مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

سیر تاریخی بررسی زیر دست [۱]

بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس

اولین اندازه گیری ها در رابطه با خواص پارچه به سال ۱۹۴۳ برمی گردد که توسط پیرس بر روی خواص خمشی و فشاری به عنوان زیر دست پارچه انجام گرفت .

پیرس برای اندازه گیری سختی پارچه از روشی استفاده کرد که تا به امروز نیز استفاده می شود وآن اندازه گیری طول خمشی پارچه است . این کمیت را می توان به صورت طولی از پارچه که در اثر وزن خود خم می شود تعریف کرد . این پارامتر خود نشاندهنده ی آویزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بیشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کمیت دیگری به نام سختی خمشی پارچه به صورت رابطه ی زیر بدست می آید :

 سختی خمشی

وزن پارچه

طول خمش

که در این مورد در بخش بعدی توضیح داده می شود

خصوصیت دیگری که به هنگام لمس کردن پارچه احساس می گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگی پارچه بستگی دارد بدین جهت این احساس ترکیبی از ضخامت وسختی می باشد . بنابراین بهتر است سختی مواد با ضخامت های مختلف با هم مقایسه و کمیت دیگری به نام مدول خمشی که مستقل از ابعاد مورد آزمایش اندازه گیری بصورت رابطه ی زیر محاسبه گردد :

 مدول خمشی

سختی خمشی

  T (mm)ضخامت پارچه

خصوصیات دیگری که پیرس بررسی نمود خواص فشاری پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددی آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و میزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ی سختی پارچه و یا مقاومت فشاری (H) در نظر گرفت .

در مورد بعضی دیگر از خصوصیات فیزیکی نیز بحث های جداگانه ای را مورد مطالعه قرار داد  و به این نتیجه رسید که اغلب این کمیات به همین خواص خمشی وفشاری بستگی دارد بنابراین برای تخمین زیر دست پارچه باید خواص خمشی و فشاری مورد مطالعه قرار گیرد .

 ۱-۱-۲- سیستم کاواباتا

در روش های اولیه ، زیر دست پارچه از طریق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزیابی شده که این سیستم احتیاج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار می توانسته است تحت تاثیر سلیقه شخصی افراد قرار گیرد .

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعی نمود تا سیستم اندازه گیری زیر دست بر پایه ی ماشین را به جای سیستم اندازه گیری زیر دست توسط متخصص که نتایج ثابت وجدیدی می دهد  رامعرفی نماید . بنابر نظرات کاواباتا زیر دست پارچه را می توان از خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه بدست آورد . رفتار فیزیکی و مکانیکی پارچه در ازدیاد  طول و نیروی کم بر زیر دست موثرند . بدین معنی که این نیرو و ازدیاد طول نباید به اندازه ای باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در این نواحی به عنوان زیر دست تلقی می شود .

 ۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه :

اولین قسمت از کار کاواباتا پیدا کردن توافق در میان متخصصین از نظر جنبه های مهم زیر دست بود  و اینکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندی ازپارچه .

برای هر دسته از پارچه ۴ یا ۵ خاصیت مانند سختی خمشی ، نرمی برشی ، صافی یا ناصافی انتخاب شدند و به آنها عنوان زیر دست ابتدایی دادند . ژاپنی ها واژه هایی انگلیسی معادل معنای ژاپنی آن برای زیر دست ابتدایی پیدا کردند .مقدار زیر دست ابتدایی با درجه بندی زیر دست ابتدایی در ۱۰ درجه بدست می آید که ۱۰ بهترین مقدار آن و یک کمترین مقدار آن بود .

کاواباتا براساس خصوصیات زیر دست ابتدایی  و مقدار زیر دست ابتدایی پارچه های مورد آزمون را به دسته ها یی تقسیم می نمود مانند لباس های تابستانی مردانه ، لباس های زمستانی مردانه و پارچه های بانوان .

ترکیب مقدار زیر دست ابتدایی پارچه ها یک درجه بندی برای پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زیر دست کلی می شناسند که این درجه بندی به ۵ درجه تقسیم شده که درجه ۵ بهترین است . مقدار زیر دست ابتدایی تبدیل می شود به مقدار زیر دست کلی با به کار بردن یک معادله برای یک طبقه پارچه ی خاص که از راه تجربه تعیین میشود . کتاب هایی شامل نمونه های پارچه دارای هر زیر دست ابتدایی وهمراه با نمونه های استانداردی از زیر دست کلی در هر یک از۵ طبقه توسط کمیته ارزیابی و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زیر تهیه شد .

پارچه لباسی مردانه زمستانه یا پاییزه

پارچه لباسی مردانه برای آب و هوای گرمسیری

پارچه لباسی نازک بانوان

پارچه های لباسی پیراهنی مردانه

پارچه های حلقوی برای زیر پوش ها

   هدف از ارائه چنین استانداردهایی ماخذی برای کمک به کارشناسان در راستای تولید بیشتر لباس های درجه یک از نظر زیر دست می باشد .

 ۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه :

دومین قسمت از کار کاواباتا تولید و مرتب کردن وسایلی برای اندازه گیری خواص مناسب پارچه و سپس مربوط کردن کردن این اندازه ها با اندازه گیری ذهنی از زیر دست پارچه بود و منظور این بود که هر فردی بتواند زیر دست کلی از پارچه را اندازه گیری کند . در نهایت سیستم KESF طراحی شد که شامل ۴ دستگاه مخصوص اندازه گیری کننده ی خواص زیر است :

کششی و برشی   FB1

خمشی   FB2

فشاری FB3

خواص سطحی و ساختمانی پارچه    FB4

خواص اندازه گیری شده خواص کششی ، برشی ، خمشی ، فشاری ، سطحی و ساختمانی پارچه می باشند هر کدام از این خواص بوسیله ۲ یا ۳ مقدار تعریف می شوند.خواص کششی از روی منحنی نیرو – ازدیاد طول بدست می آیند این منحنی بین نیروی صفر و ماکزیمم نیروی ۵۰۰ gf / cm  رسم می شود منحنی برگشت نیز بر روی همین منحنی با اجازه دادن برگشت به  طول اولیه نمونه بدست می آید .

 خواص فشاری نیز مانند خواص کششی منتها در این حالت نمونه پارچه در بین دو صفحه قرار گرفته و با اعمال فشار به طور پیوسته منحنی نیرو – ضخامت  رسم می گردد . ماکزیمم فشار ۵۰ gf/cm2  می باشد منحنی برگشت نیز مانند منحنی برگشت نیرو – ازدیاد طول رسم می گردد .

خواص برشی با استفاده از یک نمونه به ابعاد ۲۰٫ ۵  cm2  که بین دو گیره قرار گرفته اندازه گیری می شود و در یک طرف نمونه نیروی ثابت ۱۰gf /cm   اعمال شده و منحنی نیروی برشی بر حسب زاویه ی برشی رسم می شود .

برای اندازه گیری خواص خمشی یک نمونه پارچه را با پیچاندن دو لبه ی آن انحنا را بین ۲٫۵- تا ۲٫۵ cm تغییر می دهیم که شعاع از خمش بین  تا cm  تغییر می کند ، سپس گشتاور خمشی مورد نیاز برای دادن این ناحیه  ی انحنا به طور پیوسته ثبت شده و نمودار گشتاور خمش را رسم می شود .

همه این اندازه گیریها سپس به مقدار زیر دست ابتدایی بوسیله یک دسته از معادلات انتقال وزیر دست کلی تبدیل وسپس محاسبه میشود .

در اینجا نتایج به صورت عددهای نرمال شده به صورت رابطه ی زیر در می آیند :

 نرمال شده :

مقدار متوسط از صفت برای پارچه واقعی :

پارامتر اندازه گیری شده :

انحراف استاندارد از صفت برای پارچه واقعی :

بوسیله نرمال کردن نتایج همه ی آنها می توانند در یک مقیاس رسم شوند سپس با رسم نقاط در چارت می توان به آسانی اختلاف پارچه ها را از میانگین تشخیص داد.

 ۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع [۲]

این سیستم توسط Csiro در استرالیا طراحی شد . که بیشتر خیاط ها و تکمیل کنندگان پارچه های فاستونی آن را به کار می برند . این سیستم ادعا می شود که خیلی ساده تر و قوی تر از سیستم KESF  بود و مزیت مهم آن ، زمان کم آزمایشات می باشد . این روش با استفاده از چهار دستگاه آزمایشی انجام می گیرد.

اندازه گیری فشار  FAST1

اندازه گیری خمشی FAST2

اندازه گیری ازدیاد  طول FAST3

اندازه گیری ابعاد پارچه FAST4

جهت انجام آزمایش فشاری ، ضخامت پارچه را در دو فشار متفاوت و جهت آزمایش خمشی ، طول خمشی پارچه را اندازه گیری کرده واز روی آن سختی خمشی آن را به دست می آورند .

جهت آزمایش ازدیاد طول ، قابلیت ازدیاد طول پارچه را در سه نیروی متفاوت در جهت های تاری و پودی و نهایتا در آزمایش ابعادی پارچه ، جمع شدگی پارچه و تورم پارچه را محاسبه کردند . این سیستم در مقایسه با KESF ساده تر وهمچنین پارامتر های اندازه گیری شده نیز کمتر است ولی دارای دو اشکال است .

سیستم FAST   بیشتر  از سیستم   KESF  هزینه دارد و همچنین به راحتی اغلب آزمایشگاه های نساجی قابل دسترسی نیست . بنابراین باید به دنبال روشی باشیم که در اغلب آزمایشگاه های نساجی بتوان از آن استفاده کرد .

 ۱-۱-۴- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج :

اکثر کارهایی که اخیرا بر روی زیر دست پارچه انجام شده با استفاده از دستگاه اینسترون بوده است . بنابراین روشی که بتواند تمام آزمایشات روی دستگاه اینسترون انجام گیرد حائز اهمیت بیشتر خواهد بود . خصوصیات لازم که بوسیله سیستم KESF  شرح داده شد را می توان روی یک دستگاه عمومی اینسترون انجام داد

آزمایشات قابل انجام بر روی دستگاه اینسترون عبارتند از :

 ۱-۱-۴-۱ – آزمایش کششی :

برای انجام این آزمایش با انتخاب Load cell مناسب و محدوده ی مناسب ازدیاد طول ثابت (۲mmازدیاد طول ) نمودار ازدیاد طول – نیرو و منحنی برگشت آن رسم می شود و محاسبات مربوطه ی آن انجام می شود.

 ۱-۱-۴-۲- آزمایش خمش :

برای انجام آزمایش نمونه های پارچه به ابعاد m2(4. 6.4) بریده شده و سپس دو لبه ی نمونه ی پارچه به شکل مستطیل را به یکدیگر دوخته تا یک یک استوانه بدست آید . سپس توسط دو فک خاص آزمایش خمش بوسیله فشار دادن  به نمونه لوله ای شکل به اندازه جابجایی ۲mm انجام می گیرد ، سپس با توجه به منحنی به دست آمده می توان پارامتر ماکزیمم هیسترزیس خمشی را به دست آورد .

 ۱-۱-۴-۳- آزمایش برشی :

آزمایش برشی براساس جابه جاشدن و انحراف نخ در داخل پارچه بوده است . این روش همان آزمایش کششی دو محوری است ، با توجه به اینکه باید از یک تنش کم استفاده گردد. نمونه ها به ابعاد cm2 (1.3  .  ۱۵ ) و به صورت زوایای ۴۵ درجه بریده می شود و با یک جابجایی ۲mm منحنی نیرو – ازدیاد طول رسم و برگشت آن نیز رسم شده و پارامتر ماکزیمم هیسترزیس برشی را بدست می آوریم .

 ۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه :

نمونه هایی به ابعاد cm2 (6.4  .۶٫۴) بریده و از نیروی ثابت فشاری ۲٫۵ gf / cm2

 استفاده نمود . برای همه ی این نمونه ها اینکار صورت گرفته و دیاگرام مربوطه بدست می آید .

 ۱-۱-۴-۵- آزمایش اصطکاک :[۳]

اصطکاک نیرویی است که از حرکت دو جسم بر روی هم بوجود می آید . دو قانون اصطکاک برای تماس سطح های جامد وجود دارد ، این قوانین به امانتون نسبت داده می شوند . اولین قانون ارتباط بین نیروی اصطکاک (F) و نیروی عمودی (R) را بیان می کند .

 که    ضریب اصطکاک نامیده می شود .

دومین قانون برای سطوح نایکنواخت می باشد که اولین مرتبه دو تن بنام های مازور و هاول رابطه ی اصطکاک را در مواد نساجی بصورت ذیل بدست آوردند :

 که F  نیروی اصطکاک و R  نیروی عمودی (نرمال ) و  ضریب ثابت و n   اندیس اصطکاک می باشد  که اندیس اصطکاک از موادی به مواد دیگر تغییر می کند و بستگی به ناهمواری سطحی دارد.

دو راه اصلی عمومی برای اندازه گیری اصطکاک پارچه ها وجود دارد .

در یک نوع روش ، یک وزنه به جرم m   بر روی یک پارچه مورد آزمایش کشیده می شود ، ریسمانی که به وزنه متصل است از نوعی  می باشد که ازدیاد طول نداشته و این ریسمان از روی یک پولی که اصطکاکی ندارد عبور کرده و به یک سلول نیرو (load cell) از دستگاه اینسترون متصل است . سلول نیرو نیروی F   را که احتیاج است برای حرکت دادن اولیه بلوک و همچنین مقدار این نیرو را هنگام حرکت دادن بلوک اندازه گیری می کند و بنابراین ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی توسط رابطه ی زیر بدست می آید :

 ضریب اصطکاک اندازه گیری شده مخصوص دو ماده در تماس با یکدیگر است  بنابراین انتخاب جنس وزنه مهم است ممکن است از جنس چوب یا فلز بوده و یا ممکن است با پارچه پوشیده شده باشد . وقتی با پارچه پوشیده است باید یک پارچه استاندارد انتخاب شده تا در تمام آزمایش های اصطکاکی تاثیر  ثابتی در اندازه گیری اصطکاک پارچه داشته باشد . حضور مواد نرم کننده از تکمیل داخل پارچه می تواند باعث کاهش مواد اصطکاک شده  واین مواد می تواند به آسانی از پارچه به وزنه انتقال عملیات یابد . بدین منظور باید عملیات پاک کردن یا پوشاندن با یک تکه تازه از پارچه قبل از انجام آزمایش انجام گیرد .

دومین روشی که برای اندازه گیری به کار برده می شود یک سطح شیب دار است که یک وزنه به جرم m   و سطح شیب دار پوشیده شده با پارچه ی استاندارد مورد آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد . دستگاه طوری تعبیه شده که زاویه سطح شیبدار  می تواند به طور پیوسته زیاد شود تا وقتی که بلوک روی پارچه ی استاندارد بخواهد سر بخورد . در این زاویه خاص از  سطح شیب داراست که نیروی اصطکاک و نیروی موازی سطح برابرند .

فهرست
فصل اول:مطالعات کتابخانه ای ۱
۱- ۱- سیر تاریخی بررسی زیر دست ۲
۱-۱-۱- بررسی زیر دست پارچه توسط پیرس ۲
۱-۱-۲- سیستم کاواباتا ۳
۱-۱-۲-۱- اندازه گیری ذهنی زیر دست پارچه : ۴
۱-۱-۲-۲- ارزیابی واقعی زیر دست پارچه : ۵
۱-۱-۳- روش ارزیابی سریع ۷
۱-۱-۴- اندازه گیری زیر دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج : ۸
۱-۱-۴-۱ – آزمایش کششی : ۸
۱-۱-۴-۲- آزمایش خمش : ۸
۱-۱-۴-۳- آزمایش برشی : ۹
۱-۱-۴-۴- فشار وضخامت پارچه : ۹
۱-۱-۴-۵- آزمایش اصطکاک : ۹
۱-۱-۵- اندازه گیری زیر دست با استفاده از عبور از نازل : ۱۲
۱-۲- خواص مرتبط با زیر دست پارچه : ۱۴
۱-۲-۱- آویزش: ۱۴
۱-۲-۲- ضخامت و وزن پارچه: ۱۵
۱-۲-۳- پرزینگی: ۱۷
۱-۲-۴- پوشانندگی ۱۷
۱-۲-۵- مقاومت خمشی: ۱۸
۱-۲-۶- چین خوردگی پارچه: ۱۹
۱-۲-۷- سختی و انعطاف پذیری: ۲۰
فصل دوم :تجربیات ۲۱
۲-۱- وسایل مورد استفاده : ۲۲
۲-۱-۱- دستگاه ها : ۲۲
۲-۱-۱-۱- دستگاه اندازه گیری استحکام : ۲۲
۲-۱-۱-۲- دستگاه اندازه گیری طول خمش : ۲۶
۲-۱-۱-۳- دستگاه اندازه گیری ضخامت پارچه : ۲۸
۲-۲- مواد اولیه مورد استفاده : ۲۸
۲-۳- آزمایشات انجام شده : ۳۰
۲-۳-۱ -آزمایشات عبور پارچه از حلقه : ۳۰
۲-۳-۲ -آزمایش ارزیابی زیر دست نمونه ها توسط اشخاص : ۳۵
۲-۳-۲-۱- متوسط درجه ی زیر دست : ۳۷
فصل سوم :بحث ونتیجه گیری ۳۹
۳-۱- رگرسیون چند متغیره مرحله ای (Stepwise) ۴۰
۳-۱-۱- به طرف جلو (Forward) : ۴۰
۳-۱-۲-به طرف عقب (Backward) : ۴۱
۳-۲- دستور کار با نرم افزار: ۴۳
۳-۲- نتیجه گیری کلی ۵۱
۳-۳- پیشنهادات جهت ادامه ی مقاله : ۵۲
ضمائم ۵۳
منابع ۷۳

منابع مورد استفاده:
۱-F.T.PEIRCE, The “Handle of cloth as Amea Surable Quantity “Tex Tille Ins, p.375-418(26NO-1943)
۲- D. tester , And , A. De Boos ,”Get It Right Fast Time “, Textile Horizons, p. 10-13 ,(August 1990)
۳-Technology of Textile Proper Ties Marjorie A Taylor P (195)
۴-KIM and Slaten , “Objective – Evaluation ao fabric Hand “Textile Res , j , 69(1),59 -67(1999)
۵-سابین ادنور ترجمه ی رضا اصفهانی ، زهرا یعقوبی – راهنمای بافندگی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر –چاپ دوم ، بهار ۸۶
۶-طیبه ، نصیری فخر آباد اثر نوع بافت بر ایجاد سر کجی پارچه های تاری پودی – مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه یزد _سال ۱۳۸۴
۷- ابراهیم صالحی کهریزسنگی – ارزیابی زیر دست پارچه های پنبه ای و مخلوط با استفاده از عبور از نازل – مقاله کارشناسی دانشگاه یزد – تابستان ۱۳۷۹
۸- فرنگیس خدادادی – آزمایشگاه فیزیک الیاف وکنترل کیفیت دانشگاه یزد – تابستان ۱۳۷۲
۹-مهدی ، صفاری ، مسعود نیکوکار ، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور (کاربرد آمار در مدیریت ) شهریور ۱۳۷۲ ، صفحات ۲۳۳- ۲۲۸
۱۰- رسول نصیری – آموزش گام به کام SPSS13 – مرکز فرهنگی نشر گستر – پاییز ۱۳۸۴
۱۱-N.pan, S.Haig zeronian , ” An Altennative Approach to the Objective Measurement of fabrics ” Textile Res j.p, (33,43) , (january 193)


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 76

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط