بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر

دانلود بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران شهرستان ابهر پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری وجود دارد . سطح معنی داری آن برابر۰۵/ ۰ < p  است .

مقدمه
از روش تعلیم و تربیت انسان و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می شود از سویی احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت رشد فرد از سوی دیگر ایجاب می کند که فعالیتهای مربوطه مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و اثرات این فعالیتها جز در رفتار فرد قابل مشاهده نیست .
در عصری که ما زندگی می کنیم بروز مشکلات روانی و اختلالات رفتاری مخصوصاً برای نوجوانان و جوانان امری بدیهی است زیرا در این عصر روابط انسانی جای خود را به ماشین آلات و کامپیوتر داده اند و صمیمیت گذشته از بین رفته و هر کسی به فکر خودش است و نوجوانان بیشتر از همه دست خویش اختلالات رفتاری ناشی از تنهایی و تربیت غلط و عدم توجه می گردند با این وجود شناخت اختلالات و یافتن راه حل مبارزه با آنها چه از طرف اولیاء خانواده ها و چه از طرف مسئولین آموزشی نوجوانان ما و نسل آینده را در مقابل این مشکلات ایمن خواهد کرد و ما جامعه ای سالم با نوجوانانی موفق و سالم خواهیم داشت و در این پژوهش گوشه کوچکی از اختلالات و مشکلات نوجوانا مورد بررسی قرار می گیرد امید است که چراغی باشد سر راه آیندگان ( چکیده ای از مقدمات کتابهای مربوط به اختلالات رفتاری ) .

فهرست مطالب
چکیده ۴
« فصل اول ». ۵
مقدمه. ۶
طرح مساله و چارچوب نظری آن. ۷
اهمیت و ضرورت تحقیق : ۷
اهداف تحقیق : ۸
فرضیه های تحقیق : ۹
فرضیه اصلی : ۹
فرضیه های فرعی : ۹
متغیر ها در فرضیه کلی. ۹
تعاریف نظری.. ۱۰
تعاریف نظری : ۱۰
« فصل دوم ». ۱۲
ادبیات تحقیق. ۱۳
نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری: ۱۳
نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی ) ۱۳
۳- نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری : ۱۴
نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی : ۱۵
اختلالات رفتاری ( havioral Disorder) 15
اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان. ۱۶
تعریف اختلال رفتاری : ۱۷
اختلال در رفتار : ۱۸
اختلال رفتاری در بین نوجوانان : ۱۹
چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان : ۲۰
انواع اختلالات : ۲۰
طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV.. 21
اختلالات افسردگی : peression. 21
افسردگی چیست ؟. ۲۱
آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟. ۲۳
علتهای افسردگی. ۲۴
چند نوع افسردگی وجود دارد ؟. ۲۵
اختلال وسواس.. ۲۷
اختلال وسواس فکری و عملی : ۲۹
ملاکهای تشخیصی مربوط به اختلال وسواس فکری و عملی. ۳۰
۱- اختلال شخصیتی پارانوئید : ۳۲
اختلال ضد اجتماعی : ۳۴
ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی :۳۴
اصطلاح شناسی و مفاهیم : ۳۵
اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : ۳۵
پرخاشگری : ۳۸
انواع پرخاشگری : ۳۸
نظریه زیستی پرخاشگری : ۳۹
کروموزوم های جنسی : ۳۹
انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : ۴۰
هیجان پذیری : ۴۲
بی قراری : ۴۳
روش درمان : ۴۴
گوشه گیری اجتماعی : ۴۴
تشخیص بالینی و ارزیابی گوشه گیری اجتماعی : ۴۵
دلبستگی ، بازداری و گوشه گیری اجتماعی : ۴۶
اختلال رفتاری : ۴۷
عوامل و زمینه اختلال رفتاری : ۴۷
زمینه فیزیولوژیکی : ۴۷
تاثیرات بیوشیمیایی. ۴۸
آسیب ساختاری.. ۴۹
تاثیرات بعدی.. ۴۹
زمینه های پویایی. ۵۰
زمینه های اجتماعی. ۵۱
یادگیری مشاهده ای.. ۵۲
سایر زمینه ها ۵۲
تفاوتهای مربوط به جنسیت.. ۵۳
دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۵۴
گروهبندی بر اساس سبب شناسی. ۵۶
گروهبندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان. ۵۷
گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روانپزشکی : ۵۷
گروهبندی از دیدگاه های مختلف آموزش و پرورش : ۵۹
اختلالات رفتاری نوجوانان. ۶۰
اختلالات عاطفی : ۶۱
اختلالات جسمانی. ۶۱
اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری : ۶۲
برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری : ۶۳
رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی . ۶۳
مطالعات انجام شده اختلالات رفتاری در ایران و خارج. ۶۵
« فصل سوم ». ۶۷
«تعیین روش تحقیق». ۶۷
جامعه مورد مطالعه : ۶۸
حجم نمونه : ۶۸
روش نمونه گیری.. ۶۸
ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر. ۶۹
روش تحقیق. ۷۰
روش آماری.. ۷۱
« فصل چهارم ». ۷۲
«یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها». ۷۲
جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنیها از آزمون اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۳
جدول ۲-۴ : مقایسه اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۶
جدول ۳-۴ : مقایسه هیجان پذیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۷
جدول ۴-۴ : مقایسه وسواس در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۸
جدول ۳-۴ : مقایسه گوشه گیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۹
جدول ۶-۴ : مقایسه رفتار پارانویایی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۰
جدول ۷-۴ : مقایسه افسردگی در بین دختران و پسران. ۸۱
جدول ۸-۴ : مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۲
جدول ۹-۴ : مقایسه بیقراری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۳
جدول ۳-۴ : مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۴
«فصل پنجم». ۸۵
«بحث و نتیجه گیری». ۸۵
بحث و نتیجه گیری.. ۸۶
سایر یافته ها : ۸۷
پیشنهادات.. ۸۹
محدودیت ها : ۹۰
منابع. ۹۱
«ضمایم». ۹۳
«پرسش نامه اختلالات رفتاری». ۹۳
دستور اجرا : ۹۴
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 100

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط