مقاله بررسی ساختار و کاربرد رله های حفاظتی در شبکه های برق

مقاله بررسی ساختار و کاربرد رله های حفاظتی در شبکه های برق

چکیده
حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله کلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود ، سیم پیچی عمل کننده آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد . رله به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی مانند ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی مثل درجه حرارت و حرکت روغن ( در رله بوخهولس ) تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله کلید قدرت ( در سیستم تولید و انتقال و توزیع ) یا دژنکتور می گردد . بنابراین به وسیله رله : محل وقوع عیب از شبکه جدا سازی شده باعث می شود که سایر قسمتهای سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبکه به همان حالت قبلی محفوظ بماند .• تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد . سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آنبه دو علت زیر اتصالی ها می توانند به وجود آیند : الف – تأثیرات داخلی تأثیرات داخلی که باعث خراب شدن و از بین رفتن دستگاهها یا خطوط انتقال و توزیع می شود عبارتند از :فاسد شدن قسمتهای عایق در یک مولد ، ترانسفورماتور ، خط ، کابل و غیره . این ضایعات و امکانات مکن است مربوط به عمر عایق ، عدم تنظیم صحیح ، عدم ساخت صحیح و یا عدم نصب صحیح عایق باشد . ب – تأثیرات خارجیتأثیرات خارجی شامل تأثیرات زیادی است از آن جمله رعد و برق ، اضافه بار که باعث به وجود آمدن حرارت شود ، برف و باران ، باد و طوفان ، شاخه درختها ، حیوانات و پرندگان ، سقوط اشیاء اشتباه در عملیات و خسارتهایی که یه وسیله مردم وارد می شود و غیره . وقتی که یک اتصالی در مداری رخ دهد ، جریان افزایش یافته و ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) نقصان پیدا می کند افزایش جریان حرارت زیادی را به وجود آورده که ممکن است منجر به آتش سوزی یا انفجار شود . اگر اتصالی به صورت جرقه باشد ممکن است خسارت زیادی به بار آورد . برای مثال اگر جرقه ای بر روی خط انتقال نیرو به وجود آمده و سریعاً بر طرف نشود خط را سوزانده و باعث پاره شدن آن خواهد شد و نتیجه سبب قطع برق برای مدت طولانی خواهد شد…

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- کلیات
۱-۲- ساختار عملکرد رله
۱-۳- انواع رله‌ها
۱-۳-۱- رله اضافه جریان
۱-۳-۲- رله دیستانس
۱-۳-۲-۱- رله دیستانس نوع راکتانسی
۱-۳-۲-۲- رله دیستانس نوع امپدانس
۱-۳-۲-۳- رله دیستانس نوع مهو
۱-۳-۲-۴- رله دیستانس با مشخصه چهارضلعی
۱-۳-۲-۵- سایر مشخصه‌ها
۱-۳-۳- رله دیفرانسیل
۱-۳-۳-۱- رله دیفرانسیل جریان زیاد
۱-۳-۳-۲- رله دیفرانسیل درصدی
۱-۳-۳-۳- رله دیفرانسیل امپدانس زیاد
۱-۳-۳-۴- رله دیفرانسیل پایلوت
۱-۳-۴ رله ولتاژی
۱-۳-۴-۱- رله ولتاژ کم
۱-۳-۴-۲- رله ولتاژ زیاد
۱-۳-۵- رله اضافه شار یا اضافه تحریک
۱-۳-۶- رله فرکانسی
۱-۳-۷- رله سنکرونیزم
۱-۳-۸- رله زمانی
۱-۳-۹- سایر رله‌ها
۱-۴- تعاریف
۱-۴-۱- زمان پاک شدن خطا
۱-۴-۲- زمان عملکرد رله
۱-۴-۳- زمان عملکرد رله‌های تریپ و کمکی
۱-۴-۴- زمان بازشدن کلید قدرت
۱-۴-۵- حفاظت اصلی
۱-۴-۶- حفاظت پشتیبان
۱-۴-۷- محدوده حفاظتی
۱-۴-۸- قابلیت اطمینان
۱-۴-۹- حساسیت
۱-۴-۱۰- تشخیص‌گذاری
فصل دوم
مشخصات فنی سیستم و تجهیزات حفاظت
مقدمه
۲-۱- کلیات
۲-۲- حفاظت خطوط انتقال
۲-۲-۱- حفاظت دیستانس
۲-۲-۱-۱- محدوده‌های حفاظتی
۲-۲-۱-۲- کارایی و حداقل ولتاژ پایانه رله
۲-۲-۱-۳- مقاومت جرقه
۲-۲-۱-۴- تزریق جریان در پایانه دور
۲-۲-۱-۵- خطوط چند مداره
۲-۲-۱-۶- حفاظت دیستانس همراه با سیگنال حامل
۲-۲-۱-۷- نظارت بر مدار ترانسفورماتور ولتاژ
۲-۲-۱-۸- واحد سدکننده نوسانات قدرت
۲-۲-۱-۹- واحد تشخیص خطا در هنگام برقدار نمودن
۲-۲-۲- حفاظت اتصال زمین خطوط
۲-۲-۳- حفاظت اضافه جریان خطوط
۲-۲-۴- حفاظت اضافه / کاهش ولتاژ
۲-۲-۵- حفاظت پایلوت خطوط انتقال
۲-۳- حفاظت شینه
۲-۳-۱- حفاظت دیفرانسیل امپدانس بالا
۲-۳-۲- حفاظت دیفرانسیل امپدانس پایین
۲-۴- حفاظت کلید قدرت
۲-۴-۱- حفاظت اشکال کلید
۲-۴-۲- نظارت بر مدار تریپ
۲-۴-۳- حفاظت عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید
۲-۵- حفاظت ترانسفورماتور قدرت
۲-۵-۱- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت
۲-۵-۱-۱- بایاس رله دیفرانسیل
۲-۵-۱-۲- ترانسفورماتورهای چند سیم‌پیچه و اتوترانسفورماتور
۲-۵-۲- حفاظت خطای زمین محدودشده
۲-۵-۳- حفاظت افزایش شار/ولتاژ
۲-۵-۴- حفاظت کاهش ولتاژ
۲-۵-۵- حفاظت اضافه جریان فاز و نوترال
۲-۵-۶- حفاظت تپ چنجر
۲-۵-۷- سایر حفاظتها
۲-۶- حفاظت راکتور
۲-۷- حفاظت بانک خازنی
۲-۷-۱- حفاظت جریان زیاد یک واحد مجزا
۲-۷-۲- حفاظت جریان زیاد بانک خازنی
۲-۷-۳- حفاظت قوس الکتریکی در میان خازن
۲-۷-۴- حفاظت ولتاژ زیاد بانک خازنی
۲-۷-۵- حفاظت عدم تقارن جریان
۲-۸- طرحهای حفاظتی پیشنهادی
۲-۸-۱- حفاظت خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
۲-۸-۲- حفاظت خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت
۲-۸-۳- حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
۲-۸-۴- حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت
۲-۸-۵- حفاظت کلید قدرت (تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت)
۲-۸-۶- حفاظت شینه (تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت)
۲-۸-۷- حفاظت راکتور
۲-۸-۸- حفاظت بانک خازنی
۲-۸-۹- حفاظت فیدر (۳۳) ۲۰ کیلوولت در پستهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت
۲-۹- نیازمندیهای ترانسفورماتورهای جریان
۲-۱۰- نمونه‌هایی از انتخاب طرحهای حفاظتی پستهای فوق توزیع و انتقال
۲-۱۰-۱- رله‌گذاری یک پست ۲۰/۶۳ کیلوولت نمونه
۲-۱۰-۱-۱- حفاظت خطوط ۶۳ کیلوولت
۲-۱۰-۱-۲- حفاظت ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ کیلوولت
۲-۱۰-۱-۳- حفاظت فیدر ۲۰ کیلوولت، باس کوپلر و خازن
۲-۱۰-۲- رله‌گذاری یک پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت نمونه
۲-۱۰-۲-۱- حفاظت خطوط ۲۳۰ کیلوولت
۲-۱۰-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت
۲-۱۰-۴- حفاظت شینه و باس کوپلر
۲-۱۰-۵- حفاظت کلید قدرت
فصل سوم
دستورالعمل نصب، راه‌اندازی و نگهداری سیستم حفاظت
مقدمه
۳-۱- نصب
۳-۲- آزمونهای راه‌اندازی
۳-۲-۱- آزمونهای عایقی
۳-۲-۲- آزمون ترانسفورماتورهای جریان
۳-۲-۳- آزمون ترانسفورماتور ولتاژ
۳-۲-۴- بررسی صحت تنظیمات بر روی رله
۳-۲-۵- آزمون رله به کمک تزریق جریان در ثانویه
۳-۲-۶- آزمون سیستم حفاظتی به کمک تزریق جریان در اولیه
۳-۲-۷- سایر موارد
۳-۳- آزمونهای دوره‌ای تجهیزات حفاظتی
۳-۳-۱- آزمایش دوره‌ای رله دیستانس (۲۱,۲۱N)
۳-۳-۲- آزمایش دوره‌ای فاصله‌یاب خطا(۹۶)
۳-۳-۳- آزمایش دوره‌ای رله وصل مجدد (۷۹)
۳-۳-۴- آزمایش دوره‌ای رله سنکرون چک (۲۵)
ابزارآلات و تجهیزات موردنیاز:
۳-۳-۵- آزمایش دوره‌ای رله ولتاژ کم یا ولتاژ صفر (۲۷)
۳-۳-۶- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان مولفه منفی (۴۶)
۳-۳-۷- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان آنی (۵۰,۵۰N)
۳-۳-۸- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان با زمان معین (۵۱,۵۱N)
۳-۳-۹- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان با زمان معکوس (۵۱, ۵۱N)
۳-۳-۱۰- آزمایش دوره‌ای رله تشخیص اشکال کلید (۵۰ BF)
۳-۳-۱۱- آزمایش دوره‌ای رله اضافه ولتاژ (۵۹)
۳-۳-۱۲- آزمایش دوره‌ای رله حفاظت اتصال زمین با ولتاژ باقی‌مانده (۶۴)
۳-۳-۱۳- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان جهت‌دار با زمان معین (۶۷,۶۷N)
۳-۳-۱۴- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان جهت‌دار با زمان معکوس (۶۷,۶۷N)
۳-۳-۱۵- آزمایش دوره‌ای رله دیفرانسیل ترانسفورماتور نوع درصدی (۸۷NT,87T)
۳-۳-۱۶- آزمایش دوره‌ای رله اتصال زمین محدودشده نوع امپدانس بالا (۸۷N)
۳-۳-۱۷- آزمایش دوره‌ای رله دیفرانسیل باسبار (۸۷B)
۳-۳-۱۸- آزمایش دوره‌ای ترانسفورماتور جریان (CT)
۳-۳-۱۹- آزمایش دوره‌ای ترانسفورماتور ولتاژ
۳-۳-۲۰- آزمایش دوره‌ای رله اضافه شار(۹۸)
۳-۳-۲۱- آزمایش دوره‌ای مدارات قطع و وصل و اینترلاک کلید و سکسیونرهای ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت
نتیجه گیری
فهرست منابع و مراجع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 95

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط