مقاله تعریف وحی

مقاله تعریف وحی (دانلود تحقیق و مقالات رشته معارف اسلامی) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله تعریف وحی

مقاله تعریف وحی

عنوان مقاله : آموزۀ وحی
چکیده
بحث دربارۀ وحی ، ازاین جهت حایز اهمیت است که پایۀ شناخت کلام خدا به شمار می رود . قرآن که بیان گر سخن حق تعالی و حامل پیام آسمانی است ، به وسیلۀ وحی نازل شده است . وحی همان سروش غیبی است که از جانب ملکوت اعلی به جهان مادّه فرود آمده است .
از این رو اساسی ترین بحث در زمینۀ مسایل قرآنی بحث دربارۀ وحی است . راه صحیح فهمیدن وحی زبان خود وحی یعنی قرآن است و قرآن حقیقت وحی را تبیین نکرده ، تنها خصوصیات این آموزۀ الهی را طرح نموده است و در بیا ن ویژگی ها هم تنها وحی تعبیر نکرده است بلکه تعبیرات گوناگون نموده است. واژهای کلیدی : وحی ، آموزهای اسلامی ، دین اسلام ، وحی انبیاء ، نزول ، راه های دریافت نزول

مقدمه
وحی در اصل به معنای آگاه کردن است و به هر نوع القای آگاهی نظیر اشاره ، آواز ، الهام ، رؤیا ،  کتابت و … اطلاق می گردد . وحی در قرآن دربارۀ فرشتگان ، شیاطین ، انسان ، حیوان و زمین به کار رفته است . حقیقت وحی ، تنها بر پیامبران معلوم است ؛ چون آنان در مدار وحی قرار می گیرند .اقسام وحی پیامبران عبارت است از : وحی لدنی ، وحی از ورای حجاب ، وحی به واسطۀ ارسال ملک .وحی لدنی ، دشوار ترین نوع وحی بود که بر پیامبر نازل می شد . که پیامبر در این نوع وحی احساس سنگینی ، رنج شدید ، سردرد ، سرخ یا کبود شدن چهره و خلاصه دچار اغما می شدند .قرآن دارای دو نوع نزول است : دفعی و تدریجی . آیات مربوط به نزول در ماه رمضان ، بیانگر نزول دفعی قرآن است .
فرضیه حکمای اسلام دربارۀ وحی این است که خواستند بگویند چون ما دارای روح هستیم و تنها این بدن مادی نیستیم ، روح ما دو وجهه دارد : یک وجهه اش همین طبیعت است و دیگر این که روح انسان یک وجهه دیگری هم دارد که به آن وجهه سنخیت دارد با همان جهان ما بعد الطبیعه .
مولوی می گوید :
دو دهان داریم گویا همچون نی یک دهان پنهانست در لبهای وی کندی حس ، عقل و وحی را سه راه برای رسیدن به حق می داند و وحی را در مرتبۀ عالی تر قرار می دهد . فارابی دین و عقل را طالب حقیقت واحد و همۀ فلاسفه الهی را نیز طالب حقیقت واحد می داند . ابن رشد اشتغال به فلسفه را واجب یا مستحب می داند زیرا فلسفه نظر ، اعتبار و استدلال است که مورد  تأکید و ترغیب قرآن کریم است .

تعریف وحی
الف) معنای لغوی
وحی در لغت به معانی مختلفی آمده است از جمله : اشارت ، کتابت ، نوشته ، رساله ، پیام ، سخنپوشیده ، اعلام در خفا ، شتاب وعجله و هر چه از کلام یا نوشته یا پیغام یا اشاره که به دیگری به دور از توجّه دیگران القا و تفهیم شود وحی گفته می شود . راغب اصفهانی گوید 🙁 أَصلُ الوحی الإشاره السریعه ؛ وحی پیغامی پنهانی است که اشارت گونه وبا سرعت انجام گیرد.) ( اصفهانی ، ۱۴۱۲ق : واژۀ وحی) ابو اسحاق نیز گفته است : ( أصلُ الوحی فی الُلّغهِ کُلِّها اِعلامٌ فی خِفاء و لذلک سُمّی الإلهامُ وحیاً ؛ اصل وحی در لغت به معنای پیغام پنهانی است ، لذا الهام را ، وحی نامیده اند ).همچنین است سخن ابن بّری 🙁 وَحی اِلیه و اَوحی : کلّمه بکلام یُخفیه من غیره و وحی و اَوحی : أومأ ؛ وحی الیه : پنهان از دیگران با او سخن گفت. وَحی وأوحی : مطلب را با اشاره رسانید ).علّامه طبا طبائی معتقد است که از موارد استعمال وحی استنباط می گردد که القای معنا به طوری که بر غیر مخفی بماند ، وحی است ؛ بنابراین ، الهام به واسطه القای معنا در فهم حیوان از طریق غریزه و نیز ورود معنا در نفس انسان با رؤیا (سوره قصص : ۷ ) یا وسوسه یا اشاره ، همگی وحی است .( طباطبایی ، ۱۳۹۴ق ، ج ۱۲ : ۲۹۲ )
ب) معنای اصطلاحی
وحی پدیده ای است که در قالب های ذهنی و عقلی متداول بشر نمی گنجد ؛ امری است مرموز و اسرار آمیز . آن جا که ارتباط با عالمی دیگر مطرح است ، تا انسانی برگزیده ، عالی ترین پیام های غیبی را با  علمی حضوری و شهودی تلقّی کند ، تنها اوست که از کنه و حقیقت وحی و واقعیّت وحی پذیری آگاه می شود . در تعریفی دیگر آمده است : وحی ، یک نوع تکلیم آسمانی ( غیرمادی ) است که از راه حسّ و تفکّر عقلی درک نمی شود ، بلکه درک و شعور دیگری است که گاهی در برخی از افراد ، به مشیّت الهی پیدا می شود و دستورات غیبی را – که از حسّ و عقل پنهان است – از وحی و تعلیم خدایی دریافت می کند.( طباطبایی ،۱۴۱۲ ق: ۱۲۵ )

کاربرد قرآنی وحی
قرآن وحی را در خصوص آموزۀ غیبی و وحی رسالی به کار نبرده است بلکه وحی به معنای القا مطلب به دیگر با مراتبی که دارد به کار رفته است حتی در مصادیق متضاد رحمانی و شیطانی ، وحی تعبیر شده است . واژۀ وحی در مطلب به دیگر در سطح جماد گرفته تا وحی رسالی کاربرد دارد ، « أَن سَبِّحُوا بُکرَهً وَ عَشیّاً » (که در پگاه و شامگاه تسبیح خدا گویید . ) ( سوره مریم : ۱۱) « أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الجِبالِ بُیُوتاً » (که ار کوه ها خانه هایی بر گیر . ) ( سوره نحل : ۶۸) در مورد حیوان می فرماید : « وَ أَوحی رَبُّکَ إِلَی النَحلِ » ( خداوند به زنبور عسل وحی کرد . ) ( سوره نحل : ۶۸)در مورد آموختن به ملائکه می فرماید : « إِ ذیُوحِی رَبُّکَ إِلَی المَلائِکَهِ أَنِّی مَعَکُم » (هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم .) ( سوره انفال : ۱۲)در مورد آموختن به انسان عادی می فرماید : « وَ أَوحَینا إِلی أُمِّ مُوسی أَن أَرضِعِیهِ » ( و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده .) ( سوره قصص : ۷)حتی وحی در القاءات شیطانی به کار رفته است : « وَ إِنَّ الشَیاطینَ لَیُوحُونَ إِلی اَولِیائِهِم » ( شیطانان به دوستانشان وحی می کنند . ) ( سوره انعام : ۱۲۱)با توجه به مراتب این گونه آموزه ها از کاربردهای قرآنی که به صورت یک نواخت می باشد نمی توان از خود واژه به حقیقت یا ویژگی وحی رسالی پی برد . برای دست رسی به ویژگی های وحی راه دیگری باید انتخاب نمود . البته این تعبیرات از یک لحاظ در خور توجه هستند که اختصاص به وحی رسالی رسول الله (ص) ندارند ، بلکه در مورد آموزه غیبی و الهی سایر انبیا هم همین تعبیرات آمده است.

وحی همگون انبیاء
از کاربردهای قرآن این نکته به خوبی آشکار است که این نوع آموزه که وحی رسالی نامیده می شود اختصاص به پیامبر خاصی ندارد بلکه حقیقت وحی و ویژگی های آن مربوط به وحی تمام انبیا (ع) می باشد.از این آموزه الهی در مورد همه انبیا (ع) تعبیر های یکسان است :« نَزَّل عَلَیکَ الکِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِقاً لِما بَینَ یَدیهِ وَاَنزَل التُوراهَ وَ الإِنجیلَ » (به حق بر تو کتاب فرود فرستاد در حالی که این کتاب مصدق کتاب های آسمانی است که در دست رسی تو است و تورات و انجیل را فرود فرستاد . که از ارسال کتاب های آسمانی تعبیر به انزال نموده است . ) ( سوره آل عمران : ۳)« کَذلِکَ یُوحی اِلَیکَ وَ اِلی الَذینَ مِن قَبلِکَ اللهُ » ( این چنین خدای سبحان بر تو و بر همه انبیا پیشین وحی کرد . ) ( سوره شوری : ۱) از همه تعبیر به وحی شده است . معلوم می شود حقیقت و ویژگی های وحی در طول تاریخ رسالت یکسان است ، لذا قرآن که از هر گونه تحریف در أمان مانده است وقتی وحی را معرّفی می کند نسبت به همه وحی های پیش نیز معرفی خواهد بود خصوصیت وحی رسول الله (ص) همان خصوصیت وحی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیا (ع) می باشد که هر گونه پیرانه و باطل از دامن وحی انبیا (ع) زدوده است . وحی سایر انبیا (ع) نیز ویژگی هایی که بیان خواهد شد بهره ورند . گر چه از کتاب هایی که به نام کتاب مقدس آسمانی در دست است چنین نکته ای استفاده نشود . قرآن که وحی خالصی است دامن همه را تطهیر و ویژگی های همه را یکسان بیان نموده است .

حقیقت وحی
مفهوم واژۀ وحی و تعبیرات دیگری که در قرآن از این حقیقت شده است ما را در فهمیدن حقیقت وحی یاری نمی کند و شاید حقیقت وحی رسالی برای غیر پیامبران قابل درک نباشد و تا انسان پیامبر نباشد قادر نخواهد بود این حقیقت را درک کند و از کاربردهای قرآن هم این چنین استفاده می شود که قرآن اصراری ندارد که حقیقت وحی را تبیین کند تا انسلن های عادی آن را درک کنند . بلکه قرآن توجه بیشتر به بیان ویژگی های وحی دارد . از حقیقت وحی مانند بسیاری از معارف که قابل درک همگان نیست با سکوت عبور کرده است . مانند اینکه در مورد ارائه ملکوت آسمان ها و زمین به ابراهیم خلیل (ع) می فرماید این کار را برای یک اهدافی که قابل درک شما نیست و برای اینکه ابراهیم به یقین برسد انجام دادیم : « و کذلِکَ نُری اِبراهیمَ مَلَکُوتَ السَّمواتِ و الاَرضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ المُوقِنینِ » ( ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم برای انگیزه هایی ، از جمله این که او از یقین کنندگان قرار گیرد . ) ( سوره انعام : ۷۵) (واو ) در « وَ لَیَکُونَ مِنَ المُؤمِنینِ » نقش مهمی ایفا می کند سخن از وسط شروع شده یعنی اهدافی بزرگ در نظر داشتیم که قابل فهم شماها نیست آنچه برای شما قابل درک است بازگو می کنیم و آن این است که ابراهیم با دیدن ملکوت یقین به حق پیدا کند و مانند اینکه در مورد دست به دست شدن قدرتها در روزگاران می فرماید : « وَ تِلکَ الأَیّامُ نُداوِلُها النّاسِ وَ لِیَعلَمَ اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنکُم » ( قدرتها را دست به دست می کنیم برای اهدافی که قابل درک شما نیست و برای امتحان انسانها تا مؤمن از غیر مؤمن مشخص شود و خدای سبحان انسانهای مؤمن را بشناسد . ) ( سوره آل عمران : ۱۴۰)ونظایر این تعبیرها که در قرآن آمده است . در هر صورت ما آیه ای سراغ نداریم که حقیقت وحی را تبیین نموده باشد . آنچه سخن در قرآن در مورد وحی است درباره ویژگی های وحی است .

ویژگی های وحی
الف) آگاهی فرابشری
از برخی آیاتی که عنوان شد یکی از خصوصیات این آموزۀ الهی به دست آمد . این نکته اشاره شد که وحی یک آگاهی معمولی نیست . وحی یک آگاهی برخواسته از تدبیر عقلانی انسان نیست و یک دانش برخواسته از نبوغ انسانی نیست . و نیز وحی یک آگاهی درونی و تجلی سلوک و مکاشفه انسان نمی باشد . بلکه وحی رسالی یک آگاهی فرابشری است وحی یک تعلیم قدسی و ملکوتی است . و آگاهی است که ویژگی های آگاهی و دانش بشری را ندارد . وحی آموزه غیبی است و برخواسته از اندیشه و عرفان و تجربه پیامبر نیست و اصولاً پیامبر یک واسطه بیش نیست این چنین نیست که دست آوردهای وحی در اختیار پیامبر باشد . وحی آموزه ای است که از جانب خدای سبحان از ملکوت به پیامبر متجلی می شود: « اِنَّکَ لَتلَقَی القُرآنَ مِن لَدُن حَکیمِ عَلیمٍ » ( تو قرآن را از نزد خدای حکیم وعلیم دریافت می کنی . فرشته ، وحی را از غیب بر پیامبر نازل می کند . ) ( سوره نمل : ۶)« نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمینَ عَلی قَبلِکَ لِتَکُونَ مِنَ المُنذِرینَ » ( قرآن را جبرئیل روح الامین بر قلب تو از بیم دهندگان باشی . پیامبر در این آگاهی نقشی ندارد و تنها واسطه است . ) ( سوره شعراء : ۱۹۴)« قالَ الذّینَ لا یَرجُونَ لِقاءَنا اِئتِ بِقُرآنِ غَیرِ هذا اَو بَدَّلهُ قُل ما یَکُونُ لی اَن اُبَّدِلَهُ مِن تِلقاءِ نَفسی اِن أتَّبِعُ الاّ ما یُوحی اِلیَّ » ( آنانکه به قیامت ایمان ندارند به پیامبر می گفتند قرآنی غیر از قرآن بیاور و یا این قرآن را تبدیل به قرآن دیگر کن ! در جواب آنها بگو که من از نزد خود اختیاری ندارم که تبدیل کنم من آنچه را که وحی است پیروی می کنم . ) ( سوره یونس : ۱۵)« قُل أَنزلَهُ الذی یَعلَم السِّر فی السَّمواتِ وَ الأرض » ( بگو قرآن را آن کسی که پنهان را در آسمان ها و زمین می داند نازل کرده است . ) ( سوره فرقان : ۶)« فَاعلَمُوا أَنَّما اُنزِلَ بِعِلمِ اللهِ » (بدانید قرآن با علم الهی نازل شده است و از علم الهی نشأت گرفته است. ) ( سوره هود : ۱۴)« و کَذلِکَ اَو حَینا اِلَیکَ روُحاً مِن اَمرِنا ما کُنتَ تَدری ما الکِتابُ ولا الایمانُ » ( و آنچه وحی بر تو کردیم بوسیله فرشته وحی به دستور ما اگر وحی نبود نه کتاب خدا را ( قرآن ) می شناختی و نه می دانستی ایمان چگونه است . ) ( سوره شوری :۵۲)« و عَلَّمک ما لَم تَعلَمُ » ( خدا به شما آموخت آموزه هایی که هیچ گاه خودت آن را یاد نمی گرفت . ) ( سوره نساء : ۱۱۳ ) این تحلیل وحی از زبان وحی است وحی خود را این گونه معرفی می کند که یک تعلیم قدسی و غیبی و الهی است که از ملکوت بر پیامبر ارزانی می شود پیامبر نقش واسطه را دارد ، آموزه غیبی محض است : « اِن هُوَ اِلاّ وَحیٌ یوُحی » ( قرآن جز وحی الهی نیست . ) ( سوره نجم : ۴)وحی را نمی توان با دانش های بشری مقایسه کرد زیرا وحی آگاهی فرابشری است و لذا کاستی ها و سایر ویژگی های بشری را ندارد .


این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۲۷ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقاله را با ورژن office2007 به بالا بازکنید


مقاله تعریف وحی به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 27

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط