مقاله بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

The relationship between cultural intelligence project management and conflict management strategies

دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض مقاله

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران  طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است ،نمونه ی پژوهش شامل ۱۰۸نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش فرهنگی  «مدل ویلیام اچ. پراد» که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ ۸۵۲/۰ به دست آمد و پرسشنامه مدیریت تعارض « لایل ساسمن وسم دیپ » که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ ۸۷۸/۰ به دست آمد استفاده شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی توسط صاحب نظران و استاد راهنما تایید شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی کندال استفاده شدو نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود داردو بنابراین همه فرضیه ها تایید شدند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مساله
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴-چارچوب نظری تحقیق
۱-۵-اهداف تحقیق
۱-۵-۱-هدف اصلی
۱-۵-۲-اهداف فرعی
۱-۶-سوالات تحقیق
۱-۷- فرضیه های تحقیق
۱-۸-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعاریف نظری متغییر ها
۱-۸-۲-تعریف عملیاتی متغییر ها
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تعارض
۲-۳- تعریف تعارض
۲-۴- دیدگاه های فلسفی به تعارض
۲-۴-۱- دیدگاه سنتی
۲-۴-۲- دیدگاه روابط انسانی
۲-۴-۳- دیدگاه تعامل گرایان
۲-۵- ویژگی تعارض
۲-۵-۱- طرفهای درگیر
۲-۵-۲- ناکامی
۲-۵-۳- تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی
۲-۵-۴- تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی
۲-۵-۵- درک تعارض
۲-۵- ۶- حالات انفعالی
۲-۵-۷- پویایی و مسری بودن تعارض
۲-۶- ابعاد تعارض
۲-۷- موقعیت های تعارضی
۲-۸- فرآیندهای تعارض
۲-۸-۱- فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی
۲-۸-۲- فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم
۲-۸-۳- فرایند تعارض از دیدگاه رابینز
۲-۹- انواع تعارض
۲-۹-۱- تعارض بنیادین
۲-۹-۲- تعارض احساسی/ عاطفی
۲-۱۰-۱- تعارض دورن فردی
۲-۱۰-۲- تعارض میان فردی
۲-۱۰-۳- تعارض درون گروهی
۲-۱۰-۴- تعارض در سطح سازمان
۲-۱۱-۱- مجادله
۲-۱۱-۲- رقابت
۲-۱۱-۳- مخالفت
۲-۱۱-۴- کشمکش و منازعه
۲-۱۳- تعارض کارکردی و غیر کارکردی
۲-۱۴- علل بروز تعارض در سازمان
۲-۱۴-۱- تفاوت ادراک و شناخت
۲-۱۴-۲- منابع محدود و مشترک (تخصیص منابع محدود)
۲-۱۴-۳- تفاوت در شخصیت و سبک افراد
۲-۱۴-۴- تغییر اجتماعی و سازمانی
۲-۱۴-۵- ابهام در حیطه وظیفه
۲-۱۴-۶- تعارض در نقش
۲-۱۴-۷- وابستگی فعالیت های مختلف
۲-۱۴-۸- ضعف در ارتباطات
۲-۱۴-۹- ساختار ارزشیابی ( پاداش سازمان)
۲-۱۵- عوامل ایجاد کننده تعارض
۲-۱۵-۱- عوامل فردی
۲-۱۵-۲- عوامل سازمانی
۲-۱۶- مدیرت تعارض
۲-۱۷- انواع استراتژی های مدیریت تعارض
۲-۱۷-۱-استراتژی سازگاری
۲-۱۷-۲-استراتژی همکاری
۲-۱۷-۳- استراتژی اجتناب
۲-۱۷-۴- استراتژی مصالحه
۲-۱۷-۵-استراتژی رقابت
۲-۱۸- تحریک تعارض
۲-۱۸-۱- ارتباطات
۲-۱۸-۲- عدم تجانس
۲-۱۸-۳- رقابت
۲-۱۹- شیوه های رفع تعارض
۲-۱۹-۱- اهداف فراگیر مشترک
۲-۱۹-۲- کاهش وابستگی دو طرفه بین واحدها
۲-۱۹-۳- توسعه منابع
۲-۱۹-۴- حل مسأله به صورت دو طرفه
۲-۱۹-۵- اختیار رسمی
۲-۱۹-۶- افزایش روابط متقابل
۲-۱۹-۷- معیار ها و سیستم های پاداش جامع سازمان
۲-۱۹-۸- ادغام واحدها تعارض
۲-۲۹- رابطه هوش فرهنگی و مدیریت تعارض
۲-۲۱- هوش فرهنگی، مفاهیم و تعاریف
۲-۲۲- مؤلفه های تشکیل دهنده هوش فرهنگی
۲-۲۲-۱- مؤلفه فرا شناختی هوش فرهنگی
۲-۲۲-۲- مؤلفه شناختی هوش فرهنگی
۲-۲۲-۳-  مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی
۲-۲۲-۴- مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی
۲-۲۳-نظریه توماس و اینگسون در باره هوش فرهنگی
۲-۲۴- مؤلفه های مؤثر در افزایش هوش فرهنگی
۲-۲۵- هوش فرهنگی زیر بنای سازگاری اجتماعی
۲-۲۶- استفاده از هوش فرهنگی
۲-۲۷- آموزش هوش فرهنگی
۲-۲۸- توسعه هوش فرهنگی
۲ -۲۹- نگرش چهار عاملی هوش فرهنگی
۲-۳۰- انواع شخصیتها در هوش فرهنگی
۲-۳۱- رابطه هوش فرهنگی با سایر انواع هوش
۲-۳۲- رشد هوش فرهنگی مدیران
۲-۳۳- هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی
۲-۳۴- تقویت هوش فرهنگی
۲-۳۴-۱- الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی
۲-۳۴-۲- الگوی قواعد مشارکت توماس و اینکسون
۲-۳۴-۳-  الگوی حلقههای سه گانه یاووک وهمکاران
۲-۳۵- ارزیابی هوش فرهنگی
۲-۳۶- نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان
۲-۳۷-پیشینه تحقیق
۲-۳۷-۱- تحقیقات داخلی
۲-۳۵-۲- تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی‌تحقیق
۱-۱-مقدمه
۱-۲-روش تحقیق
۱-۳-جامعه و نمونه آماری
۱-۴-ابزار جمع آوری اطلاعات
۱-۵-تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۵-۱-آمار توصیفی
۱-۵-۲-آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- آمار توصیفی
۴-۲-۱- توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه ها
۴-۲-۱-۱- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲-۱-۲- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲-۱-۳- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲-۱-۴- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲-۱-۵- وضعیت تأهل پاسخ دهندگان به پرسشنامه
۴-۲-۲- شاخصهای آماری توصیف کننده مؤلفه های هوش فرهنگی
۴-۲-۲-۱- مؤلفه هوش فراشتاختی
۴-۲-۲-۲- مؤلفه هوش شناختی
۴-۲-۲-۳- مؤلفه هوش انگیزشی
۴-۲-۲-۴- مؤلفه هوش رفتاری
۴-۲-۳- شاخصهای آماری توصیف کننده مؤلفه های استراتژی های مدیریت تعارض
۴-۲-۳-۱- مؤلفه استراتژی اجتناب
۴-۲-۳-۲- مؤلفه استراتژی مصالحه
۴-۲-۳-۳- مؤلفه استراتژی رقابتی
۴-۲-۳-۴- مؤلفه استراتژی سازگاری
۴-۲-۳-۵- مؤلفه استراتژی همکاری
۴-۲-۴- بررسی مجموع شاخصهای آماری به دست آمده
۴-۳- آمار استنباطی
۴-۳-۱- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسمیرنف)
۴-۳-۲- آزمون همبستگی کندال
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتایج بدست آمده بر اساس آزمون همبستگی
۵-۳-مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته
۵-۴- محدودیت های تحقیق
۵-۵-پیشنهاد های کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش
۵-۶- پیشنهاد به محققان آینده
منابع:


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 173

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط