‏ای در درمان کودک
ارتباط سن و نتیجه درمان شناختی- رفتاری
جنسیت به عنوان واسطه در درمان کودک
تکامل جنسیت
اثر جنسیت بر تکامل
نقش جنسیت در درمان شناختی- رفتاری
تکنیکهای (Overcoming) & (Living with)
دیدگاه سنتی تکامل شناختی کودک
نظریه‌های اخیر تکاملی و شناختی
شناخت به عنوان واسطة درمان کودک
نقش هیجان در درمان شناختی- رفتاری کودک
شکل‌گیری هیجانات در کودکان
عامل واکنشهای هیجانی در روابط اجتماعی
کنترل هیجان در درمان شناختی- رفتاری
درمان شناختی- رفتاری و تجارب هیجانی


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 45

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط