بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداری)

دانلود بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکت‌های پدیرفته شده در بورس تهران (رشته حسابداری)

چکیده
سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشاندهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۲-۱- اهمیت موضوع
۳-۱- تعریف مسأله
۴-۱- فرضیه های تحقیق
۵-۱- اهداف تحقیق
۶-۱- روش تحقیق
۷-۱- حدود پژوهش
۸-۱-واژه‌های کلیدی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه
۲-۲- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام
۳-۲- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم
۴-۲- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام
۵-۲- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۱-۳- مقدمه
۲-۳- اهداف تحقیق
۳-۳- فرضیه‌های تحقیق
۴-۳- جامعه و نمونه آماری
۵-۳- روش جمع‌آوری داده‌ها
۶-۳- روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق
فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه
۲-۴- نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵- نتایج آزمون فرضیه اول
۲-۵- نتایج آزمون فرضیه دوم
۳-۵- نتایج آزمون فرضیه سوم
۴-۵- نتایج آزمون فرضیه چهارم
۵-۵- نتیجه‌گیری
۶-۵- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
۷-۵- پیشنهادات برای سرمایه گذاران
منابع و مآخذ به کار رفته در تحقیق
چکیده انگلیسی


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 76

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط