مقاله اندازه گیری خصوصیات جریان گدازه

دانلود مقاله اندازه گیری خصوصیات جریان گدازه
اندازه گیری خصوصیات جریان گدازه:
اندازه گیریهای سیستماتیک اندکی از ویژگیهای فیزیکی گدازه روان فعال وجود دارد.چنین اندازه گیریهایی بااهمیت است،زیرا اجازه میدهد که محدودیتهایی برخصوصیات ماگما قبل ازفوران انجام دهیم وبدلیل آنکه مدلهای سه بعدی واقعگرا از جریان گدازه موردنیاز است،اطلاعات ورودی واندازه گیریهای روانه شناسی وخصوصیات فیزیکی و گرمایی مناسب ازمناطق حاشیه وایزوترمال درچندین مرحله از تکامل جریان صورت میگیرد.چنین مدلهایی برای سنجش خطر ومطالعات پیوسته درطی فورانهای آینده آتشفشانهایی که گدازه اش تهدیدی برای مناطق دارای سکنه است،میباشد.محاسبات دمایی،ویژگیهای روانه شناسی،غلهت،ابعاد جریان وسرعت مواردی هستند که روشهای موجود جدید به آنها میپردازد.

مقدمه:
درطی۵۰سال گذشته محاسبات شفافی ازرفتارجریانهای گدازه صورت پذیرفته است.عمده زمین شناسان که از جریانهای فعال بازدید کرده اند،هرچند عده بسیارانگشت شماری اندازه گیریهایی از ویژگیهای درحال فوران به عمل آورده اند.درحالی که دربسیاری ازموارداین مسئله بنابه مشکلات دسترسی یا فقدان زمان وپرسنل بوده است.درعده ای دیگر بعلت فقدان اطلاعات درزمینه محاسباتی است که بایدصورت پذیردودرموردابزاری است که این محاسبات را صورت میدهد.

فوران اخیرکوهPuu Oo و Mauna Loa درهاوایی نقطه عطفی درمشاهدات و محاسبه جریانهای گدازه ای بوده است وبنابراین زمان مناسب برای مرور اینگونه روشهای رایج درزمینه جمع آوری اطلاعات ازجریانهای گدازه ای میباشد تا نگاهی به پتانسیل روشهای اضافه صورت پذیرد و مفیدترین محاسباتی که میتواند انجام شود خلاصه گردد.

روشهای اندازه گیری:
درهنگامیکه تعدادی ازویژگیهای جریانهای گدازه قابل اندازه گیری درآزمایشگاه هستند،مانند رسانایی دمایی،ضریب انبساط گرمایی ورسانایی الکتریکی،عده ای دیگر بایددرروی زمین انجام گیرد.بسیاری ازمتصدیان خاطرنشان کرده اند که تفاوتهایی بین،برای مثال،اندازه های مربوط به ویژگیهای روانه شناسی گدازه ها درآزمایشگاه ومحاسباتی مشابه درزمین وجود دارد.این تفاوتها نسبتاً بنابه تفاوتهایی درمیزان تغییر درطی اپیزودهای گرمادهی دوباره میباشند.تنهاراهی که مامیتوانیم تعدادی ازمهمترین محاسبات راصورت دهیم،انجام دادن آنها درزمین میباشد.

ویژگیهایی که بایدمورداندازه گیری قرارگیرد:
درطی چندسال گذشته،پیشرفت فراوانی در تکامل مدلهای نظری جریان گدازه صورت پذیرفته است.هرچند،همانطور که توسط ویلسون و همکاران بحث شده است،مدل جریان گدازه قطعی هنوز ساخته نشده است.مهمترین پیشرفت درمدلسازی جریان گدازه باکمک مدلهای متفاوت محدود مناسبی صورت پذیرفته است.این موارد ودیگر مدلهای ریاضیاتی فرآیندهای آتشفشانی،نیازمند اندازه گیری دقیق نسبتی است که دراین قسمت مدنظر میباشد.

ویژگیهای روانه شناسی:

میزان فرآیندهای آذرین،وابسته به ویژگیهای روانه شناسی ماگما یا گدازه ای است که درآن وجوددارد.اززمانیکه ویسکوزیته آشکارگدازه وماگمابافاکتور۱۰۶ تغییرمی یابد درتنهادرفواصل دمایی C200 خنک میگردد.میزانی که درآن روندهای ماگمایی ادامه می یابد بیشتر بوسیله این مسئله است نه دیگر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 26

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط