مقاله سرمازدگی درختان

مقاله سرمازدگی درختان

مقدمه
رشد و عملکرد گیاهان زراعی، تابعی از کلیه ی عوامل محیطی و آثار متقابل آنهاست. این عوامل شامل عوامل آب و هوایی، رطوبت خاک، مواد غذایی و گازها می باشند که بسته به مقدار آنها در محیط، رشد و نمو گیاه را افزایش یا کاهش می دهند.

از میان این عوامل از عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دوری و تردیکی به دریا و شیب به عنوان مهمترین فاکتورهای اقلیمی و از بارندگی، تابش خورشیدی (شامل طول دوره روشنایی)، دمای هوا، رطوبت هوا، رطوبت خاک، دمای خاک و باد می توان به عنوان مهمترین متغیرهای هوا شناسی که بیشترین تأثیر را بر کشاورزی دارند نام برد.

فصل اول:
سرما زدگی درختان
۱-۱) دما و آثار حیاتی آن روی گیاه
دمای گیاهان ثابت نبوده و تحت تأثیر تغییرات دمای محیط اطراف تغییر می کند. در فصل پاییز و بهار دمای محیط تغییرات زیادی دارد به گونه ای که گاهی دما حتی به کمتر از صفر درجه نیز کاهش می یابد.

در این شرایط بیشتر واکنش های حیاتی گیاهان که مستلزم انجام فرایندهای فیزیکی و شیمیایی هستند و به وسیله دما کنترل می گردند، دچار مشکل می شوند.

کلیه ی فعالیت های حیاتی گیاهان در محدوده دمای صفر تا ۵۰ درجه سانتی گراد که نقطه انعقاد پروتئین ها است، انجام می شود. در ورای این دماها ساختمان شیمیایی پروتئین ها (آنزیم ها) دچار تغییر می شود و در نتیجه فعالیت های بیولوژیکی گیاهان متوقف، یا شروع به توقف می کند.

دمای که در آن رشد مطلوب گیاه انجام می شود به گونه گیاه، مرحله نموی و مرحله فیزیولوژیکی ویژه فرآیند رشد آن گیاه بستگی دارد و در گیاهان مختلف متفاوت است. دمای متوسط ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد برای اکثر گیاهان زراعی، دمای مناسب می باشد.

بعنوان مثال رشد گیاهان سرما دوست (مانند گندم، جو، سیب زمینی، نخود، باقلا، چغندر قند، بزرک و …) در هوای خنک بهتر می باشد و در دمای بالا آسیب می بینند. این گیاهان بطور طبیعی روز بلند هستند و قادرند دمای ۲- درجه سانتی گراد یا کمتر را تحمل کنند.

۱-۲) وارونگی دمایی
در روز هوای سطح زمین در اثر عمل هدایت گرم می شود و به دلیل سبک بودنش به بالا صعود می کند. هوای گرم صعود کرده با هوای سردتر طبقات فوقانی هوا مخلوط می شود، به طوری که ابتدا دمای هوا در چندین متری بالای سطح زمین سریعاً کاهش یافته و سپس با افزایش ارتفاع با یک آهنگ کندتری کاهش می یابد و یک نمایه دمایی وابسته به ارتفاع در طول روز تشکیل می شود، در حالی که در شب، همواره تشعشعات طول موج بلند از سطح زمین به آسمان می روند.

هوای بالای زمین در اثر تماس با هوای سرد سطح زمین، سرد می شود و چون از هوای گرم صعود کرده در طول روز، سنگین تر می باشد در نزدیکی سطح زمین باقی می ماند. این مسئله باعث می شود که در شب دمای زمین در مقایسه با دمای هوای بالای آن کمتر باشد. به این حالت که با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما بیشتر می شود وارونگی دمایی در نزدیکی زمین اطلاق می شود. در چنین شرایطی هوای سردتر در زیر هوای گرم تر قرار می گیرد.

در نتیجه ایجاد وارونگی دمایی، دمای هوا در چند متری بالای سطح زمین برعکس قاعده کلی (افزایش ارتفاع سبب کاهش دما می گردد) افزایش یافته و در بالاتر از این ارتفاع ویژه، دمای هوا مانند نمایه (پروفیل) روزانه به کندی کاهش می یابد که به نمایه شبانه یا نمایه اینورژن (inversion) معروف است.
بطور کلی ارتفاع اینورژن در مرازع حدود ۸ تا ۱۵ متر می باشد.

۱-۳) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی
زمین در نتیجه وجود بیلان انرژی مثبت در طول روز (گرمای گرفته شده بیش از گرمای از دست رفته می باشد.) و توسط قسمتی از انرژی خورشیدی که به سطح خاک می رسد، گرم می شود و مقداری گرما نیز از این طریق به اعماق خاک هدایت می شود. اما در موقع غروب خورشید و نزدیک شدن شب، انتشار تشعشع گرمایی یا از دست رفتن گرما از سطح زمین (از سطح خاک، آب، پوشش گیاهی و …) از طریق تشعشع (موج بلند) سبب سرد شدن آن و باعث سرد شدن لایه هوای مجاور خود و لایه های بالاتر از خود می شود و موجب تولید لایه های سرد و وقوع سرد شدن تشعشعی می شود و حتی ممکن است منجر به وقوع یخ زدگی شود.

دلیل این امر این است دمای خاک کمتر از هوای مجاور آن بوده، انرژی از طریق جابجایی از خاک گرم به هوای نسبتاً سرد مجاور آن منتقل می شود. بدین ترتیب هوای مجاور سطح زمین گرم شده و همزمان به لایه های بالاتر صعود می کند و هوای سرد جای آن را می گیرد. این فرآیند به طور مداوم در سطوح پایینی جو زمین تکرار می شود.

به هنگام شب، گرما به صورت تشعشع طول موج بلند از زمین به فضا منعکس می شود و کسری از انرژی دریافتی از خورشید به صورت طول موج بلند (مادون قرمز) از آن خارج می شود. از طرفی در هنگام شب، میزان تابش ورودی به سطح زمین کم است، بنابراین به دلیل بیشتر بودن میزان هدر رفت گرما و ادامه این وضعیت تا طلوع آفتاب، در شب به تدریج زمین سرد شده و در نزدیکی های صبح با وقوع حداکثر کاهش دما، حداقل دمای لازم برای بروز تنش سرما، ایجاد می شود. به همین دلیل است که دماهای حداقل، معمولاً صبح اتفاق می افتد.

وجود پوشش ابر باعث کاهش سرد شدن در شب می شود، زیرا ابرها قسمتی از تشعشعات نامرئی باز تابیده شده از سطح زمین را جذب می کنند و بخشی از آن را مجدداً به زمین باز می گردانند.

بروز سرمای تشعشعی به ویژه در فصل سرد، سبب وقوع دمای بحرانی و بروز یخ بندان در منطقه می شود که از آن به یخ بندان تشعشعی یاد می کنند.

۱-۴) بیلان انرژی در یک شب یخبندان
در شرایط وقوع یخبندان های تشعشعی، انرژی از طریق تشعشع از سطح خاک به هدر می رود. انرژی از سه طریق تشعشع رو به پایان آسمان، هدایت گرما به بالا در لایه های خاک و جابجایی هوای گرم به گیاهان سرد، برای گیاهان تأمین می شود. در شرایط صاف بودن آسمان، مقدار گرمایی که هدر می رود بیش از گرمایی است که از طریق این فرآیندها تأمین می شود.

در صورت عدم وقوع تراکم، انجماد و یا تبخیر در باغ میزان بیلان تشعشعی به مقدار ۱۸- وات بر متر مربع می رسد، در حالی که اگر هوای باغ ابری و یا مه آلود باشد، بسته به میزان ذخیره گرمایی خاک و سرعت جریان باد، میزان انتقال گرما و اجزائ بیلان انرژی تغییر می کند.

در شرایط ابری یا مه آلود بودن هوا، تشعشع روبه پایان، بسته به دمای ابرها و مه، افزایش می یابد و هدر رفت انرژی کاهش می یابد یا به صفر می رسد.

در این شرایط به دلیل افزایش انرژی ورودی به باغ به میزان حدود ۲۳۰ (وات بر متر مربع) همواره دمای هوا از شرایط هوای صاف بیشتر است.

بنابراین با ایجاد مه مصنوعی در باغ می توان میزان انرژی ورودی به باغ را افزایش داد و از کاهش یا تغییر میزان انرژی خالص از دست رفته (۱۸- وات بر متر مربع) جلوگیری نمود. در جریان یخ بندانهای تشعشعی، هنگامی که سرعت باد به بیش از ۲ متر بر ثانیه (۵ مایل بر ساعت) برسد، انتقال گرما از طریق جابجایی به اندازه کافی افزایش می یابد که برای جبران گرمای از دست رفته، کافی است.

گرمای نهان هم عاملی است که فقط در شرایط وجود آب اهمیت پیدا می کند و عموماً نقش آن بجز در مواردی که از آبیاری برای حفاظت در برابر یخ بندان استفاده می شود، در سایر موارد نادیده گرفته می شود.

۱-۲) پیش بینی تاریخ وقوع یخبندان
روش های مختلفی برای کنترل دما در گیاهان زراعی و باغی وجود دارد. بسیاری از روش ها و تجربیات مبتنی بر پیش بینی های هواشناسی کشاورزی در مناطق سرد می باشد. این پیش بینی ها با هدف حفاظت گیاه در طول دوره رویش از مرحله کاشت تا برداشت و نهایتاً افزایش تولیدات کشاورزی انجام می شود.

بررسی روابط موجود بین پدیده های مختلف هواشناسی کشاورزی می تواند معیار اصلی پیش بینی های دراز مدت باشد. برای پیش بینی شرایط رویشی گیاهان در آینده در یک منطقه خاص باید ویژگی عوامل جوی در دراز مدت در این مناطق تجزیه و تحلیل شود. برای این منظور باید از اطلاعات دیده بانی هواشناسی و تجزیه و تحلیل های بعدی آن آگاه بود.

دیده بانی های هواشناسی معمولاً به صورت قسمتی از یک شبکه عظیم کشوری یا ناحیه ای و در شرایطی استاندارد تهیه و بیان می شوند. این وظیفه سنگین توسط سازمان جهانی کشاورزی (WMO)، در دنیا نظارت و پیگیری می شود. در زمینه کشاورزی نیز به منظور انجام مشاهدات منطق با استانداردها، متخصصین این سازمان جزئیات مفصلی از مکان و چگونگی نصب ابزارهای مربوط به عملیات هواشناسی کشاورزی در قالب بولتن ها و کتابچه ها ارائه نموده اند. امروزه روش های مختلفی برای تعیین دماهای بحرانی و محاسبه احتمال تاریخ وقوع آنها وجود دارد، که از جمله آنها به نمودارها، فرمول های تجربی و علمی و جداول مختلف اشاره کرد.

فهرست مطالب
پیش گفتار. ۱
فصل اول: ۲
سرما زدگی درختان. ۲
مقدمه. ۲
۱-۱) دما و آثار حیاتی آن روی گیاه. ۳
۱-۲) وارونگی دمایی.. ۳
۱-۳) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی.. ۴
۱-۴) بیلان انرژی در یک شب یخبندان. ۶
۱-۲) پیش بینی تاریخ وقوع یخبندان. ۷
فصل دوم: ۱۰
راههای موجود مقابله با سرمازدگی درختان. ۱۰
مقدمه. ۱۰
۲-۱) روش های کوتاه مدت.. ۱۲
۲-۱-۱) بخاری ها: ۱۲
۲-۱-۲) روش غرقاب کردن خاک.. ۱۵
۲-۱-۳) آبیاری بارانی: ۱۶
۲-۱-۴) سیستم SIS : 17
۲-۱-۵) ماشین های مولد باد. ۱۷
۲-۱-۶) دستگاههای مولد مه. ۱۸
۲-۱-۷) بال گردها: ۱۸
۲-۲) روش های کاهش هدر رفت گرما ۱۹
۲-۲-۱) ساختمان های حفاظتی در برابر سرما ۱۹
فصل سوم: ۲۰
طراحی دستگاه جدید. ۲۰
مقدمه. ۲۰
۳-۱) روش استفاه از بخاری: ۲۰
۳-۲) استفاده از ماشین باد. ۲۱
۳-۳) روش های غرقاب کردن و آب پاشی: ۲۱
روش های کاهش هدر رفت گرما ۲۱
۳-۵)طراحی دستگاه جدید: ۲۲
۳-۵-۱) طراحی بدنه اصلی: ۲۳
۳-۵-۲) انتخاب فن: ۲۳
۳-۵-۳) انتخاب المنت برقی: ۲۵
۳-۵-۴) طراحی سر چرخان: ۲۶
فصل چهارم: ۲۷
روش های اندازه گیری دما در باغ یا مزرعه. ۲۷
مقدمه. ۲۷
فصل پنجم: ۳۴
ورق کاری.. ۳۴
مقدمه. ۳۴
۵-۱) دستگاه ها ، نگهدارنده ها ، ثابت کننده ها و ابزار مورد استفاده در کار با ورق. ۳۴
۵-۱-۱) دستگاه ها و تجهیزات.. ۳۴
۵-۱-۲ ) نگهدارنده ها و ثابت کننده ها ۳۵
۵-۱-۳) ابزار کار. ۳۶
۵-۱-۴) ابزار و دستگاههای اندازه گیری.. ۳۷
۵-۱-۵ ) شابلون ها و بلوک های آزمایش… ۴۱
۵-۲) صاف و هموار کردن ورق. ۴۲
۵-۲-۴) صاف و هموار کردن ورق فلز با استفاده از ماشین سه نوردی.. ۴۶
۵-۲-۵ ) صاف و هموار کردن ورق های فلز با استفاده از پتک های بادی.. ۴۹
۵-۳) رسم و پیاده کردن نقشه بر روی کار. ۵۱
۵-۳-۱ ) رسم و پیاده کردن نقشه به روش انتقال جزء به جزء ۵۳
۵-۳-۳ ) روش بسط و گسترش دادن. ۵۷
۵-۴) برش ورق های فلزی.. ۶۲
۵-۴-۱) روش های برش… ۶۲
۵-۴-۲- قیچی های دستی.. ۶۳
۵-۵- روش های سوراخ کردن فلز. ۶۵
۵-۵-۱) ایجاد سوراخ بوسیله ماشین های مته کاری.. ۶۷
در مته کاری دستوالعمل های زیر را باید رعایت نمود: ۷۰
سوراخ های بزرگتر از اندازه مورد نیاز به علل زیر ایجاد می شوند: ۷۱
جابجایی مرکز سوراخهای مته شده ممکن است ناشی از موارد زیر باشد: ۷۱
سوراخ ایجاد شده ممکن است به دلایل مندرج در ذیل کج و از شکل دلخواه خارج شود: ۷۱
سوراخ های با سطح نا هموار ممکن است از علل زیر ناشی شوند: ۷۲
۵-۶) پرچ کاری سرد. ۷۲
۵-۶-۱- روش های پرچ کاری.. ۷۳
شکل(۵-۱۸): نمای پرچ کاری.. ۷۳
۵-۶-۲) اتصالات پرچ. ۷۴
۵-۶-۳- نواقص پرچ کاری.. ۷۷
۵-۷) گرد خم کنی ورق های فلزی.. ۸۰
۵-۸) درز کاری.. ۸۲
۵-۹) لب برگردان به خارج (فلانج کردن به خارج). ۸۵
۵-۱) لحیم کاری.. ۸۶
۵-۱۰-۲) لحیم های سخت.. ۸۹
انواع لحیم های سخت عبارتند از: ۸۹
منابع ومآخذ : ۹۰

منابع ومآخذ :
۱- میر محمدی میبدی، دکتر سید علی محمد. مدیریت تنش های سرما و یخ زدگی گیاهان زراعی و باغی. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
۲- شاکری، منصور. مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی راه های مقابله با سرمازدگی . حوزه ترویج نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی استان یزد،۱۳۸۴
۳- رابرت دبلیو فاکس، آلن تی مکدونالد. مقدمه ای بر مکانیک سیالات. ترجمه بهرام پوستی. ویرایش چهارم. تهران: نشر کتاب دانشگاهی سالکان، ۱۳۷۹
۴- ویلیام دی استیفنسون،مبانی سیستم های قدرت، ترجمه پیروز پروین، علی شاعری. مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول ۱۳۷۹٫
۵- ن. مددیوک. صنعت ورقکاری روش های ساخت و تولید. ترجمه ی.یوحنا. انتشارات علمی و فنی.چاپ اول، تابستان ۱۳۶۴٫


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 95

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط