طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 1 شمارش چندتا چندتا

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 1 شمارش چندتا چندتا
در ﻛﻼس از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻼس ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﻚ ردﻳﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻮع ﺷﻤﺎرش ﺧﻮد را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻧﺤﻮه ي ﺷﻤﺎرش ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎي ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ: اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﺷﻤﺎرش ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ می‌توانند برای به دست آوردن عدد مربوط به تعداد اشیاء از راه دسته بندی‌های مختلف عمل نمایند.
✅ می‌توانند برای بدست آوردن مجموع تعداد اشیاء و… بصورت جمع یا الگوی عددی  عمل نمایند.
✅ از راه دسته بندی‌های مختلف عدد مربوط به تعداد اشیاء را بدست آورند.
✅ مقدار اشیاء را بصورت الگوی عددی با جمع کردن نمایش دهند.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط