پرسشنامه نقش جنسیتی بم

آزمون استاندارد نقش جنسیتی بم پرسشنامه استاندارد مقیاس نقش جنسیتی بم ساندرا بم روان شناس در سال ۱۹۷۴ آزمونی تهیه کرد که دو جنسیتی بودن را اندازه گیری می کند. این آزمون شامل 60 صفت یا عبارت توصیفی است . از پاسخ دهندگان در خواست می شود برای هر مورد نشان بدهند. که در مقیاسی از ۱ ( هرگز یا تقریبا هرگز درست نیست). تا 7 ( همیشه یا تقریبا همیشه درست است) آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کند،. از 60 صفت موجود 20 صفت به صورت کلیشه ای زنانه است. و 20 صفت به صورت کلیشه ای مردانه و 20 صفت خنثی است. شناخت ماهیت تفاوت های میان زنان و مردان از آغاز آفرینش نوع بشر افراد را مجذوب خود ساخته است. در تمام […]

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید