مقاله استرس و فنون کاهش استرس

دانلود مقاله استرس و فنون کاهش استرس

قرن بیست و یکم عصر شلوغی است. هیاهو در ذهن نفوذ می‎کند و آن را با همهمه ای از حواس پرتی ها انباشته می سازد- مقوله های جدید، قطعات خبری دو طرفه، صدای انفجارآمیز موسیقی، دوره های نمایشی مدام مکرر که آسودگی بعد از اوج نمایش را به همراه نمی آورد، صرفاً اشتیاقی را برای تخلیه هیجانی روزانه ایجاد می کنند.
آلدوس هاگزلی
سکوت، آزادی، آرامش، ۰۱۹۴۶ ، ص ۲۴
رابطه بین استرس زندگی و آسیب شناسی روانی موسسه ملی بهداشت روانی نتیجه گرفته است که زنجیره متصل (رابطه) بین استرس (فشار) زندگی و آسیب شناسی روانی در نوشته ها به خوبی مورد حمایت قرار می‎گیرد.
هر چند کاوش متداول تشریح آن است که چگونه استرس زندگی سلامتی و آسودگی یک نفر را از بین می‎برد.
به عنوان یک چهارچوب مفهومی (کلرمن و ویس من (۱۹۸۵، ص ۵۶) یک تعریف کارا را از استرس و نامگذاری مربوطه آنرا تأمین کردند.
استرس : تغییرات روانی فرض شده، هیجانی یا جسمانی بر اثر عامل استرس آور است.
استرس آورها: تغییرات محیطی پرفشار به ویژه از رخدادهایی که نیازمند تغییرات در الگوها، خط سیرعادی کارها یا تعامل ها است.
پاسخ استرس: پاسخهای رفتاری، روانی، هیجانی، جسمی یا شناختی که در تلاشی برای از عهده برآمدن، وفق دادن یا باقی ماندن تجربه می‎شود.

فهرست:
استرس و فنون کاهش استرس
استرس و فنون کاهش استرس
استرس کار درمانی :
دیدگاه درمانگر: در نقش درمانی
بهبود ارتباطات با محیط خود
اختلال هیجانی فصلی:
نوردرمانی: نور به عنوان یک عامل درمانی
فنونی برای تحت کنترل درآوردن استرس
مراقبه
فن: مراقبه
فن: تعمق هاروارد برای آرمیدگی
فن: افزودن آگاهی حسی
فن: برانگیختن فنون آسوده سازی بطور خودزاد
فنون آگاهی حسی بازخورد زیستی (بیوفیدبک)
فن: کنترل خود از طریق بازپس خوراند زیستی
فن: تمرین آسوده سازی در حال پیشرفت عضلات
مراحل آسوده سازی در حال پیشرفت:
فنون تصویرسازی ذهنی :
قابلیت کنترل سازی
فن: تمرین شخص عاقل
فن: تجسم برای آسوده سازی جسمی و ذهنی
چشم انداز درمانگر: در مورد ارزش خود
فن: تعیین وجه حسی خود
فن: مکان آرام دلخواه
فن: حل مشکل توأم با خلاقیت
فن : تخلیه – یک تمرین کنترل سازی ناکامی
فن : رها سازی استرس با افتادن مداد
«نتیجه گیری»


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 129

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط