تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
شرح مختصر:
مدیریت بحران دارای جنبه­ های زیادی است و مسائلی از قبیل فرهنگ سازمانی، ساختار، آموزش، تکنولوژی و… را دربر می­گیرد، در این پژوهش به بررسی یکی از عناصر اصلی مدیریت بحرانی یعنی ارتباطات سازمانی پرداخته­ایم.
جامعه آماری این پژوهش، شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران در منطقه تهران است. مدیریت بحران در این شرکت – با توجه به نقش مهمی که این شرکت در توسعه اقتصادی کشور برعهده دارد – از اهمیت زیادی برخوردار است.
این پژوهش براساس داده­های جمع ­آوری شده در نیمه دوم سال 1385 و اوائل سال 1386 از نمونه­ای متشکل از 91 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی ایران منطقه تهران، انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین ارائه انواع اطلاعات از جمله دسترسی به اطلاعات بهنگام، صحیح، مناسب، کامل و سریع و همچنین کانالهای ارتباطی و مدیریت بحران رابطه معنی­داری وجود دارد؛ اما بین شاخص بازخور و مدیریت بحران رابطه­ای وجود ندارد.

فهرست مطالب
چکیده 1
کلید واژه ها: 1
مقدمه: 2
مروری بر ادبیات تحقیق.. 3
بیان مسئله: 3
اهداف تحقیق: 4
ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
فرضیه های تحقیق.. 5
پیشینه تحقیق.. 6
تعریف متغیرها 7
قلمرو تحقیق.. 8
روششناسی تحقیق.. 9
الف) روش تحقیق.. 9
ب) روش گردآوری اطلاعات.. 9
ج) جامعه آماری: 9
د) روش تجزیه و تحلیل آماری.. 9
تحقیقات انجام شده 9
چارچوب نظری تحقیق.. 10
روش نمونه گیری و حجم نمونه. 12
روشهای جمع آوری اطلاعات.. 13
اعتبار یا روایی تحقیق.. 13
اعتماد یا پایایی تحقیق.. 14
متغیرهای تحقیق.. 15
آزمونهای استفاده شده در این تحقیق.. 16
تجزیه و تحلیل دادهها 16
تحلیلهای توصیفی.. 16
آزمون فرضیه ها 18
آزمون فرضیه اصلی.. 18
آزمون فرضیه اول. 21
نتیجه گیری از فرضیه ها 23
پیشنهادات.. 24
منابع و مآخذ: 25
الف) منابع فارسی.. 25
ب) منابع لاتین.. 28
ضمائم. 30
پرسشنامه. 30


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 36

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط