بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه

این مقاله در مورد رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه می باشد و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه شده است و به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، آموزش ابتدایی ، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط ، پیشنهاد می گردد.

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه انجام شده است.برای این منظور از بین معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد ۲۰۶ معلم به طور تصادفی انتخاب شدند (۱۲۸ نفر مرد،۷۸ زن). ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از :پرسشنامه استرس شغلی ،پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ و پرسشنامه مدیریت زمان .نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و مدیریت زمان به طور معنی داری استرس شغلی معلمان را پیش بینی می کند،این دو متغیر با هم ۵۷ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کنند.

همچنین نتایج این تحلیل نشان داد که مؤلفه های هوش هیجانی به ویژه مؤلفه های خود کنترلی ،همدلی،خودآگاهی در پیش بینی استرس شغلی نقش معنی داری دارندو به همراه مدیریت زمان ۷۸ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کنند . از بین این مؤلفه ها خود کنترلی بیشترین نقش را تبیین استرس شغلی دارد و حدود ۵۷ درصد ازتغییرات استرس شغلی  را تبیین می کند،بعد از خود کنترلی ،همدلی ۱۳ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کندو متغیرهای خودآگاهی و مدیریت زمان نیز به ترتیب ۳و۲ درصد از تغییرات استرس شغلی را تبیین می کنند و اثر آنها در پیش بینی استرس شغلی معنی دار است.

بیان مسئله
کار بخشی از زندگی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.صرف نظر از کسب درآمد کار کردن شماری از نیازهای اساسی آدمی (تمرین و روانی و جسمی ،پیوند اجتماعی ،احساس ارزشمندی ،اعتماد به نفس و احساس کفایت یا صلاحیت)را برآورده می سازد. با این همه ممکن است کار منبع عمده فشار روانی نیز باشد(پاول وانریت ،۱۳۸۰).

در زندگی همة افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند استرس وجود دارد و به گونه های مختلف بر آنها فشار وارد می آورد . تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی ،تغییر حقوق و دستمزد ،ترفیعات شغلی ،کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی موضوع هایی هستند که به خوبی بر فرد فشار می آورند و او را دچار آشفتگی ،نگرانی ،تشویش و اضطراب می سازند (رابینز ۱۳۷۲).

با توجه به اینکه حداقل یک سوم عمر ما در محیط کار سپری می شود و از طرفی بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی ساعات کار شکل می گیرد ،استرس ناشی از کار یا استرس شغلی می تواند در سلامت و خشنودی انسان ها علاوه برکارآیی مؤثر افتد.افرادی که تحت استرس های زیاد باشند به طور کلی از سلامت و خشنودی کمتری برخوردار خواهند بود.

یکی از مشاغل بسیار مهم و حساس در جامعه که از اهمیت والایی برخوردار است و در وضعیت فعلی و آینده جامعه تأثیر به سزایی دارد شغل معلمی است. شغل معلمی نیز تقریباً همانند تمامی مشاغل دیگر دارای عوامل استرس زای مخصوص به خود است.استرس شغلی معلمان به منزله یک مشکل جهانی ،مطالعات بسیاری را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است.الگوهای نظری فعلی بر ماهیت تعاملی استرس شغلی معلمان تأکید می کند . در این الگوها به نقش به مهم متغیر های میانجی و تعدیل کننده اشاره می شود. ازجمله متغیرهایی که به نظر می رسد با استرس شغلی رابطه دارد و از جمله راههای مقاومت و مقابله در برابر استرس باشد متغیرهای هوش هیجانی۲ و مدیریت زمان است.

هوش هیجانی یک دسته از توانایی ها و مهارت های غیر شناختی است که توانایی مؤفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد(بار اون ۱۹۹۹).

به نظر گلمن هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است هم بیرونی . عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی ،خود انگاره،احساس استقلال و ظرفیت ،خودشکوفایی و قاطعیت است.عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ،سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می شود.همچنین هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ،انعطاف پذیری ،توانایی حل مشکلات هیجانی وتوانایی مقابله با استرس و تکانه ها می شود.(گلمن ۱۹۹۸).

فهرست مطالب
چکیده
بیان مسئله
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزارهای پژوهش
نتایج پژوهش
الف- رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی
ب- رابطه مؤلفه های هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی
نتیجه گیری
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط