مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود مقاله مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

مقدمه
محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.
از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمه زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون  و هرگنهان ،۱۹۹۷)
حجم اطلاعات از هر نوع که باشد،چنان رو به افزایش است که هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیله ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعه ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز که مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌کنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، کند می‌خوانند، به اندازه کافی مطالب را درک نمی‌کنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند که بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.

فهرست  
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)
معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی
فصل دوم
مقدمه
یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا
یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی
نظریه رشدشناختی پیاژه
نظریه یادگیری گشتالت
نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی
نظریه پردازش اطلاعات
راه‌بردهای شناختی – فراشناختی
راهبردهای تکرار در تکالیف ساده یادگیری
راهبرد مرور ذهنی در تکالیف پیچیده یادگیری
راهبرد بسط دهی در تکالیف پایه
راهبرد بسط دهی در تکالیف پیچیده
راهبرد سازماندهی در تکالیف پایه
راهبرد سازماندهی در تکالیف پیچیده یادگیری
فراشناخت
معلمان کارآمد
پرورش مهارت‌های فکری
پرورش مهارت‌های حل مسئله
مهارتهای تدریس
دستورالعمل‌های قبل از مطالعه
دستورالعمل‌های بعد از مطالعه
دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه
دستورالعمل‌های بهسازی حافظه
ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه
فصل سوم
۱-۳- روش تحقیق
۲-۳- جامعه مورد مطالعه
۱-۳-۳- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری
۲-۳-۲- ملاک انتخاب نمونه
۴-۳- ابزار پژوهش
۱-۴-۳- معرفی ابزار
۲-۴-۳- اعتبار آزمون
۵-۳- روش نمره‌گذاری
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
میزان درآمد خانواده
میزان تحصیلات پدر آزمودنیها
میزان تحصیلات مادر آزمودنیها
شغل پدر
شغل مادر
توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی
میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق
بخش استنباطی
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس حسابان
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس فیزیک
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بکار می‌برند چیست؟
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بکار می‌برند چیست؟
تحلیل ممیز
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به کار می‌برند چیست؟
تحلیل ممیز
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
محدویت‌ها
پیشنهادها
منابع فارسی
منابع انگلیسی


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 128

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط