تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
وجود اطلاعات مالی در خود اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرسی، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود.
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فهالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتبار دهتی به صورتهای مالی می‌باشد و در این راستا، انعکاس آن بر قیمت سهام بررسی شده است.
جامعه آماری مورد بررسی در مورد فرضیه اول، شرکتهای پذیرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها سالهای ۸۱ و ۸۲ می‌باشد برای فرضیات دوم تا چهارم، پرسشنامه‌ای بین سهامداران، کارگزاران و مدیرات و کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید.
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات نظری ومبانی تحقیق استفاده شده است همچنین با استفاده از این روش، اطلاعات مربوط به فرضیه اول جمع آوری شد.همچنین ار روش تحقیق میدانی برای توزیع پرسشنامه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه اول از توزیع  فیش در سطح اطمینان ۹۵% و برای آزمون فرضیات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در یک جامعه در سطح اطمینان ۹۵% استفاده شده است. در نهایت نتیجه گیری کلی زیر بدست آمد:
با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا کرد که بین نوع اظهار نظر حسابرس و قیمت سهام رابط معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات
عنوان     صفحه
فصل اول- کلیات
۱-۱-    مقدمه
۱-۲-    بیان مسئله
۱-۳-    ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴-    فرضیه‌های تحقیق
۱-۵-    تعاریف علمیاتی
فصل دوم- مبانی نظری تحقیق
۲-۱- سیر تکاملی حسابرسی در جهان
۲-۲- پیدایش حسابرسی در ایران
۲-۳- مبانی نظری تقاضا برای حسابرسی صورتهای مالی
۲-۳-۱- تضاد منافع
۲-۳-۲- پیامدهای اقتصادی با اهمیت
۲-۳-۳- پیچیده بودن موضوعات اقتصادی
۲-۳-۴-عدم دسترسی مستقیم
۲-۳-۵- فرضیه نظارت
۲-۳-۶- فرضیه بیمه
۲-۳-۷- فرضیه اطلاعات
۲-۴- تعریف حسابرسی
۲-۵- مسئولیت حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی
۲-۶- استکالات ناستی از قبول صورتهای مالی حسابرسی نشده
۲-۷- استانداردهای حسابرسی
۲-۸- گزارش حسابرسی
۲-۸-۱- عنوان
۲-۸-۲- مخاطب گزارش
۲-۸-۳- بند مقدمه
۲-۸-۴- بند دامنه رسیدگی
۲-۸-۵- بند اظهار نظر
۲-۸-۶- تاریخ گزارش
۲-۸-۷- گزارشهای تحویل شده
۲-۸-۷-۱- انحراف از استاندارهای حسابداری
۲-۸-۷-۲- محدویت در دامنه رسیدکی
۲-۸-۷-۳- ابهام
۲-۸-۷-۴- تأکید بر مطلب خاص
۲-۸-۸- اظهار نظر متفاوت
۲-۹- بورس اوراق بهادار تهران
۲-۹-۱- تاریخچه
۲-۹-۲- تحوه تأمین اطلاعات
۲-۹-۳- نحوه نظارت
۲-۹-۴- اظهار نظر حسابرسی توقف فعالیت شرکتها در بورس
۲-۱۰- پیشینه پژوهشهای انجام شده در جهان
۲-۱۱- پیشینه پژوهش در ایران
فصل سوم- روش تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- روش نمونه‌گیری
۳-۳- روش اجرای تحقیق
۳-۳-۱- سود غیر عادی سهام
۳-۳-۲- خطای پیش‌بینی سود هر سهم
۳-۳-۳- ضریب پاسخ سود
۳-۴- روشهای جمع آوری اطلاعات
۳-۴-۱- روش کتابخانه
۳-۴-۲- روش میدانی
۳-۵- روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
۳-۶- محدودیتهای تحقیق
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- بررسی رابط سترو ۱ حسابرسی و قیمت سهام
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده از پرسشنامه
۴-۳- آزمون فرضیات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- پیشنهادات پژوهش
۵-۳- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
پیوستها
پیوست ۱: جدول محاسبه ERC
پیوست ۲: پرسشنامه


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 125

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط