مقاله درباره چالش ها و فرصت های فرهنگی

این تحقیق در مورد چالش ها و فرصت های فرهنگی می باشد و از جهات مختلف نظیر اقتصادی ، اشتغال و اجتماعی این چالش ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

مقدمه
توسعه یکی از مهمترین خواسته های جوامع مدرن است که صورتهای مختلفی از اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ترسیم می نماید. بنابراین توسعه اقتصادی محور و پایه اصلی و زمینه ساز سایر ابعاد توسعه می باشد. از آنجا که فرهنگ سازی بستری مناسب برای تحصیل توسعه نیروی انسانی و سایر ابعاد دیگر توسعه است، لذا مهمترین دغدغه نظریه پردازان و کارشناسان را به خود اختصاص داده است.

اهمیت انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف جامعه شناختی و بین المللی از منظر صاحبنظران پوشیده نیست. پس بُعد فرهنگی آن از اولویت بالاتری برخوردار است و مصداق و الگوی بارزی برای سایر جوامع خواهان توسعه می باشد. بنابراین فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی، در سرنوشت ملتها و نیز جامعه ایران حایز اهمیت است. بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعه فرهنگی، به منزله یک ضرورت ملی، مورد توجه مسئولان قرار داشته است.

عمده ترین چالشهای پیش روی توسعه فرهنگی در ایران، زمینه ساز فرصتها و یا تهدیدهایی گردیده است که ضرورت هرچه بیشتر برنامه ریزی کارآمد و مدیریت فرهنگی مؤثر در ایران را نشان می دهد.

فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی
توسعه فرهنگی
ابعاد توسعه فرهنگ
ایثار و گذشت
امر به معروف و نهی از منکر
بافت فرهنگی متنوع (پلورالیسم فرهنگی)
مادی گرایی
مادی گرایی و ناتوانی در فهم دین
نتیجه گیری
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 21

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط