پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون

پاورپوینت موتاسیون
موتاسیون:
به تغییرات ناگهانی در مواد ژنتیکی موتاسیون اطلاق می گردد. در تعبیر عمومی تر موتاسیون را تغییرات ناگهانی در ژنوتیپ موجود می دانند،بطوریکه این تغییرات را نتوان از طریق نوترکیبی ژنتیکی نوجیه نمود.

انواع موتاسیون
موتاسیون ها به 2 طریق طبقه بندی می شوند یکی را بر اساس تاثیر بر روی فنوتیپ موجود موتانت Mutant و یکی دیگر بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی تقسیم کرداه اند.

تقسیم بندی بر اساس تاثیر برروی فنوتیپ

  • موتاسیون در سلولهای سوماتیکی Somatic cell mutation و جنسی.
  • موتاسیون های ظاهری Morphological mutations
  • موتاسیون های تغذیه ای Nutritional mutation
  • موتاسیون های کشنده Lethal mutation
  • موتاسیون های شرطی Conditional mutation

طبقه بندی موتاسیون ها بر اساس تاثیر بر روی ماده ژنتیکی: موتاسیون های هستند که موجب تغییر با حذف در یک یا تعدادی از جفت باز ها می شوند.

  • موتاسیون های نقطه ای Point mutation
  • موتاسیون های خودبخودی Spontaneous mutation
  • موتاسیون های القایی Inducible mutation
  • موتاسیون های خاموش Silent mutation
  • موتاسیون های برگشتی یا معکوس Back mutation)revesion mutation)

کاربرد موتاسیون
برخی از موتاسیون ها قادرند در جهت بهبود ژنها عمل نمایند و فرآورده های ژنی را به صورتی تغییر دهند تا موجود بتواند بهتر به حیات خود ادامه دهد یا محیط اطراف خود سازگاری بیشتری پیدا نماید.از چنین ایده ای،متخصصین استفاده نموده اند تا بتوانند بالاخص گیاهان در جهت اهداف مشخص اصلاح نمایند.

موتاسیون القایی
موتاسیون ها تغییرات ناگهانی ارثی هستند که اساس تنوع ژنتیکی و ماده خام گزینش و تکامل را به وجود می آورند و قسمتی از پدیده های اساسی زندگی می باشند. اگر موتاسیون ها هرگز اتفاق نمی افتاد موجودات زنده توسعه نیافته و به شرایط مختلف اکولوژیکی سازگار نمی شدند.

موتاسیون های خود به خودی که در طول تاریخ روی داده اند به واسطه تعدادی از پدیده های طبیعی مانند اشعه های یونیزه و اشعه ماوراء بنفش بوده است. دانشمندان در حال حاضر وسایلی را که موتاسیون را مصنوعاً تولید می کند بکار می برند.

موتاسیون ها چه خود به خودی و چه القایی معمولاً مضر هستند و تمام سلول هایی که موتاسیون جدید را تولید می کنند در برابر سلول های غیر موتان تمایل به از بین رفتن دارند چون نوع تغییر ژنتیکی حاصل از موتاسیون تا حدودی به صورت تصادفی اتفاق می افتد

بنابراین بندرت یک تغییر، توانایی یک ارگانیزم را به زنده ماندن، تولید مثل و رشد و نمو بهبود می بخشد ولی اگر تغییرایجاد شده مفید باشد.

سلول محتوی مواد ژنتیکی بهبود یافته می تواند نسبت به فرم های قدیمی برتری داشته و ممکن است جایگزین تیپ قدیمی بشود. در اثر نو ترکیبی بین مواد ژنتیکی جدید و مواد ژنتیکی سابق یک طیف از انواع جدید ارگانیزم ایجاد می شود.

این تیپ ها به شرایط محیطی بهتر سازگار شده و ممکن است زنده مانده و تکثیر یابند و ارگانیزم های کم سازگار از بین بروند. تمامی تغییرات در موجودات زنده نهایتاً توسط موتاسیون انجام می شود

نمونه های موجود گیاهان و حیوانات نتیجه اثر متقابل محیط و موتاسیون ها و بازترکیبی ژنهای موتان است ( همان پدیده تکامل ) سه جزء یابنیان تکامل عبارتند از 1- موتاسیون 2- نوترکیبی از طریق دو رگ گیری 3- گزینش اصلاح نبات که می تواند تکامل هدایت شده نامیده شود.

نیز به همان اصول و اجزاء بستگی دارد. اصلاح گران ژنوتیپ های مختلف هر گیاه را در یک محیط کشت می کنند تا ببینند کدام ژنوتیپ بهتر عمل می کند. آنها این ژنوتیپ ها را برای بدست آوردن ترکیبات ژنتیکی جدید و صفات مطلوب، دو رگ گیری وآنها را در محیط های اختصاصی تست می کنند.

سپس اصلاح گران انواعی را که مناسب با نیازهای کشاورزان است انتخاب می کنند و به زارعین عرضه می کنند. بنابراین اصلاح گران معمولاً بالغ بر 2 تا از بنیان های تکامل طبیعی را کنترل می کنند.

با توانایی در القای موتاسیون اصلاح گران روی سومین بنیان نیز کنترل خود را اعمال می کنند و در مواد گیاهی تغییرات ژنتیکی جدید را افزایش داده یا ایجاد می کنند.


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط