مقاله حسابداری صنعتی و هزینه‌یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات

دانلود مقاله حسابداری صنعتی و هزینه‌یابی استاندارد و تجزیه و تحلیل انحرافات
حسابداري صنعتي  Cost Accounting
وظايف حسابداري صنعتي
1-    تعيين بهاي تمام شده كالا يا خدمات توليد يا ارائه شده بمنظور قيمت گذاري
2-    تعيين بهاي تمام شده كالاي ساخته شده جهت ارائه در صورتهاي مالي (ترازنامه، سود و زيان)
3-    مشاركت در امر برنامه ريزي و بودجه بندي (اولين بودجه هر شركت، بودجه فروش است)
4-    مشاركت در امر كنترل:
حسابداري صنعتي هم در تهيه برنامه و بودجه به مديريت كمك مي‎كند و هم درگزارش عملكرد به مديريت.
كار مهم ديگراين است كه عملكرد را با بودجه
مقايسه مي‎كند، مغايرتها (انحرافات) را محاسبه
نموده و نتيجه را به مديريت ارجاع مي‎دهد لذا
حسابداري صنعتي فقط اظهار نظر نموده و تصميم گيري با مديريت است.
علت مغايرت يا برنامه بوده و يا عملكرد، كه حسابداري صنعتي اينها را مجدداً بررسي مي نمايد.
5- تهيه اطلاعات مربوط جهت تصميم گيري مديريت
منظور تهيه اطلاعاتي است كه بتوان بطور بالقوه، تصميم گيري را تحت تاثير قرار دهد.
تفاوتهاي حسابداري صنعتي با حسابداري مالي
1.    هدف از تهيه و ارائه صورتهاي مالي و گزارشات در حسابداري مالي و حسابداري صنعتي متفاوت است بطوريكه در حسابداري مالي هدف، ارائه اطلاعات به تصميم گيرند گان برون سازماني است ولي در حسابداري صنعتي هدف، ارائه اطلاعات به تصميم گيرندگان درون سازماني مي باشد.
2.    نوع گزارشي كه در حسابداري مالي ارائه مي‎شود محدود به صورتهاي مالي اساسي و يادداشت هاي پيوست مي‎باشد در حاليكه در حسابداري صنعتي اطلاعات و گزارشهايي كه تهيه مي گردد بستگي به نياز مديريت شركت تجاري دارد.
3.    در تهيه اطلاعات (صورتهاي مالي) حسابداري مالي استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري (GAAP) بايد رعايت شود ولي در حسابداري صنعتي استاندارد خاصي رعايت نمي گردد.
4.    گزارشات حسابداري مالي براي سال مالي (در برخي از كشورها بطور 3 ماهه) تهيه مي‎شوند. در حاليكه در حسابداري مديريت گزارشات مورد نظر ممكن است براي يك ساعت، يكروز، يك هفته، يك ماه و … در سال باشد (يعني دوره اش كوتاهتر از حسابداري مالي است)
5.    اندازه گيري هاي حسابداري مالي طبق اصول حسابداري برحسب واحد پولي صورت مي‎گيرد در حالي كه واحدهاي اندازه گيري كه براي گزارشات حسابداري مديريت استفاده مي‎شود ممكن است غير از آن (واحد پول) باشد مثلا ممكن است ساعت، كيلو، بسته و … باشد.
6.    گزارشات حسابداري مالي معمولاً گذشته نما هستند ولي گزارشات حسابداري مديريت عمدتاً به آينده مي پردازند.
7.    گزارشات حسابداري مالي براساس بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‎شوند در حاليكه در حسابداري مديريت بيشتر تاكيد بر قيمت  روز و يا قيمتهاي آتي مي‎باشد.
(مثلا بحث تمركز و عدم تمركز) چند موضوع + حسابداري صنعتي= حسابداري مديريت  بطور كلي


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 285

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط