مقاله تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان

دانلود تحقیق و مقالات در رابطه یادگیری با عنوان مقاله تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در مقاطع راهنمایی شهرستان نیشابور

مقاله تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان

مقاله تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری بر روی ۶۴ نفر از دانش آموزان دوره راهنمایی انجام شد و جهت گردآوری داده ها یک پرسشنامه ۱۸ سئوالی محقق یافته ویژه معلمان و یک پرسشنامه ۱۶ سئوالی ویژه دانش آموزان دوره راهنمایی تهیه شده و پس از اجرا نتایج نشان داد که ۷۷% دانش آموزان استفاده از وسایل کمک آموزشی را بر پیشرفت تحصیلی خود موثر دانسته اند و همچنین ۹۴% معلمین استفاده از وسایل کمک آموزشی را در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر دانسته اند.

بیان مسئله:
پیشرفت سریع و توأم با جهش های بلند در علوم و تکنولوژی در نیمه دوم سده اخیر وظیفه سنگینی در مقایسه با دوره های گذشته بر دوش همه مسئولان اجتماعی در سطح تصمیم گیری به ویژه به عهده مسئولان آموزش و پرورش کشور قرار داده است. بنابراین برنامه ریزی در زمینه آموزش و پرورش از نظر زمانی به روز، ماه و سال محدود نمی شود، بلکه علاوه بر چاره اندیشی برای مسائل روز همیشه باید آینده را مورد توجه قرار داد و از آنجا که تحولات جنبه های مختلف زندگی جوامع بشری با سرعتی شگفت انگیز در حال توسعه و تغییرند و این تحولات دانشهای جدیدی را مطرح می سازد که نیازهای جدیدی را نیز برای انسانها در بر می گیرد، بنابراین آموزش باید با سرعت و کیفیت بیشتر انجام شود. به همین دلیل بسیاری از روانشناسان برای ایجاد پیشرفت علوم و فنون دانش های جدید تکنولوژی آموزشی و استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی را توصیه می کنند چرا که تکنولوژی آموزشی در مباحث تربیتی به بهره گیری از سرعت، دقّت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می گردد. آموزش مستلزم تمرین و یادگیری است و تکنولوژی، کاربرد موثر وسایل کمک آموزشی است و تکنیک های مختلف زمانی به مدارس ما راه خواهند یافت که معلمان به آن آشنا و معتقد شوند و به اعتقاد خود عمل کنند. زیرا استفاده بهینه و کسب مهارت در هر کاری مستلزم استفاده و به اجرا گذاشتن آن امر می باشد. استفاده از وسایل کمک آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همه حواسّ خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند چرا که وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکّر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزان می کاهد. امروزه مسئولان آموزش و پرورش و معلّمان باتجربه در کنار هم ضرورت شناخت و استفاده وسایل و مواد کمک آموزشی را بیش از هر زمان دیگر درک و احساس کرده اند. تا جامعه فردا به سعادت بیشتر دست یابد. بنا به اهمیّت وسایل و مواد کمک آموزشی و مقایسه آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود، این تحقیق در پی آن است که دریابد وضعیت موجود کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در دانش آموزان راهنمایی چگونه است؟

هدف کلّی: بررسی مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب کاربرد مواد و وسایل کمک آموزشی در مقاطع راهنمایی
اهداف جزئی:
۱- بررسی میزان استفاده از وسایل آموزشی در تدریس توسط معلّمان
۲- بررسی میزان آشنایی معلمان با روش های فعال آموزشی
۳- بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۴- بررسی میزان تأثیر وسایل کمک آموزشی بر ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان
۵- بررسی تأثیر آگاهی معلمان در کاربرد وسایل کمک آموزشی
۶- بررسی میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی مدرسه با معلّمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی
۷- بررسی میزان ابزارهای موجود آموزشی در مدرسه

اهمیّت و ضرورت مسأله:
بی شک آینده هر جامعه ای که به کیفیّت و کارآیی آموزش و پرورش آن کشور بستگی دارد «از این روی هر چه کارآیی و بهره دهی برنامه های آموزشی موثر برتر و مفید تر باشند جامعه فردا سلامت و سعادت بیشتری خواهد یافت» (یغما، ص ۳)
از آن زمان که توجه بشر به مسئله آموزش و پرورش و یادگیری در قالب استفاده از مطالب چاپی جلب شد روش آموزش بر پایه سخنرانی از طرف معلمان و گوش دادن و یادداشت برداشتن و حفظ کردن برای دانش آموزان به دلیل تکامل مداوم و روزمره دانش بشری موجبات خستگی و نارضایتی را فراهم آورد و آثار این خستگی در آنها کاملاً پیدا بود. بدیهی است ادامه چنین وضعیتی نمی توانست و نمی تواند دوام داشته باشد و این روش نمی تواند جوابگوی نیازها و ضرورت های دانش آموزان باشد، به همین جهت است که دگرگونی های آموزش و پرورش پابه پای تغییرات در زمینه های دیگر تحقیق و ابزارها و وسایل و مواد کمک آموزشی در خدمت این ضرورت و احتیاج قرار گرفت. شاگردان مدارس در خارج از کلاس درس در جریان فراگیری ناخودآگاه قرار می گیرند. معلّمان اکنون در برابر شاگردانی آنقدر آگاه قرار دارند که پاسخ دادن به سئوالات آنان بدون مطالعه عمیق و آگاهی کامل میسّر نمی باشد. مسئولان آموزش و پرورش و معلّمان باتجربه در کنار هم ضرورت شناخت و استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی برای یادگیری دروس به دانش آموزان بیش از هر چیز و هر زمان دیگر درک و احساس کرده اند. امروزه وقتی صحبت از حرفه معلّمی می کنیم هرگز انتظاراتی نداریم که از یک علاقه کاذب سخن گفته باشیم بلکه از فردی صحبت می کنیم که فراهم کننده هرچه بیشتر امکانانت و گردآورنده تمام وسایل ممکن برای یادگیری است، کسی که سعی می کند بداند علم از کجا و با چه روشی و مسائلی آسانتر و بهتر می توان یاد داد و آموخت.

سئوالات پژوهش:
۱- میزان سهولت انتقال مطالب درسی به دانش آموزان با استفاده از وسایل کمک آموزشی تا چه اندازه است؟
۲- میزان آشنایی معلمان با روش های فعال آموزشی تا چه اندازه است؟
۳- میزان استفاده معلمین از وسایل کمک آموزشی در تدریس تا چه اندازه است؟
۴- تأثیر میزان آگاهی معلمین در کاربرد وسایل کمک آموزشی چگونه است؟
۵- تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چگونه است؟
۶- میزان تأثیر وسایل کمک آموزشی بر ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان تا چه اندازه است؟
۷- بین استفاده یا عدم استفاده از مواد و وسایل کمک آموزشی در امر تدریس از نظر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه تفاوتی وجود دارد؟
۸- بین روش های ارزشیابی و استفاده از وسایل و ابزار کمک آموزشی چه رابطه ای وجود دارد؟
۹- بین میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی مدرسه در استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی چه رابطه ای وجود دارد؟
۱۰- میزان امکانات و ابزارهای موجود کمک آموزشی در مدارس تا چه اندازه ای است؟
۱۱- تأثیر استفاده معلمین از وسایل کمک آموزشی بر روابط بین آنان و دانش آموزان چگونه است؟

و……….

مقاله تاثیر وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول : بیان مسئله
بیان مسئله ۲
اهداف تحقیق ۴
اهمیت و ضرورت ۵
سوالات پژوهشی ۷
فصل دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق ۸
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق ۱۳
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و بحث ۲۰
پیشنهادات ۲۳
یادداشت ها ۲۴
منابع مورد استفاده ۲۵
پیوست ۲۶
فهرست جداول
جدول ۱-۴ ۱۷
جدول ۲-۴ ۱۸
جدول ۳-۴ ۱۹
جدول ۴-۴ ۱۹


فهرست منابع و مأخذ
احدیان، محمد . مقدّمات تکنولوژی آموزشی. ناشر مرکز نوآوری های آموزشی در ایران. چاپ ۱۳۶۴٫
تقدسیان، شکوه. رشد تکنولوژی آموزشی. مهر ۷۰٫
حمصی فردوسی، شهین دخت عالی. تکنولوژی آموزشی. انتشارات اصفهان. چاپ ۷۱٫
خوئی نژاد، غلامرضا. برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. انتشارات آستان قدس رضوی.چاپ ۷۲٫
یغما- عادل، کارآیی و بهره دهی تکنولوژی آموزشی. رشد تکنولوژی آموزشی.بهمن ۶۹٫
اسکاکتر، جان. ترجمه سلیمانپور، محمدرضا. اثر فناوری آموزشی بر موفقیت دانش آموزان. نشریه رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۴۱
قهرمانی، جعفر. تأثیر وسایل کمک آموزشی در تدریس یادگیری. نشریه پیوند ۲۹۴- ۲۹۵
ریس دانا، فرخ لقا. آموزش فناوری (تعاریف ویژگی ها و استانداردها). نشریه رشد تکنولوژی آموزشی. شماره ۱۴۰
، بررسی نقش و جایگاه وسایل کمک آموزشی در برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی . نشریه دانش و پژوهش در علوم تربیتی. تابستان ۷۹


یادداشت ها :

۱٫ E. Dale
۲٫ R. L. Hartshornand R. Nekson
۳٫ H. Ertiepinar and O. Geban
۴٫ Gastafson .Rowell .and Dawn
۵٫ Alberta
۶٫ J. sivin- kachala
۷٫ B. Gearhart and Herman


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 22

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط