پاورپوینت روش شناسی پژوهش کیفی

پاورپوینت روش شناسی پژوهش کیفی

پاورپوینت روش شناسی پژوهش کیفی
قسمتی از متن
Introduction and expectations
انتظار دارید امروزچه چیزی را یاد بگیرید؟
چه تفاوتهایی بین روشهای کمّی و کیفی وجود دارد؟
کدامیک از روشهای مطالعه کیفی را تاکنون به کار برده اید؟
موضوعاتی از محیط کار/رشته تحصیلی خود را بنویسید که برای بررسی به روشهای کیفی نیاز دارند.

نیاز به تحقیق کیفی
تغییرات سریع اجتماعی و در نتیجه آن تنوع زیست جهان به شکل روز افزونی محققان را با زمینه های اجتماعی و دیدگاههای جدیدی مواجه ساخته است این مسائل بقدری برای آنان نوظهورو متنوع اند که روشهای سنتی (روشهای قیاسی) برای شناخت آنان پاسخگو نیست. بدین جهت تحقیق اجتماعی به شکل فزاینده ای وادار به استفاده از روشها و استراتژیهای جدید(روشهای استقرائی) شده اند.
بعبارت دیگرروشهای قیاسی از مفاهیم دانش نظری پیشینی متاثرند اما در شیوه های نوین نظریه ها بر اساس مطالعات تجربی تدوین می شوند.

پژوهش کیفی به عنوان جنبشی اصلاح گرایانه از سال 1970 در دانشگاهها شروع شد.
این پژوهش تلاش و کوششی اندیشمندانه برای معنادار کردن واقعیات است. ابعاد پژوهش کیفی یک عملکرد تلفیقی برای پژوهشگران دارد (Jones, 2004 ).

نورمن دنزین و یووانا لینکلن پیشنهاد کردند: پژوهش کیفی ماهیتاً چند روشی است و متضمن رویکردی تفسیری و طبیعت گرایانه به موضوع مورد مطالعه است. این بدان معناست که پژوهشگران کیفی، اشیاء رادر موقعیتهای طبیعی آنها مطالعه می کنند و می کوشند پدیده ها را برحسب معناهایی که مردم به آنها می دهند، مفهوم سازی یا تفسیر کنند ( بورگ و گال ، 1383).
پژوهش کیفی، اصطلاحی عام برای رویکردهای مختلف تحقیق در زمینه تعلیم وتربیت و ارزشیابی تلقی می شود که با عناوین مختلفی چون قوم نگاری ، پژوهش میدانی و مشاهده توأم با مشارکت خوانده می شوند. این رویکردها برحسب سنن مختلف فلسفی و تحلیلی قابل تفکیک هستند . این سنن دارای ويژگیهای مشترکی نیز هستند که آنها را از پژوهشهای کمّی متمایز می کند(رضویه،1380).
و…………

فهرست مطالب
Introduction and expectations
نیاز به تحقیق کیفی
روشهای سنتی(پوزیتیویسم)
انتقاد به رویکردهای متکی بر روشهای آماری
دغدغه هاي پژوهشهاي كمي
دغدغه هاي پژوهشهاي كيفي
Quantitative Orientation
What is it?
سایر ویژگی های مشترک
مقایسه پژوهش های کمّی و کیفی
پژوهشگران کمّی
پژوهشگران کیفی
تقسیم بندی رویکردهای نظری در پژوهش های کیفی
سنت کنش متقابل نمادی
مفروضات کنش متقابل نمادی
روش شناسی مردم نگارانه
مفروضات روش شناسی مردم نگارانه
پیامد این مفروضات!!!
مواضع ساختگرا یا روان کاوانه
فرضیات کلیدی
سنتهای پژوهش کیفی
کار عملی
تدوین طرح تحقیق کیفی
خطی بودن فرایند تحقیق کمّی
دورانی بودن فرایند تحقیق کیفی
Research Design 1
Research Design 2
مولفه های طرح تحقیق کیفی
Research Design 3
Proposal Introduction
Research Question
سئوالات پژوهش
انواع سوال های تحقیق
Scope
ادبیات تحقیق
ادبیات نظری راجع به موضوع تحقیق
Procedures
5- درجه استاندارد و کنترل
6-اهداف تعمیم
7. Budget
کار گروهی
روشهای نمونه گیری در مطالعات کیفی
نمونه گیری هدفمند
Purposeful sampling
نمونه گیری هدفمند طبقه ای
Stratified Purpose Sampling
2-نمونه گیری متجانس(همگن)
Homogeneous Sampling
3- نمونه گیری تغییرات بیشینه(ناهمگن)یا با حداکثر نوسان
Maximum Variation Sampling
4-نمونه گیری زنجیره ای
Chain Sampling
5-نمونه گیری ملاک محور
Criterion Sampling
5-1 نمونه گیری مورد استثنایی یا کرانه ای یا
گزینش عامدانه موارد افراطی یا نا بهنجار
Extreme Sampling
5-2 نمونه گیری موارد مطلوب یا بر اساس شدت
Intensity  Case Sampling
6-3 نمونه گیری موارد عادی  یا تیپیک
Typical case Sampling
6-نمونه گیری موارد بحرانی یا حاد
Critical Case Sampling
حجم نمونه در تحقیقات کیفی
In-depth interview
شروط انجام مصاحبه
In-depth interview
انجام یک مصاحبه موثر
ده توصیه برای مصاحبه موثر
مشکلاتی پیرامون مصاحبه
بعد از مصاحبه
Steps in In-depth interview
Plan
Modify
Interview
تمرین عملی
معیارهای کیفیت در تحقیق کیفی
ارزیابی تحقیق کیفی
پایایی بر اساس رویه تحقیق
پایایی داده های حاصل از مشاهده(1)
پایایی داده های حاصل از مشاهده(2)
پایایی داده های حاصل از مصاحبه
اعتبار بر اساس رویه تحقیق
باورپذیری ((credibility
رویکرد سه سوسازی شناختی یاچند بعدی کردن روش
بررسي اعضاي تحقيق checking
اطمینان پذیری بر پایه رویه تحقیق
اطمینان پذیری (dependability)


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 110

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط