اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری
این تحقیق به منظور تعیین و بررسی وضعیت شهر الکترونیک در همدان و یافتن راهکارهای اجرایی شدن آن و تعیین اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهر انجام گرفته است. به همین منظور، وضعیت شهر الکترونیک همدان از چهار منظر زیرساخت تکنولوژیک، زیرساخت فرهنگی و اجتماعی، بودجه و منابع مالی و نهایتاً زیرساخت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه زیرساخت فرهنگی و اجتماعی اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین شهروندان همدانی شده و در سه حوزه دیگر از آمارهای موجود استفاده گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شده و حجم نمونه آماری 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهای تحقق شهر الکترونیک بررسی شده و اثرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بیان شده است. نهایتاً پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص گردید، در حوزه زیرساخت فرهنگی و نیروی انسانی، وضعیت نسبتاً خوبی در مقایسه با کشورهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زیرساخت و همچنین از نظر میزان بودجه تخصیصی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشی با کشورهای پیشرو وجود دارد.

واژگان کلیدی: شهر الکترونیک، دوت الکترونیک، آمادگی الکترونیک، زیرساخت فرهنگی، زیرساخت تکتولوزیک، مدیریت شهری

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. 6
بیان مسأله. 7
پیشینه تحقیق.. 9
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 11
سؤالات تحقیق.. 12
اهداف تحقیق.. 12
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 13
قلمرو موضوعی.. 13
قلمرو مکانی.. 14
روش نمونه‌گیری.. 14
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 15
2-1- مقدمه. 16
2-2- مدیریت شهری.. 16
2-2-1- مفهوم مدیریت شهری.. 17
2-2-2- وظایف مدیریت شهری.. 21
2-3- ساختار مدیریت شهری در ایران. 23
2-3-1- سطح کلان مدیریت شهری در ایران. 24
2-3-2- سطح منطقه‏ای مدیریت شهری.. 26
2-3-3- سطح محلی مدیریت شهری.. 26
2-4- جامعه اطلاعاتی.. 28
2-5- دولت الکترونیک… 30
2-5-1- تعریف دولت الکترونیک… 30
2-5-2- سازمان الکترونیکی و دولت الکترونیکی.. 32
2-5-3- اهداف دولت الکترونیک… 33
2-5-4- ارکان دولت الکترونیک… 35
2-5-6- کسب و کار الکترونیک… 39
2-6- شهر الکترونیک… 41
2-6-1- مفهوم شهر الکترونیک… 41
2-6-2- زندگی الکترونیک… 43
2-6-3- شهروند الکترونیک… 43
2-6-4- شهرداری الکترونیکی.. 45
2-6-5- مدل تعاملی شهر، شهروند، دولت و شهرداری الکترونیک… 45
2-7- شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک (آمادگی الکترونیکی) 45
2-8- زیرساخت الکترونیک… 54
2-9- شهر الکترونیک در خدمت مدیریت شهری.. 56
2-9-1- سرویس ردیابی با GPS. 61
2-9-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 62
2-9-3- سیستم حمل و نقل هوشمند. 64
2-9-4- سیستم‏های پرداخت الکترونیکی.. 65
2-10- وضعیت ایران در مقایسه با شاخص‏های بین‏المللی.. 66
2-11- بررسی برترین شهرهای الکترونیک دنیا 69
2-12- شهرهای الکترونیک در ایران. 72
2-13- وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان. 75
2-14- نتیجه‌گیری و تحلیل.. 78
2-14-1- تحلیل وضعیت مدیریت شهری.. 79
2-14-2- تحلیل وضعیت شهر الکترونیک… 80
2-15- مدل تحلیل: تعامل بین کنشگران اصلی مدیریت شهر در شهر الکترونیک… 81
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش… 84
3-1- مقدمه. 85
3-2- روش تحقیق.. 86
3-3- منابع گردآوری داده‌ها 87
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 89
3-5- جامعه آماری.. 90
3-6- روش نمونه‏گیری.. 91
3-7- تعیین حجم نمونه. 92
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ 92
فصل چهارم: یافته‏های تحقیق.. 94
4-1- مقدمه. 95
4-2- سوال فرعی اول. 96
5-2-1- توصیف مشاهدات.. 96
4-2-2- تحلیل بخش اول پرسشنامه. 98
4-2-3- تحلیل بخش دوم پرسشنامه. 102
4-4- سؤال فرعی دوم. 104
4-5- سؤال فرعی سوم. 107
4-6- سؤال فرعی چهارم. 113
4-7- سؤال فرعی پنجم. 115
4-8- سؤال اصلی.. 115
فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهاد. 120
5-1- نتایج تحقیق.. 121
5-2- پیشنهادات.. 123
5-3- پیشنهاد به محققان آینده 125
منابع. 126

پیوست‌ها 130
پیوست یک: بیانیه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتی.. 130
پیوست دو: طرح کاری اجلاس اول جامعه اطلاعاتی.. 145
پیوست سوم: پرسشنامه. 170

فهرست اشکال
شکل 1: سطوح مدیریت شهری در ایران. 24
شکل 2: ساختار مدیریت شهری در ایران. 27
شکل 3: مدل مفهومی دولت الکترونیک… 32
شکل 4: مدل مفهومی کسب و کار الکترونیکی.. 41
شکل 5: زندگی الکترونیکی و بسترهای مورد نیاز برای ایجاد آن. 43
شکل 6: شهروند الکترونیکی 44
شکل 7: نمودار ارتباطات بین دولت، شهر، شهرداری الکترونیکی با شهروند الکترونیک… 46
شکل 8: مدل مفهومی ارتباطی زیرساخت الکترونیک با سایر اجزای شهر. 54
شکل 9: مدل مفهومی ارتباط زیرساخت، خدمات و شهر الکترونیکی.. 55
شکل 10: بسترهای مهم زیرساخت الکترونیک… 56
شکل 11: نمایی از پورتال شهر الکترونیک کیش… 73
شکل 12: نمایی از پورتال شهر الکترونیک مشهد. 74
شکل 13: نمایی از پورتال شهر الکترونیک همدان. 76
شکل 15: مدل تحقیق 83
شکل 16: پراکندگی سنی افراد نمونه آماری.. 98
شکل 17: درصد مالکیت شخصی کامپیوتر. 99
شکل 18: میزان آشنایی شهروندان با کامپیوتر. 99
شکل 19: میزان شرکت شهروندان در دوره‌های آموزشی ICT. 100
شکل 20: مقایسه روشهای دریافت آموزش ICT در بین شهروندان (درصد) 100
شکل 21: مقایسه مکانهای استفاده شهروندان از اینترنت.. 101
شکل 22: میزان تمایل شهروندان به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی شهری.. 102
شکل 23: میزان اعتماد شهروندان به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی.. 102
شکل 24: سرانه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایران و سایر کشورها 106
شکل 25: نمودار مقایسه‌ای زیرساخت تکنولوژیکی ICT همدان، ایران و سایر کشورها 110
شکل 26: نمودار مقایسه‌ای شاخص زیرساخت تکنولوژیکی ICT ایران و سایر کشورها، گزارش اکونومیست.. 112
شکل 27: نمودار مقایسه‌ای شاخص سرمایه انسانی ایران و سایر کشورها 114

فهرست جداول
جدول 1: مقایسه مدلهای مختلف سنجش آمادگی الکترونیک… 48
جدول 2: مؤلفه‌ها و شاخص‌های بکار گرفته شده در مدل CID.. 49
جدول 3: ویژگیهای فضاهای شهری و فضاهای الکترونیکی.. 56
جدول 4: شاخص آمادگی دولت الکترونیک: 25 کشور برتر دنیا و ایران. 66
جدول 5 : شاخص آمادگی دولت الکترونیک ایران در سالهای 2005 و 2008. 67
جدول 6: رتبه‏بندی کشورها بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی موسسه اکونومیست.. 67
جدول 7: جایگاه ایران بر اساس شاخص آمادگی الکترونیکی طی سه سال گذشته. 68
جدول 8: برترین شهرهای الکترونیک دنیا در سال 2007. 70
جدول 9: برترین شهرهای الکترونیک دنیا طی سالهای 2003 تا 2007. 71
جدول 10: وضعیت شهر تهران بر مبنای شاخص‌های ارزیابی شهرهای برتر دنیا 72
جدول 11: وضعیت شاخصهای عمومی (ارزیابی زندگی الکترونیکی) 77
جدول 12: وضعیت شاخص‌های زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی (سازمان الکترونیکی) 77
جدول 13: وضعیت شاخص‌های دولت الکترونیکی.. 78
جدول 14: توزیع فراوانی انتخاب گزینه‏ها توسط شهروندان. 96
جدول 15: سرانه بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 105
جدول 20: مقادیر بیشینه و کمینه زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای دنیا در مقایسه با شهر همدان. 108
جدول 17: شاخص‌های زیرساخت تکنولوژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر همدان. 109
جدول 18: وضعیت زیرساخت تکنولوژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، همدان، ایران و سایر کشورها 109
جدول 19: وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 111
جدول 20: وضعیت شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب و مقایسه با ایران. 113


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 176

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط