بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگ

بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگ

۱-۱-    مقدمه
A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:
دهه ۱۹۶۰ یکی از دوره های بسیار پربار از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود در این دهه سه نظریه ویژه ارائه شده که عبارت از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های y , x نظریه بهداشت و انگیزش است.
این نظریه ها سنگ زیربنای نظریه هایی هستند که در این سالها ارائه شده اند و در مرحله عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از این نظریه و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می‌کنند.
فردریک هرزبرگ  استاد و رئیس گروه روان شناسی دانشگاه کیس وسترن ریزرو  که سالهای زیادی درباره انگیزه مطالعه و تحقیق کرده است می‌گوید: کوشش و تلاش بیرونی مدیران برای ایجاد قوه محرکه درونی در کارکنان با ناکامی و شکست روبرو شده است.
فقدان محیط سالم از قبیل روابط صحیح بین رئیس و مرئوس و استفاده از مزایای مادی باعث نارضایی کارکنان می‎شود. تنها راه برانگیختن کارکنان این است که به آنها کاری ارجاع کنیم که آنان را درگیر کند، زیرا در مقابل این درگیری است که آنان تن به مسئولیت می دهند.
جنبه هایی که مربوط به عوامل انگیزش فردی و اجتماعی از قبیل نیازها، خواسته ها، آرزوها، ارزشها، تغییرات سنی و رشد و پیشرفت یا هیجانات، تجربیات، اعتقادات و رویه های روانی و به طور کلی روابط اجتماعی فرد در خانواده و خارج از خانواده می‎شود آثار این انگیزه ها ممکن است به صورت مختلف مثبت یا منفی ظاهر شود.
تأمین معقول و درست نیازهایی مانند نیاز اولیه یا فیزیولوژیکی، نیاز به اهمیت، نیاز به پیشرفت و ارتقا شغلی موجب می‎شود که کارکنان از روحیه قوی و مثبت در محیط کار برخوردار بوده و در انجام وظایف و نیل به هدفهای سازمان از خود تلاش و کوشش نشان دهند (هرزبرگ)

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
A-1-1- تئوری دو عامل انگیزشی هرزبرگ:
B-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف
۲-۱- بیان موضوع پژوهش و ضرورت آن
A-2-1- ضرورت تربیت نیروی انسانی مجرب و با انگیزه در عرصه
اطلاع رسانی
B- 2-1- بررسی میزان رضایت شغلی خبرنگاران به عنوان عامل اجتماعی اثرگذار در ارتباطات امروز
C-2-1- موفقیت شغلی و افزایش کارآئی
D-2-1- سازمان وسایل جمعی:
۳-۱- بیان موضوع
۴-۱- بیان مسئله
۵-۱- هدف پژوهش
۶-۱- فرضیات پژوهش
۷-۱- سوالات پژوهش
۸-۱- متغیرهای پژوهش
۹-۱- تعاریف عملیاتی
فصل دوم- گستره نظری پژوهش
۱-۲- مقدمه
۲-۲- تاریخچه و تعاریف انگیزش
۳-۲- انگیزش چیست
۴-۲- انگیزش در سازمان ها
۵-۲- نظریه ۲ عاملی هرزبرگ
۶-۲- نظریه سلسله مراتب نیاز مازلو
۷-۲- نظریه x , y
۸-۲- رضایت شغلی
۹-۲- رضایت شغلی و کارکرد
۱۰-۲- شیوه ابراز نارضایتی
۱۱-۲- عوامل مرتبط با رضایت شغلی
۱۲-۲- نظریه های انگیزش شغلی
۱۳-۲- نظریه محرک و پاسخ
۱۴-۲- نظریه میزان سازگاری
۱۵-۲- نظریه عقلی و استدلالی
۱۶-۲- لزوم وجود روزنامه نگاران/ خبرنگاران جامعه اطلاعاتی و اهمیت
رسانه ها
فصل سوم- معرفی باشگاه خبرنگاران جوان
–    معرفی باشگاه
–    نقاط قوت
–    نقاط ضعف
فصل چهارم- روش شناسی و تجزیه و تحلیل آماری
جامعه پژوهش
روش نمونه گیری
نمونه پژوهش
جدول
ابزار اندازه گیری پژوهش
روائی و اعتبار ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
بررسی نتایج پرسشنامه
توصیف داده ها
۱۰- آزمون فرضیه ها
۱۱- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه اول
۱۲- تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون فرضیه دوم
۱۳- بررسی سوالات مربوط به عوامل بهداشتی
۱۴- بررسی سوالات مربوط به عوامل انگیزشی
۱۵- پیوست ها: جدول همه تجزیه و تحلیل ها و نمودارهای آن‌ها
فصل پنجم- نتیجه گیری
۵-    بحث و بررسی
۶-    نتیجه گیری نهائی
۷-    محدودیت های پژوهش
۸-    پیشنهادات


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 77

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط