پاورپویت آيين زندگی ( اخلاق کاربردی)

آیین زندگی یا اخلاق کاربردی، به شما کمک می‌کند تا با اصول و مبانی اخلاقی در زندگی روزمره آشنا شوید و در موقعیت‌های مختلف، تصمیمات اخلاقی درست و سنجیده‌ای اتخاذ کنید. در این مسیر، با مفاهیمی مانند فضیلت، عدالت، صداقت و مسئولیت‌پذیری آشنا خواهید شد و مهارت‌های لازم برای حل تعارضات اخلاقی و ارتقای سطح اخلاقی خود و جامعه را کسب خواهید کرد.

پاورپویت آيين زندگی ( اخلاق کاربردی)

معنی لغوی واصطلاحی اخلاق :
واژه اخلاق در لغت به معناي سرشت است اعم از صفات بد و خوب.
واژه اخلاق اصطلاحاً از نظر دانشمندان اسلامي:
صفاتي پايدار در نفس كه موجب مي شوند كارهايي متناسب با آن صفات بدون نياز به فکر از انسان صادر مي شود

تعريف علم اخلاق:
دو دسته است گاهي بر علم و شناخت و گاهي بر عمل و رفتار تكيه دارد.
اما تعريفي كه به هر دو توجه دارد:
علم اخلاق علمي است كه ضمن شناساندن انواع خوبيها و بديها، راههاي كسب خوبيها و بديها را تعليم مي دهد.

1-2- اخلاق توصيفي:
معرفي اخلاقيات افراد، گروهها و جوامع
روش:  تاريخي و نقلي

2-2- اخلاق هنجاري:
بررسي افعال اختياري انسان از حيث خوبي و يا بدي.
روش: استدلالي و عقلي
مهمترين كاربرد اين نوع اخلاق: ارائه نظريه اي معقول براي تبيين خوبي و بدي.

3-2- فرا اخلاق:
بررسي تحليلي و فلسفي دربارة مفاهيم و احكام اخلاقي.
درستي يا نادرستي گزاره هاي اخلاقي در اين نوع اخلاق مهم نيست.

3- اخلاق كاربردي:
زير مجموعة اخلاق هنجاري است. اين نوع اخلاق كاربرد منظم نظرية اخلاقي در حوزة مسائل خاص اخلاقي است مثل اخلاق دانشجويي و اخلاق حرفه اي
و…………..

فهرست مطالب
فصل اول
معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق
انواع پژوهشهای اخلاقی
اخلاق کاربردی
اخلاق هنجاری
فرا اخلاق
اخلاق توصيفی
فصل دوم
اخلاق دانشجويي
خودشناسي
اهميت و ضرورت
دانش اندوزي و پارسايي
موانع دسترسي به علم حقيقي
دانش اندوزي و پارسايي
پيروی از حدس
شتاب زدگی
تمايلات نفسانی
تقليد کورکورانه
فصل سوم
اخلاق پژوهش
اهميت و جايگاه
آسيب شناسی اخلاقی پژوهش
اهميت و جايگاه
شهرت زدگی
شتاب زدگی
دخالت دادن خواسته های شخصی
انتحال
فصل چهارم
اخلاق نقد
(شیوه های اخلاقی مواجهه با اندیشه ها
اهميت و جايگاه
معنا شناسی نقد
ضرورت نقد
شرايط اخلاقی نقد
فهم سخن و تبحر در موضوع
کنار نهادن حب و بغض
پرهيز از نقد متقابل
نقد انگيخته به جای انگيزه
تفکيک انديشه و رفتار فرد
لزوم بردباری و نقد پذيری
پرهيز از برچسب زدن
آغاز کردن از خود
فصل پنچم
اخلاق معيشت
اهميت و جايگاه
کار در سيره اوليای دين
نقش نيت در ارزشمندی کار
رابطه اخلاق و معيشت
نقش کار و تربيت و بهداشت روانی
کار و احساس شخصيت
فصل ششم
اخلاق معاشرت
اهميت وجايگاه
انواع معاشرت
معيار معاشرت
اهتمام به امور مردم
برآورده ساختن نياز مردم
نظارت  اجتماعی و امر به  معروف و نهی از  منکر اصلاح ميان مردم
آسيب  شناسی معاشرت با ديگران
دوستی و دوست يابی
انواع معاشرت
نظارت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر
آسيب  شناسی معاشرت با ديگران
فصل هفتم
اخلاق جنسی
اهميت و جايگاه
بيان ديدگاهها
عوامل شهوت پرستی
اهميت ازدواج دراسلام
فضائل اخلاقی مربوط به امور جنسی
فصل هشتم
اخلاق سياسی
اهميت و جايگاه
بيان ديدگاهها
وظايف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان
وظايف اخلاقی حاکمان در قبال مردم
وظايف اخلاقی مردم در قبال حاکمان
لغزشگاههای اخلاقی مديران
فصل نهم
اخلاق  گفتگو
اهميت و جايگاه
هدف گفتگو
آداب اخلاقی گفتگو
آفات گفتگو
نتيجه گيری


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 209

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط