مقاله بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور

دانلود مقاله بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور

چکیده تحقیق :
این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان طی ۶ ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه های کثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد ۲ پرسش زیرمبنای کار پژوهشگر بوده است:
۱٫    خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده درروزنامه های کشور از مهر لغایت اسفیند ۸۲ کدامند؟
۲٫    چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان درسالهای اخیر شده است؟
۳٫    پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟
در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان ، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.
در فصل دوم به بررسی خشونتهای خانگی وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعکس) ، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری می کند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.
همچنین بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاریها  باز می‎کند اشاره شد.
پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می‎آورد.
در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.
با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از انجا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی می‎شود که بدلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیزاستفاده شده است.
در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونتهای زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده می گردد.

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
فرضیات یا پرسشهای تحقیق
اهداف مطالعاتی
حدود مطالعاتی
اهمیت مطالعاتی
تعریف اصطلاحات
فصل دوم: مرور مطالعاتی
خشونتهای خانگی
آزار جنسی
تحریک زنان توسط مردان
بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی
پست انگاشتن نقش های زنانه
فصل سوم: روش تحقیق
رسش تحقیق
طرح تحقیق
فن تحقیق
طرح تحلیلی
طرح اجرایی
فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات
دختران خشن
رسانه های خشن
نادیده انگاشتن نهاد خانواده
فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی
همگام با پیشرفت صنعتی
مدارس آگاه
تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان
اوقات فراغت
فصل پنجم: استنتاج
استنتاج
پیشنهادات
ضمائم
کتابنامه


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 78

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط