دانلود مقاله انقلاب اسلامی و دستاوردها

 

Islamic Revolution8

 

انقلاب اسلامی و دستاوردها

چکیده
انقلاب اسلامی ایران در نوع خود ونیز در مقایسه با دیگر انقلاب های جهان ،از لحاظ تکوین ،حرکت ،روند ونتیجه آن دارای ویژگیهای  کم نظیری بود . وجه مشترک پیدایش همه ی انقلاب ها ، کم و بیش یکسان است .همگی ریشه ی طبقاتی واجتماعی دارند ،هنگامی که ظلم وفساد بی کفایتی انظام حاکم تحمل نا پذیر شد ،توده ها به حرکت در می آیند ، طغیان می کنند ، نمایندگان  سنتی خود را کنار می زنند و مواقعی که برسر را هشان قرار دارد ،درهم می کوبند تا رژیم حاکم را بر اندازد وبه جای آن نظام جدیدی که امیال و خواستهای آنها را تاًًًمین کند ،برپا  سا زد .


کمتر انقلابی که صر فاٌ  معنی یا مینهی باشد . صرف وجود محرو میت های اقتصادی در جامعه ،یا توان روحی وکار ایی آن نیرو ها را تضعیف نماید ویا این که ، آن نیرو ها ، به انقلابیون  پیوند ند . عواملی که انقلاب را شتاب می بخشد ،بیزاری از اشرا فیت  ،، نا سازگاری های اجتماعی واقتصادی وشدت محرو میت های تحمل ناپذیر ، میان آن چه مردم می خوا هند آن چه به دست میآورند ، می باشد .


انقلاب، یک رویداد غیر مترقبه است . در یک انقلاب اصیل ، همهی قشرهای جامعه شرکت دارند . هدف های انقلاب ، در بر گیرنده ی خواست های اکثریت جامعه است : در آغاز ، توده ها با یک برنامه ی از پیش  تعیین شده برای ساختار نظام و جامعه ی جدید ،به عرصه ب انقلاب نمی روند انگیزه توده ها ،در آغاز ،بر اندازی نظام است .نظامی که دیگر قادر به تحمل آن نیستند .رهبران و پیشتازان  انقلاب ،برنامه ی بازسازی جامعه را در نظام آینده تهیه می کنند و پس از تأ یید مردم آن را به اجرا می گذارند  ملت ایران طی یک قرن گذشته دو انقلاب ،یک جنبش و دو کودتا را تجربه کرده است ،انقلاب مشرو طیت سال ۱۲۸۵ ،جنبش  ملی شدن صنعت نفت سال ۳۲-۱۳۲۹

 


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول- چرا انقلاب؟
۱-۱انواع انقلاب
۲-۱چرایی وچگونگی وقوع انقلابی اسلامی
۱-۳ آرمان های انقلاب اسلامی
۱-۴دستاوردهای انقلاب اسلامی
فصل دوم –این قافله ی عمر عجب می گذرد !
۲-۱ زمامداری کارتر
۲-۲ فضای باز سیاسی
۲-۳ دو حادثه ی سرنوشت ساز (باز دید کارتز از ایران / مقاله ی روزنامه ی اطلاعات)
۲-۴ عزیمت امام خمینی به پاریس
۲-۵ شاه باید برود
۲-۶ تلاش برای حفظ شاه
۲-۷ فکر کردن به آن چه فکر  کردنی نیست
۲-۸ تظاهرات حیله دولت نظامی
۲-۹ دولت دکتر شاپور بختیار
۲-۱۰ شورای نیابت سلطنت و خروج شاه
۲-۱۱ بازگشت امام خمینی به ایران
۲-۱۲ فروپاشی رژیم پهلوی / واپسین روزها
۲-۱۳ جلسه ی بعد از ظهر ۲۲ بهمن
۲-۱۴ بیماری مخفی شاه
۲-۱۵ در جستجوی پناهگاه
۲-۱۶ توطئه برای استفاده از حضور شاه در پاناما
۲-۱۷ برقراری تماس با ایران
۲-۱۸ در تدارک عزیمت به مصر
۲-۱۹ در مصر
فصل سوم :واما بعد…
۱-۳ مروری کوتاه بر اقتصاد کشور در شرایط جنگ و بازسازی
۳-۲ باز سازی اقتصادی و ضرورت برنامه ریزی
۳-۳ هجوم فرهنگی استکبار و رایاری داخلی اش
۴-۳ انقلاب اسلامی محور تحولات سیاسی دهه ی هفتاد در جهان
۵-۳ استراژی فشار
۳-۶ ماجرای یک فارلین ،عزای بزرگ آمریکا
۳-۷ ماجرای خونین مکه
۳-۸ تعدیل مسکو ونامه ی امام به گور باچف
چه باید کرد ؟
 کتابنامه


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 48

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط