مقاله داده کاوی در بانکداری

مقاله داده کاوی در بانکداری
امروزه با گسترش روزافزون اطلاعاتی که بشر با آن­ها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روش­هایی هم­چون داده­ کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ­ها امری غیر قابل اجتناب است. سازمان­ها با استفاده از داده­ کاوی می­توانندفرآیندهای تصمیم­ گیری را بهبود بخشند. داده ­کاوی سبب می­شود که سازمان­ها ازسطح داده به سطوح بالاتر دانش و الگوهای ناشناخته برسند.
در این میان بانک­ها اساساً از پایگاه­های داده متعدد و گسترده­ای برخوردار هستند که حاوی اطلاعات مربوط به مبادلات و جزئیات دیگر مربوط به مشتریانشان است. داده ­کاوی به نوبه­ی خود در راستای حل مسائل موجود در کسب و کار در صنعت بانکداری و مالی آن هم به واسطه ­ی یافتن الگوها، روابط علی و معلولی و روابط حاکم در قیمت­های بازار و اطلاعات کسب و کار مشتریان به کار می­رود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل 1 دانش نوین داده­کاوی

1-1. مقدمه ………………………………….. 1

1-2. تاریخچه داده­ کاوی ………………………………………………………… 2

1-3. چرا داده ­کاوی لازم است؟ ……………………………………………………………. 2

1-4. فرآیند کشف دانش و داده ­کاوی ……………………………… 3

1-5. معرفی برخی از روش­های داده­ کاوی ………………………… 7

1-5-1. تحلیل انحراف ………………………………………….. 8

1-5-2. نمایه ­سازی …………………………………….. 9

1-5-3. قوانین وابستگی ………………………………………. 10

1-5-4. تحلیل توالی ………………………………….. 13

1-5-5. خوشه ­بندی ………………………………………. 14

1-5-6. دسته­ بندی ………………………………….. 19

1-5-7. پیش ­بینی ………………………………………………… 21

فصل 2 کاربرد­های داده­ کاوی در صنعت بانکداری

2-1. مقدمه …………………………………………………………… 23

2-2. داده ­کاوی در بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتریان بانک …………………………… 25

2-2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و پروفایل ­سازی از آن­ها …………………… 27

2-2-2. مراقبت از مشتری ……………………………………………………………. 32

2-2-3. داده ­کاوی و تحلیل رویگردانی مشتریان …………………………………. 34

2-3. کاربرد داده­ کاوی در کشف تقلب و سوء استفاده­ های مالی ………………………….. 42

2-4. داده ­کاوی و پیش­ بینی عملکرد بانک …………………………… 55

2-5. داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان بانک ………………………… 60

2-6. کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ………………………. 68

فصل 3 مثال­های عملی از کاربرد داده­ کاوی در صنعت بانکداری

3-1. کاربرد داده­ کاوی در بخش­بندی مشتریان ……………………… 74

3-1-1. مقدمه ………………………………………… 74

3-1-2. ارزش چرخه عمر مشتری، مفهوم تعاریف …………………………… 76

3-1-3. استفاده از مدل­های خوشه ­بندی و CLV جهت بخش­بندی مشتریان بانک ………………….. 77

3-1-4. ارائه سرویس مناسب به مشتریان بالقوه ………………………………….. 81

3-2. رتبه­ بندی اعتبار متقاضیان دریافت وام با استفاده از تکنیک­های داده­ کاوی ……………. 84

3-3. رتبه ­بندی اعتبار با استفاده از نسبت­های مالی …………………………………….. 88

3-4. بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری با استفاده از داده ­کاوی ……………………….. 90

3-4-1. مقاله طراحی بخش­بندی رفتاری ……………………………………….. 91

3-4-2. آماده ­سازی داده ­های مورد نیاز برای ساخت مدل ………………………….. 92

3-4-3. انتخاب جمعیت بخش­بندی ……………………………. 93

3-4-4. شاخص­های کلیدی عملکرد درباره استفاده از کارت­های اعتباری ……………… 93

3-5. سه گام اصلی فرآیند تحلیل ……………………………………. 97

3-6. گزارش، گام نهایی فرآیند داده ­کاوی ……………………………. 116

3-7. مزایا و معایب داده­ کاوی …………………………………. 116

3-8. نتیجه­ گیری ……………………………. 118

فهرست اشکال

شکل ­1-1. فرآیند کشف دانش ………………………………………… 6

شکل 1-2. عملکردهای داده­ کاوی ……………………………………………. 8

شکل 1-3. تحلیل انحراف در یک پایگاه داده …………………………….. 9

شکل 1-4. نمونه­ای از توالی بازدید­های وب ………………………………. 14

شکل 1-5. نمونه­ای ساده از خوشه­ بندی مشتریان ……………….. 16

شکل 1-6. خوشه­ بندی با استفاده از K-means …………….18

شکل 1-7. درخت تصمیم­گیری برای دسته­بندی مشتریان ………………. 21

شکل 1-8. رگرسیون خطی ساده ………………………………. 22

شکل 2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و داده­ کاوی ……………………. 29

شکل 2-2. دوره ­های زمانی مختلف در مسأله رویگردانی مشتریان بانک …………….. 36

شکل 2-3. دسته­ بندی انواع تقلب ……………………………………… 43

شکل 2-4. فراوانی مدل­های استفاده شده در کشف سوء استفاده­ های مالی …………….. 46

شکل2-5. رتبه­ بندی اعتبار در صنعت بانکداری ………………………. 61

شکل 2-6. DMU در فرآیند تحلیل پوششی داده ­ها …………….. 71

شکل 2-7. شاخص­های خروجی مورد استفاده در تحلیل پوششی داده ­ها …………… 72

شکل 3-1. مدل­سازی خوشه­ بندی مشتریان بانک­ها در Clementine …………………………….. 79

شکل 3-2. نتایج خوشه ­بندی مشتریان بر اساس روش SOM ……………………….. 79

شکل 3-3. توزیع شغلی مشتریان هر خوشه …………….. 79

شکل 3-4. استفاه از الگوریتم Aprioriدر نرم ­افزار Clementine ……………………… 82

شکل 3-5. فرآیند مدل­سازی رتبه ­بندی اعتبار مشتریان بانکی در Clementine…………… 86

شکل 3-6. مقایسه مدل­های رتبه­ بندی اعتبار با استفاده از منحنی Gain ……………. 86

شکل 3-7. قواعد رفتاری حاصل از مدل­ رتبه ­بندی اعتبار ……………………….. 87

شکل 3-8. فرآیند مدل­سازی Clementine ……………………….. 98

شکل 3-9. نمودار نمایه خوشه 1 ………………………. 108

شکل 3-10. نمودار نمایه خوشه 2 …………………… 109

شکل 3-11. نمودار نمایه خوشه 3 …………………….. 110

شکل 3-12. نمودار نمایه خوشه 4 ……………………. 111

شکل 3-13. نمودار نمایه خوشه 5 …………………… 112

شکل 3-14. نمودار نمایه خوشه 6 ……………………. 113

شکل3-15. نمودار نمایه خوشه 7 ………………….. 114

شکل 3-16. نمودار نمایه خوشه 8 …………… 115

فهرست جداول

جدول 1-1. لیستی از محصولات و خدمات قابل ارائه در بانک….. 11

جدول 1-2. نمونه داده­ های مورد نیاز در مدل­سازی مسأله دسته­ بندی ……………….. 20

جدول 2-1. پژوهش­های انجام شده در در زمینه کاربرد داده­ کاوی در تحلیل رویگردانی مشتریان ……. 42

جدول 2-2. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در زمینه کشف تقلب …………. 55

جدول 2-3. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ……… 60

جدول 2-4. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان ……… 68

جدول 3-1. پروفایل­های حاصل با استفاده از خوشه ­بندی …………………….. 80

جدول 3-2. نمونه ­ای از قوانین وابستگی تولید شده در یک خوشه …………… 83

جدول 3-3. متغیرهای مورد استفاده در رتبه­ بندی اعتبار ……………………………. 85

جدول 3-4. بخش­بندی کارت­­های اعتباری، خلاصه روش اجرا …………………………….. 94

جدول 3-5. فیلدهای استفاده شده برای بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری ………………….. 97

جدول 3-6. تصمیم ­گیری برای تعداد اجزای استخراجی با آزمودن جدول”واریانس” در PCA ……….. 99

جدول 3-7. فهم و طبقه­ بندی اجزا با استفاده از ماتریس محوری اجزاء ……………………. 100

جدول 3-8. تفسیر قوانین استخراج شده اجزاء …………………… 101

جدول 3-9. مراکز خوشه­ ها………………………………… 102

جدول 3-10. میانگین درصد خریدها بر مبنای نوع کالا در خوشه­ ها …………….. 103

جدول 3-11. میانگین تعداد خرید بر مبنای نوع کالا در خوشه ­ها ……………………. 104

جدول 3-12. نمایه­ سازی خوشه­­ ها بر مبنای شاخص­های عملکرد …………… 106

جدول 3-13. نمایه­ سازی خوشه­ ها بر مبنای مشخصه ­های جمعیت شناختی ………….. 107


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 138

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط