پاورپوینت مایکروویو MICROVIEW

دانلود پاورپوینت مایکروویو MICROVIEW

دانلود پاورپوینت مایکروویو MICROVIEW

مایکروویو( میکروویو)
حرارت دهی
حرارت دهی یکی ازمهمترین روشهای متداول در فرایند مواد غذایی است.این روش نه تنها به دلیل تاثیر مطلوب بر روی کیفیت ماده غذایی بلکه به دلیل اثر نگهدارندگی آن بر روی غذا که با از بین بردن آنزیم ؛ غیر فعال نمودن ریز زنده ها حشرات و انگلها همراه میباشد؛ مورد توجه قرار گرفته است.

انرژی مایکروویو
از انرژی مایکروویو بر خلاف انرژی یونیزه برای حرارت دادن مواد غذایی استفاده می شود. در روشهای پخت متداول ؛حرارت از منبع حرارتی خارجی به ماده غذایی اعمال می شود. ولی در پخت با مایکروویو حرارت داخل ماده غذای تولید می گردد.

مکانیسم حرارت دهی مایکروویو
دو مکانیسم اصلی تولید گرما در در مایکروویو عبارتند از:
پلاریزاسیون یونی:زمانی که یون های موجود در یک محلول شیمیایی به طرف یک میدان الکتریکی حرکت می کنند؛روی میدهد. یونهای مثبت و منفی و نمکهای محلول در غذا نظیر کلرید سدیم در میدان الکتریکی به طرف بار مخالف یون حرکت کرده؛ تکرار تصادم این یونها مهاجر منجر به تولید حرارت می شود.
چرخش دو قطبی:مکانیسم گرم شدن در اثر چرخش دو قطبی بستگی به وجود مولکولهای قطبی دارد. همزمان با جذب امواج توسط مواد غذایی مولکولهای دو قطبی با میدان همجعت می شوند. وقتی میدان متناوب بکار برده می شود با معکوس شدن قطبیت میدان؛ مولکولهای قطبی؛ مجددا خود را در راستای میدان تغییر یافته قرار می دهند. که باعث اصطکاک شده و حرارت تولید می شود. سپس حرارت توسط فرآیند جابجایی و و هدایت به تمام قسمت های ماده غذایی منتقل می شود.


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 14

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط