مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دانلود مقاله بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، ۶۰نفر زن وشوهر (۳۰زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان ۹۹%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقدمه
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از خانه ای که به ازدواج آباد شود نیست و هیچ چیز نزد خدا منفورتر از آشیانه‌ای که در اسلام بوسیله طلاق از هم بپاشد نیست.
همسر‌گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده، فرزند و تربیت او همه مراحلی از امتحان بزرگ الهی است که یکی پس از دیگری از راه می‌‌رسند و آدمی باکوله بار معرفت و اختیار، چنگ در ریسمان توکل الهی می‌زند تا به اوج قله‌های پر غرور تکامل قدم نهد و خود را بر کشد ، تا در نهایت راههای پر پیچ و خم زندگی مقام والای (و رضوان من الله اکبر )را احراز نماید. اداره زندگی مشترک و تدبیر نیکوی خانواده، همچون سایر امور نیازمند دانش کافی،دل اگاهی و بصیرت است. موفقیت در این حوزه،مجاهدت و سعی وافر می‌طلبد ،تا بتواند بارقه‌های هدایت الهی را به سوی خود جذب کند،خانواده متعادل،یکی از آرمانهای تشکیل زندگی و آرزوی برتر هر زوج جوانی است.
زناشویی و تاسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواسته طبیعی است. که غرائزش در وجود انسانها نهاده شده‌است و این خود یکی از نعمتهای بزرگ الهی است.
یکی از انگیزه‌های زیبا و متعالی بشر ،گرایش او به تشکیل خانواده و داشتن فرزند است . زندگی خانوادکی بشر صددرصد طبیعی است .به این معنی که آفرینش انسان به گونه‌ای است که او را به طور فطری و طبیعی به سوی تشکیل کانون خانوادگی و داشتن فرزند سوق می‌دهد . شواهد تاریخی نشان می‌دهد که انسان در تمام طول تاریخ،زندگی خانوادگی داشته است (سادات ،۱۳۷۷،ص ۱۷).
اندیشمندانی که تاریخ را از سر بصیرت مطالعه کرده‌اند بر این باورند که در طول تاریخ هیچ رسم و قانونی به اندازه همسر گزینی و تشکیل خانواده اهمیت نداشته است . علـت این حقیقت آن است که ازدواج یک امر نوعی است نه شخصی. یعنی هدف آن بقاوپرورش واستمرار نوع بشر است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
۱- موضوع پژوهش
۲- هدفهای پژوهش
۳- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن
۴- سؤالهای پژوهش
۵- فرضیه‎های پژوهش
۶- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها
خلاصه
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
تعریف رضایت
تعریف رضایتمندی زناشویی
ازدواج
تعریف ازدواج
فوائد ازدواج
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی
افکار مسموم
بهداشت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین
طرز تفکر وعقاید وتمایلات
طرز تلقی ونگرشها
عقاید مذهبی
اختلافات طبقاتی
میزان تحصیلات
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی
تولد فرزند
تعداد فرزندان
اخلاق
دخالت اطرافیان وبستگان
تفاوت سنی بین زن وشوهر
رابطه با اولیا
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد
وجوهی از اختلافات زناشویی
نیازهای احساسی زن ومرد
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود
نیاز اساسی ازدواج موفق
نقش زن در زندگی امروز
زن در نقش همسری
موقعیت زن در اسلام
ازدواج از نظر اسلام
سختگیری در مسئله ازدواج
اهداف والای ازدواج در اسلام
معیارهای انتخاب همسر
خواستگاری
مهریه
جهیزیه
عقد وعروسی
حقوق زن وشوهر
رفتار
گفتار
هدف زندگی ازدید قرآن
اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم
خانواده
تیپهای خانواده
خانواده متزلزل .
خانواده متعادل
خانواده متکامل
ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر
ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر
توصیه‎هایی برای زن وشوهرها
شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم
طلاق
خانواده گسسته
اختلافات خانوادگی
تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه
انواع عوارض بعد از طلاق
تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق
هوش
تعریف هوش
وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی
هوش عملی وهوش نظری
هوش واستعدادهای دیگر
ماهیت عامل g
تست هوش چیست
بهره هوشی (هوشبهر )چیست
بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی
ماهیت هوش
الف- هوش بعنوان توان درک رابطه
ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید
پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری
ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی
عوامل موثر در رشد هوش
نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش
۱- وراثت وهوش
۲- ازدواج میان خویشاوندان وهوش
۳- هوش چگونه به ارث میرسد
۴- محیط وهوش
۵- نقش زمان در تشکیل هوش
۶- عوامل محیطی موثر در رشد هوش
آزمون استانداردشده هوش
آزمونهای هوش
آزمونهای گروهی
آزمونهای فردی هوش
دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش
نظریه‎های معاصر هوش
الف: نظریه‎های عاملی هوش
نظریه دوعاملی اسپیرمن
نظریه سلسله مراتبی
نظریه چند عاملی ترستون
نظریه سه بعدی گیلفورد
نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال
نظریه دوسطحی جنسن
ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش
نظریه شناختی پیاژه درباره هوش
نظریه بازنمایی برونر
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور
خلاصه
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
۱-انتخاب نمونه
۱-۱- جامعه مورد بررسی
۲-۱ روش نمونه گیری
۳-۱ نمونه منتخب
۲-ابزار وروش اجرای پژوهش
۱-۱ ابزار پژوهش
۲-۲ آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH
۳-۲روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH
۴-۲آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN
۵-۲شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN
۶-۲ روش اجرای پژوهش
۳-طرح پژوهش وروشهای آماری
۱-۱- معرفی طرحهای پژوهش
۱-۲-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها
خلاصه
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی
۱-یافته‎های توصیفی
۲-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها
خلاصه
فصل پنجم : بحث ونتایج کمی
۱-بحث وبررسی درباره یافته‎ها
۲-تفسیر نهایی
۳-محدودیتهای پژوهش
۴-پیشنهادات
منابع    ۱۳۹
پیوستها
جدول داده‎های خام مردان
جدول داده های خام زنان
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان
جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان
پرسشنامه رضایت زناشویی
برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون
فهرست جدولها
فهرست نمودارها


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 150

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط