دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات

دانلود مقاله سیستم های مالی حسابداری بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات

فهرست مطالب :

۱_ معرفی و شناخت شرکت مخابرات مرکزی استان خراسان رضوی …………………………………………………….۳

۲_ چارت سازمانی شرکت و چارت سیستم دارائی ثابت…………………………………………………………………….۱۱

۳_شرح وظایف مسئولین مرتبط با سیستم………………………………………………………………………………………..۱۳

۴_طبقات دارائی ثابت و کدینگ آن ها در سیستم دارائی ثابت و در سیستم حسابداری مالی…………………….۱۸

۵_فرآیند خرید دارائی ثابت از مرحله خرید تا مرحله بهره برداری همراه با ثبت ها و فرم های مورد استفاده…۱۹

 ۶_ استهلاک دارائی ثابت و مبنای محاسبه آن ………………………………………………………………………………..۲۲

۷_چگونگی فروش دارائی ثابت و کنار گذاری آنها به همراه ثبت حسابداری آن……………………………………۲۴

۸_دارائی در جریان تکمیل و ثبت های حسابداری آن ………………………………………………………………………۲۶

۹_ اهداء دارائی ثابت و ثبت حسابداری مربوط به آن ……………………………………………………………………….۲۸

۱۰_ معاوضه دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن ………………………………………………………………………………۳۰

۱۱_ نحوه الحاق به دارائی ثابت و ثبت حسابداری آن ………………………………………………………………………۳۰

۱۲_ چگونگی ارزیابی دارائی ثابت و ثبت های تجدید ارزیابی ………………………………………………………….۳۱

۱۳_ نحوه گزارشگری دارائی های ثابت در صورت های مالی …………………………………………………………..۳۱

۱۴_ چگونگی نحوه ثبت یک سند حسابداری در سیستم دارائی های ثابت ………………………………………….۳۴

۱۵_ کنترل داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۳۸


فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 36

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط