تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارایی کارکنان بانک کشاورزی

تحقیق نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارایی کارکنان بانک کشاورزی

مقدمه:
پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تکنولوژی و پیشرفت های بشری به گونه ای سرعت گرفته است که انسان کمترشباهتی با گذشته می تواند پیداکند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو درافکندن، می خواند.
معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اکنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است. ابزارهای نظامی و قهر آمیز جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده که هرلحظه ازطریق روان کردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیکره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- ادبیات تحقیق
2-1- فرهنگ سازمانی
شکل گیری فرهنگ سازمانی
طبقه بندی فرهنگ سازمانی
1- فرهنگ مکانیکی (Mechanic culture)
2- فرهنگ ارگانیکی (organic cuiture)
سطوح فرهنگ سازمانی
ارزش ها
فرض های زیرساز بنیادی
فرهنگ سازمانی ضعیف و قوی
مدل های فرهنگ سازمانی
2-2- کارائی
3- روش تحقیق
مدل رابطه فرهنگ سازمانی و کارائی
ویژگی های پنجگانه شناخت فرهنگ سازمانی
ویژگی های سه گانه کارائی
4- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- آزمون فرضیه ها
5- نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادها
فهرست منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 39

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط