پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یک روش قدرتمند برای تصمیم گیری در شرایط پیچیده است که معیارهای متعددی با اهمیت های مختلف در آن دخیل هستند. این روش با تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی معیارها و مقایسه زوجی آنها، به تصمیم گیرنده کمک می کند تا بهترین گزینه را انتخاب کند.

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی

شرط معکوسی
اگرترجیح عنصر A بر عنصر B برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر n/1خواهد بود .

همگنی
عنصر A با عنصر B باید همگن و قابل قیاس باشند . به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.

وابستگی
هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد وبه صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد.

انتظارات
هر گاه تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
ساخت سلسله مراتبی
مقایسه های زوجی
ترکیب وزنها
تحلیل حساسیت
روش رتبه بندی
و……

فهرست مطالب
انواع حالت های تصمیم گیری
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
شرط معکوسی
همگنی
وابستگی
انتظارات
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
مثال
ساختن سلسله مراتبی
محاسبه وزن
محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی
ساختن سلسله مراتبی
یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی
سلسله مراتبی انتخاب یک مدرسه
محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
روشهای محاسبه وزن نسبی
روش حداقل مربعات ( least squares method )
مثال
روش حداقل مربعات لگاریتمی
روش بردار ویژه (Eigenvector Method)
ام طبق تعریف قبل برابر است با:i وزن عنصر
مثال
قضیه
روشهای تقریبی (Approximation Method)
مجموع سطری
مجموع ستونی
میانگین حسابی
میانگین هندسی
محاسبه وزن نهایی
محاسبه نرخ ناسازگاری
ماتریس سازگار و خصوصیات آن
هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است
ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 85

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط