دانلود مقاله در مورد گسل های ایران

دانلود مقاله در مورد گسل های ایران

دانلود مقاله در مورد گسل های ایران

گسل ها نوعی ساختار خطی، همراه با جابه جایی هستند که برتحولات زمین ساختی و همچنین تکوین حوضه های ساختاری – رسوبی ایران اثر در خور توجه داشته اند. از این میان، اثر گسل های طولی عمده، همزمان با جنبش های کوهزایی کاتانگایی (پرکامبرین پسین) به مراتب بیشتر است. روند این گسل ها در بیشتر جاها با روندهای زمین ساختی مربوط به چین خوردگی کاتانگایی همخوان است و درراستای شمالی- جنوبی قرار  دارد، ولی روندهای شمالی باختری- جنوب خاوری(روند زاگرس) نیز گزارش شده است. جدا از دو روند گفته شده روند سومی درراستای شمال خاوری- جنوب باختری، برگسل های ایران حاکم است،به گونه ای که سه امتداد اصلی (شکل ۹-۱) قابل تشخیص است (نوگل سادات،۱۹۷۸).
۱- جهت شمال باختری – جنوب خاوری که با امتداد زاگرس،زون سنندج-سیرجان، کمان ماگمایی ارومیه-بزمان و البرز هم روند است .
۲- جهت شمالی خاوری-جنوب باختری که با امتداد البرز خاوری، گودال کویر بزرگ موازی است.
۳- روند شمالی- جنوبی، که با جهت یافتگی لوت و تمام مناطق خاور گسل نایبند و شمال بزمان، مشخص است.
گسل های یاد شده به طور عموم مرز واحدهای ساختاری-رسوبی مختلف ایران را تشکیل می دهند و با فعالیت خود، موجب تغییرات عمده دررخساره های سنگی، ستبرای رسوبات به ویژه تحولات زمین ساختی (ماگماتیسم، دگرگونی،شدت و الگوی چین خوردگی ۰۰۰) می شوند و لذا شناخت آنها از نظر زمان تشکیل، فعالیت ها تثایر آنها بر زمین شناسی ایران و لزره زمین ساخت بسیار ضروری است.
ویژگی های عمومی گسل های ایران
به جز حالت های استثنایی، ویژگی های زیر درگسل های ایران عمومیت دارد.
۱- گسل های دارای روند شمالی – جنوبی و یا شمال باختری –جنوب خاوری به سن پرکامبرین پسین و حاصل کوهزایی کاتانگایی هستند.
۲- گسل های شمالی- جنوبی و شمال باختری-جنوب خاوری از انواع امتداد لغز راستگرد هستند.
۳- گسل های دارای روند شمال خاوری- جنوب باختری به سن دونین و حاصل عملکرد های احتمالی جنبش های زمین ساختی کالدونی هستند.
۴- گسل های شمال خاوری-جنوب باختری تغییر شکل برشی چپگرددارند.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 6

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط