مقاله بحران

Hands Holding Earth

دانلود مقاله بحران

بحران
«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»[۱]با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:

«ریشه واژه ی «Crisis» از کلمه یونانی «krinein»به معنی نقطه عطف «Turning point»به خصوص درمورد بیماری است و همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسائل سیاسی – اقتصادی است، درعین حال، بحران به عنوان نقطه ی حساس «critical point» تلقی می شود که درنهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد، مانند مرگ و زندگی – دشمنی و دوستی- تعادل یا ناپایداری درروابط بین کشورها و …»[۲]

«حادثه ای که به طور طبیعی و یاتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه ی انسانی تحمیل نماید»[۳]

«اصولاٌ بحران وضعتی است که طی آن روش های معمول و متداول مواجهه با مشکلات و مسائل فاقد کارآیی باشند.»[۴]

«ازدید سیستمیک یک بحران عبارتند از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را که ما سیستم فرعی می نامیم مختل کرده و پایداری آنرا به هم می زند»[۵]

«واقعه پیش بینی نشده است که به دلیل اضطراب وفوریت باید موردتوجه فوری قرارگیرد، زیرا، عدم توجه ورسیدگی بلافاصله به آن، موجب وخیم تر شدن اوضاع می شود.»[۶]

«بحران را میتوان شرایطی غیرعادی دانست که درآن مشکلات ناگهانی و پیش بینی ناپذیر پدید می آیند و درچنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین مرسوم دیگر کارساز نیستند.»[۷]

فهرست مطالب
۱-۱: بحران ۶
۱-۱-۱: انواع بحران ۸
۱-۱-۲: آثار وخصوصیات بحران ۹
۱-۱-۳:بحران زلزله ۱۱
۱-۱-۳-۱: ماهیت بحران زلزله ۱۴
۱-۲: مدیریت بحران ۱۴
برنامه ریزی برای کنترل بحران ازچهار مرحله تشکیل می شود ۱۹
۱-۲-۱-۲: آغاز بحران (حین حادثه): ۲۴
۱-۲-۱-۳: حین بحران ۲۵
II) آغاز بحران ۲۶
۳٫۴) راهبردهایجامع پیشنهادی مدیریت بحران ناشی از زلزله ۲۷
۳٫۵) فعالیتها و اقدامات مربوط به مدیریت و بحران ناشی از زلزله و خطمشیهای اجرایی. ۲۷
۳٫۲٫۳) اثرات زلزله برجامعه انسانی ۲۸
۲-ازبین رفتن یاکاهش سطح خدمات عمومی شامل ۳۰
III)حین بحران ۳۴
IV) پس از بحران ۳۶
۱-۲-۳: ماهیت بحران زلزله ۳۹
۱-۲-۲: چرخه مدیریت بحران ۴۱
۱-۲-۲-۱:پیشگیری از بحران ۴۱
۱-۲-۲-۲: کاهش اثرات مخرب بحران ۴۲
۱-۲-۲-۳: آمادگی ۴۴
۱-۲-۲-۵: بهبودی و بازسازی ۴۶
۱-۲-۲-۶: توسعه ی عمرانی ۴۷
۱-۲-۴: منابع دولتی مدیریت بحران ۴۹
گروه های عملیاتی عبارتند از ۵۰
۲-۱: اهمیت شهر تهران ۵۳
۲-۳: چه بحران هایی تهران را تهدید می کند ۵۵
۳-۳: بررسی وضعیت لرزه خیزی تهران ۵۶
۲-۴: آسیب پذیری شهر تهران ۶۰
۲-۴-۱: عوامل موثر درپیدایش آسیب پذیری ۶۳
۲-۴-۱-۱: گسترش شهرنشینی ۶۳
۲-۴-۱-۲: رشد جمعیت ۶۴
۲-۴-۱-۳: گسترش فقر ۶۵
۲-۴-۱-۴: تغییرات فرهنگی ۶۵
۲-۴-۱-۵: فقدان آگاهی ونبوداطلاعات ۶۶
۲-۴-۲: ساختار های آسیب پذیر تهران ۶۷
۲-۴-۲-۱: دیدگاه اول ۶۷
الف-اثرات زلزله بر انسان ۶۷
ب: اثرات زلزله برزیستگاه انسان ۶۸
ج: اثرات زلزله برجامعه انسانی ۶۹
۲-۴-۲-۲: دیدگاه دوم ۷۰
الف- آسیب های انسانی ۷۱
ب-آسیب های کالبدی (فیزیکی) ۷۳
۳٫۲٫۲) اثرات زلزله برزیستگاه انسان ۷۸
ج) آسیب های فرهنگی اجتماعی ۸۰
د- آسیب های اقتصادی ۸۲
ه-آسیب های مدیریتی – سازمانی ۸۴
و-آسیب های زیست محیطی ۸۶
۲-۵: تجربه های تلخ زلزله های پیشین ۸۷
۴-۱: اقدامات مدیریت بحران زلزله درتهران ۹۵
منابع ۱۰۱


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 105

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط