مقاله اندازه‌ گیری الکتریکی

مقاله اندازه‌ گیری الکتریکی

کنتورهای همگام و همزمان
ساختن کنتور ناهمگام یا ضربه ای (ripple) ، بسیار ساده است، اما به خاطر  کار بسیار بالا، محدودیتی در این مورد وجود دارد. این نقطه ضعف، در کنتورهای همگام با راه اندازی مدار دو ضربه ای هماهنگ با ساعت برطرف شده است. لذا دراین کنتور زمان قرار دادن مدار، برابر است با زمان تأخیر انتشار یک مدار دو ضربه ای یک طرفه زمانیکه این کنتور هر مدار دو ضربه ای، همزمان و هماهنگ با ساعت قرار داده شود آن کنتور همگام یا همزمان نامیده می شود.
نمودار مدار کنتور همگام ۳ ضربه ای در شکل نشان داده می شود. در این کنتور دو دریچه AND با سه مدار دو ضربه ای T مورد استفاده قرار می گیرد. کلیه مدارهای دو ضربه ای، توسط سیگنال ساعت C به قرار داده می شود. پایانه ورودی T مداد دو ضربه ای A ، با سیگنال سطح بالا تکلمیل می شود، لذا مدار دو ضربه ای A به انتهای هر ضربه (پالس) متصل می شود. ورودی T مدار دو ضربه ای A بالاست و تنها در این مدت، مدار دو ضربه این B متصل می شود. مدار دو ضربه ای C به با دریچه AZ  AND تأمین می شود. دریچه AZ  AND تنها در زمانیکه خروجی های مدار دو ضربه ای B  و دریچه A  AND بالا باشند، روشن می شود و تنها در طول این مدت مدار دو ضربه ای C متصل می گردد.

در ابتدا کلیه مدارهای دو ضربه ای، در صفر تنظیم می شوند، بنابراین خروجی ها عبارتند از: QC  Q¬B  QA  = ۰۰۰ اما تنها در پایان اولین ضربه ای ادواری مدار دو ضربه ای A متصل می شود وخروجی QA از ۰ منطقی با ۱ منطقی تغییر می‌کند و همچنین دریچه AI  AND را نیز روشن می‌کند. این امر هیچ تغییری در وضعیت خروجی مدار دو ضربه ای B و مدار دو ضربه ای C ایجاد نمی کند، زیرا ترمینال های ورودی T مدارها دو ضربه ای C,B قبل از رسیدن اولین ضربه ای ادواری در logic 0 منطقی بودند. بنابر این QC  Q¬B  QA  ، ۰۰۱ می شود، البته پایان اولین ضربه ادواری ترمینال های ورودی T مدارهای دو ضربه ای B,A در ligic 1 هستند. البته قبل از رسیدن دومین ضربه ادواری بنابراین آنها فقط در پایان دومین ضربه ادواری متصل می شوند. لذا دریچه A1 AND خاموش می شود و دریچه AZ خاموش میماند. بنابراین در انتهای دومین دومین ضربه ادواری، خروجی QC  Q¬B  QA 010 می شود. تنها در پایان سومین ضربه ادواری، مدار و ضربه ای A متصل می شود و خروجی آن به logic 1 تغییر می یابد. آن، دریچه A1 AND را روشن می‌کند و همچنین AZ AND نیز روشن می شود زیرا حالا ورودی دریچه AZ AND بالا هستند. لذا فقط در پایان ضربه سوم خروجی=۰۱۱ QC  Q¬B  QA  تنها در پایان چهارمین ضربه ادواری،‌ ورودیهای T کلیه مدارهای دو ضربه ای بالاست بنابراین کلیه مدارهای دو ضربه ای، متصل هستند و خروجی QC  Q¬B  QA  از ۰۱۱ به ۱۰۰ تغییر می‌کند و همچنین هر دو دریچه A2 , A1 AND را خاموش می‌کند. تنها در پایان پنجمین ضربه ادواری، مدار دو ضربه ای A متصل می شود و خروجی QC  Q¬B  QA ، ۱۰۱ می شود. این پروسه با هر ضربه ادواری جدید،‌ طبق جدول ادامه می یابد. درست در پایان ضربه هفتم، خروجی هر مدار دو ضربه ای در logic 1 است و درست در پایان ضربه هشتم کلیه مدارهای دو ضربه ای مجدداً تنظیم می  شوند و خروجی QC  Q¬B  QA ، ۰۰۰ می شود این چرخه مجدداً تکرار می گردد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: WORD

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط