ترجمه مقاله بررسی استراتژی های پاسخ به بحران یک سازمان غیر انتفاعی

Essay, crisis response strategies for a non-profit organization

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی رشته مدیریت: بررسی استراتژی های پاسخ به بحران یک سازمان غیر انتفاعی

گزارشي دررابطه با انجمن «آكورن» : بررسی استراتژی های پاسخ به بحران يك سازمان غيرانتفاعي

گزيده مطالب
درسال 2009 دوفعّال سياسي اقدام به انتشارتصاويري ويديويي ازديدارباكارمندان يك سازمان ملّي، اجتماعي وغيرانتفاعي نمودندكه توسط آنان به طورپنهاني بادوربين ضبط شده بود.طبق تصاويرويديويي،يكي ازاين دوفعاّل سياسي خودراعامل فسادجنسي وديگري خودرا به عنوان دلّال فحشا معرفي كرده بودند تا ازاين راه اطلاعات تخريب كننده اي ازكاركنان سازمان به دست آورند.اين اتفاق، آخرين رويداد ازمجموعه موقعيت هاي فاجعه باري بوده است كه دررابطه با اتحاديه سازمان هاي اجتماعي اصلاحان فعلي (آكورن) به وجود آمد.يك سال قبل ازجنجال ويديويي به وجود آمده،اين سازمان دربرابراتهاماتي دررابطه باثبت راي تقلبي در انتخابات رياست جمهوري 2008 قرارگرفت و همچنين دررابطه بااختلاس پنهاني يكي ازاعضاي خانواده ي موسس سازمان «آكورن »واكنش نشان داد. دراين بررسي از نظريه ارتباطات بحران موقعيتي ( SCCT) براي تحليل نحوه ي واكنش آكورن نسبت به اتهامات تخريب كننده ي بخش روابط عمومي استفاده مي شود . دراين تحقيق، استراتژي سازمان «آكورن » دررويارويي با بحران پيش آمده ، ازطريق تحليل پوشش هاي رسانه اي در واكنش به بحران موردبررسي قرار مي گيرد.

عنوان اصلی مقاله: The ACORN story: An analysis of crisis response strategies in a nonprofit organization
ترجمه فارسی عنوان: گزارشي دررابطه با انجمن «آكورن» : بررسی استراتژی های پاسخ به بحران يك سازمان غيرانتفاعي
تعداد صفحات انگلیسی:  8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 18 صفحه
قیمت ترجمه فارسی: 10,000 تومان

» لینک دانلود رایگان نسخه انگلیسی

» لینک پرداخت آنلاین و دانلود ترجمه فارسی در قالب word


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 18

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط