مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌ آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌ آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه

چکیده
از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای که مانعی جدی برای رسیدن به  اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعه آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است که در خرداد ماه ۱۳۸۳ نتوانستند کارنامه قبولی دریافت کنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن ۱۷۸ دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویکردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویکرد تضاد به عنوان رویکرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد که بر اساس آن رویکرد، مدل کلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه کلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای کندال صورت گرفت که نتایج آنها بدین گونه است.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مساله
سوال اصلی تحقیق
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱- پیشینه تحقیق
۲-۱-۱- پیشینه تحقیق درجهان
۲-۱-۲- پیشینه تحقیق درایران
۲-۲- مفهوم آموزش وپرورش
۲-۳- جامعه شناسی آموزش وپرورش
۲-۴- هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش
۲-۵- نظام جدید آموزش وپرورش درایران
۲-۶- نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران
۲-۷- آموزش وپرورش دوره متوسطه
۲-۸- افت تحصیلی
۲-۹- عوامل افت تحصیلی
۲-۱۰- بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی
۲-۱۱- دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه
۲-۱۲- افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن
۲-۱۳- مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام
۲-۱۳-۱- اقدام های سازمانی
۲-۱۳-۲- اقدام های تربیتی
۲-۱۳-۳- اقدام های انگیزشی ومادی
۲-۱۳-۴- مشارکت اولیاء وجامعه محلی
۲-۱۳-۵- اقدامهای غیر رسمی
۲-۱۴- افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن
۲-۱۴-۱- افت تحصیلی وعوامل فردی
۲-۱۴-۲- افت تحصیلی وکمبود خانوادگی
۲-۱۴-۳- افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه
۲-۱۵- شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب
۲-۱۵-۱- روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی
۲-۱۵-۲- روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه
۲-۱۶- روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش
۲-۱۶-۱- آموزش وپرورش جبرانی
۲-۱۶-۱-۱- برنامه های متنوع جبرانی
۲-۱۶-۱-۲- اثرات آموزش وپرورش جبرانی
۲-۱۶-۲- خدمات حمایتی
۲-۱۶-۲-۱- خدمات حمایتی در فرانسه
۲-۱۶-۲-۲- خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی
۲-۱۶-۳- آموزش متقابل
۲-۱۶-۴- جنبشهای مبارزه با نابرابریها
۲-۱۶-۵- آموزش خانواده
۲-۱۶-۶- پیوند خانه ومدرسه
۲-۱۶-۷- مقاله های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی
۲-۱۷- بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران
۲-۱۸- خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران
۲-۱۹- راه حلهای پیشنهادی واجرایی
۲-۲۰- روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی
۲-۲۱- رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش
۲-۲۲- مفاهیم کلیدی
۲-۲۳- چارچوب نظری تحقیق
نقد وبررسی رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش
۲-۲۴- مدل تحلیلی تحقیق
۲-۲۵- فرضیه های تحقیق
مدل تحلیلی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی
۲-۲۶- تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- جامعه آماری
۳-۲- شیوه برآورد حجم نمونه
۳-۳- روش نمونه گیری
۳-۴- واحد وسطح مشاهده
۳-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات
۳-۶- اعتبار وپایایی
۳-۷- روش تجزیه وتحلیل داده های آماری
۳-۸- محدودیتها
فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق
۴-۱- نتایج توصیفی
۴-۲- نتایج همبستگی ها
۴-۳- نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره
۴-۴- نتایج حاصل از تحلیل مسیر
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱- خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها
۵-۲- خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها
۵-۳- پیشنهاد ها


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 32

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط