بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر

دانلود مقاله بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی تلویزیون در جامعه شهری معاصر مقاله و مقاله وسایل ارتباط جمعی تلویزیون نقش تلویزیون در ارتباط جمعی تلویزیون وسیله ارتباط جمعی وسایل ارتباط جمعی چیست وسایل ارتباط جمعی و دموکراسی


بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر

دانلود مقاله بررسی تأثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر

پیش گفتار
وسایل ارتباط جمعی در جهان معاصر
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی- روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما – با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی به عهده گرفته اند. به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی زندگی انسان را«عصر ارتباطات» نام گذاشته اند.
فراوانی جمعیت، تمرکز گروههای وسیع انسانی در شهرهای بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی جمعی، وابستگی ها و همبستگی های ملی و بین المللی، ناامنی ها و بحران ها، تحول نظام های سیاسی و اجتماعی، دگرگونی مبانی فرهنگی، ترک سنت های قدیمی و مخصوصاً بیداری وجدان اجتماعی، همه از جمله عواملی هستند که روزبه روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری محیط زندگی بیشتر می کنند. تا جایی که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مبانی دموکراسی و تفاهم بین المللی، لازم و ملزوم یکدیگر شده اند.
در جوامع پیشرفته کنونی، افراد انسانی کوشش می کنند همیشه در جریان همه امور و مسائل اجتماعی قرار داشته باشند، تا بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش خاص خویش را در زندگی گروهی ایفا کنند. به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهمترین ویژگیهای زمان معاصر به شمار می آید. و همین آگاهی است که انسان را به زندگی فردی و جمعی علاقه مند میسازد و توجه او را به آزادی ها و مسئولیت های وی جلب می نماید.
باید در نظر داشت که انسان امروز یک انسان اجتماعی است انسانی که به سبب تحولات ناگهانی عصر خود، با زندگی تازه ای روبه رو شده است و در برابر چشم اندازهای وسیعتر و پیچیده تر و در عین حال اضطراب انگیزتر قرار گرفته است.
انسان معاصر برای ادامه زندگی در جامعه نوین شهری نیازهای تازه ای پیدا کرده است و ناچار است خود را با شرایط جدید زمان خویش منطبق سازد. اکنون زندگی هیچ کس بدون تفاهم اجتماعی- که خود بر معلومات عمومی و آشنایی به مسائل جاری متکی است- میسر نمیباشد.

فهرست مطالب
پیش گفتار
مقدمه
بخش یکم-عوامل اساسی ارتباط
۱٫    ارتباط
۲٫    زبان
۳٫    نماد
۴٫    فرستنده- گیرنده
۵٫    پیام
۶٫    پارازیت(نوفه) ارتباط
۷٫    مجرا(حامل ارتباط)
۸٫    مجراهای غیر رسمی ارتباط
۹٫    مجراهای رسمی ارتباط
۱۰٫ شبکه ارتباط
بخش دوم- اشکال ارتباط
۱٫    ارتباط درون فردی
۲٫    ارتباط میان فردی (بین افراد)
۳٫    ارتباط سازمانی
۴٫    شایعه
۵٫    ارتباط بینابین
۶٫    ارتباط جمعی
۷٫    رسانه های گروهی
۸٫    ارتباط از راه دور
بخش سوم- از ارتباطات سنتی تا ارتباط جمعی
۱٫ پیدایی ارتباطات جمعی
۲٫    تغییرات کیفی ارتباطات جمعی
الف- غیر شخصی بودن و  یکنواخت بودن پیام های ارتباط جمعی
ب- نهادی بودن ارتباطات جمعی
ج- وابستگی ارتباطات جمعی به سایر عناصر زندگی اجتماعی
بخش چهارم- وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی
۱٫    وظایف خبری و آموزشی
۲٫    وظایف راهنمایی و رهبری
۳٫    وظایف تفریحی و تبلیغی
بخش پنجم- تلویزیون
۱٫    تلویزیون ونقش آن در خانواده
۲٫    ویژگیهای تلویزیون و مقایسه آن با دیگر رسانه ها
۳٫    دلایل تماشای تلویزیون
۴٫    تلویزیون در ایران
مصاحبه
نتیجه
منابع و مآخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 90

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط